Posts Tagged :

Rechtspraak

Worden de stikstofdoelen verplaatst naar 2035?
Worden de stikstofdoelen verplaatst naar 2035? 1024 538 IGN Vastgoed

Worden de stikstofdoelen verplaatst naar 2035?

Worden de stikstofdoelen verplaatst naar 2035?

Stikstof, de afgelopen jaren is er veel over te doen in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Nederland heeft ambitieuze doelen vastgelegd om de stikstof fors te reduceren voor 2030. Waar voorheen woningbouw een uitzondering hiervoor krijgt is dit niet meer mogelijk. Voornamelijk mag er niet in natura-2000 gebieden gebouwd worden en de gebieden hier dicht omheen. Dit heeft ervoor gezorgd dat sommige bouwprojecten stil zijn komen te liggen en sommige zelfs gecanceld. Bouwprojecten moeten nu berekenen hoeveel stikstof zij uitstoten met de uitvoering van het project. Toch ontstaat er nu weerstand uit verschillende hoeken.

Stikstofdoelen halen in 2030 'niet heilig'

Ongeveer een jaar geleden ontstond er veel ophef toen CDA lijstrekker Wopke Hoekstra aangaf dat de doelstelling om 50% stikstof reductie te behalen in 2030 niet meer ‘heilig’ is voor zijn partij. Dit gaf hij aan in een interview met het AD. Niet alleen Wopke Hoekstra sprak zich uit, vele andere partijen in het kabinet vinden deze doelstelling niet haalbaar en willen debatteren over de mogelijkheden. Dit viel toen vooral niet goed bij coalitiepartij D66 die veel waarde hecht aan de afgesproken doelstelling. Nu, een jaar later, is het kabinet gevallen en staat de doelstelling weer open voor discussie.

Reductie is onvermijdelijk

Dat de stikstof gereduceerd moet worden is onvermijdelijk. Vele berekeningen tonen aan dat we in Nederland, vooral door landbouw, de bodem enorm belasten en daarmee de natuur wat ervoor zorgt dat de biodiversiteit in Nederland verslechterd. Biodiversiteit is ontzettend belangrijk voor al het leven op de planeet. Europa wil daarom in rap tempo de uitstoot op alle mogelijke manieren verminderen. Van elektrische auto’s en warmtepompen tot het verminderen van de veestapel in Nederland. Veel boeren hebben zich al laten uitkopen door de overheid en in het hele land is een enorme transitie aan de gang, allemaal om de stikstof te reduceren.

Zuid-Holland kiest voor 2035

Het coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland is onlangs gepresenteerd. Zuid-Holland heeft vooral de focus gelegd op woningbouw en de natuur- en stikstofdoelen. De nieuwe coalitiepartijen willen nog steeds de 235.000 woningen bouwen die ondertekend zijn in de woondeals. Hierbij mikken zij op het behalen van de stikstofdoelen in 2035 en dus niet meer in 2030. Tijdens de recente provinciale staten verkiezingen werd nieuwkomer BBB verassend de grootste in bijna alle provincies. Dit heeft ervoor gezorgd dat zij een plaatsje aan de tafel krijgen in de formaties in de provincies en dat is nu terug te zien in het gepresenteerde coalitieakkoord. De BBB was namelijk een van de partijen die tegen de stikstofdoelen voor 2030 was. Hiermee laat Zuid-Holland zien dat zij meer ruimte willen voor het behalen van de gestelde doelen.

Verwacht wordt nu dat andere provincies zullen volgen aangezien BBB in meerdere provincies de grootste is geworden. Zuid-Holland laat zien met dit coalitieakkoord dat het dus kan en dat na alle waarschijnlijkheid andere provincies ook de doelstelling zullen opschuiven naar 2035. Dit zorgt ervoor dat er meer ruimte is voor woningbouw en daarmee het woningtekort beter opgelost kan worden.

Onteigening van grond: Wat houdt het in?
Onteigening van grond: Wat houdt het in? 1024 538 IGN Vastgoed

Onteigening van grond: Wat houdt het in?

Onteigening van grond: Wat houdt het in?

Wat is onteigening van grond? Deze vraag komt vaak naar voren wanneer de overheid eigenaar wil worden van jouw grond, inclusief eventuele woning of gebouw. De laatste weken is dit weer in het nieuws naar voren gekomen als mogelijke oplossing voor het woningtekort. Onteigening vindt plaats wanneer de overheid een bepaald stuk land nodig heeft voor algemeen belang, zoals de aanleg van een weg, brug, spoorweg of waterweg. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de procedure van onteigening in Nederland en welke stappen er genomen worden in dit proces. Daarnaast kijken we naar de recente ontwikkelingen omtrent het onteigenen van grond.

Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.

Wat is onteigening van grond?

Onteigening is de gedwongen overdracht van het eigendomsrecht van particulieren aan de overheid. Dit houdt in dat de overheid eigenaar wordt van de grond, inclusief eventuele woningen of gebouwen, van een particulier. Onteigening wordt vaak toegepast wanneer de overheid de grond nodig heeft voor het algemeen belang, zoals voor de aanleg van een weg, brug, spoorweg of waterweg. Onteigening bestaat al heel lang maar recent is het weer in het nieuws gekomen door Minister de Jonge.

 

Waarom wordt onteigening toegepast?

Onteigening wordt toegepast omdat het kan bijdragen aan de realisatie van projecten die van belang zijn voor de samenleving. Het stelt de overheid in staat om grond en eigendommen te verkrijgen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van infrastructurele projecten, stadsontwikkeling, natuurbehoud of andere openbare doeleinden. Hierdoor kan de overheid de gewenste plannen en ontwikkelingen uitvoeren.

 

Rechten van de eigenaar bij onteigening

Bij onteigening heeft de eigenaar bepaalde rechten. Volgens de Onteigeningswet heeft de eigenaar recht op een volledige schadevergoeding. Dit houdt in dat de eigenaar een vergoeding ontvangt voor alle schade die het directe en noodzakelijke gevolg is van de onteigening. De schadevergoeding kan bestaan uit onder andere de waardevermindering van de overblijvende grond, verlies aan inkomsten, verhuiskosten, financieringskosten, belastingschade, herinrichtingskosten, advocaatkosten en andere redelijke deskundigenkosten zoals van een taxateur, makelaar of accountant. De schadevergoeding wordt verrekend met eventuele voordelen of andere vergoedingen, zoals een planschadevergoeding.

Het proces van onteigening verloopt in twee fasen: de administratieve procedure en de gerechtelijke procedure. In de administratieve procedure vraagt de overheid aan de regering om een onteigeningsbesluit te nemen. Na het onteigeningsbesluit volgt de gerechtelijke procedure, waarbij de overheid aan de rechter vraagt om de onteigening uit te spreken en de schadevergoeding vast te stellen. De rechter controleert daarbij of de administratieve procedure correct is uitgevoerd. Als eigenaar ontvangt men een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen, waarbij het verplicht is om een advocaat in te schakelen.

Waarom is onteigening de laatste tijd in het nieuws?

De laatste tijd in onteigening weer in opsprak gekomen. In Nederland is een enorm woningtekort. Een van de belemmeringen bij het bouwen van woningen is dat vaak de grond te duur is. Dit in combinatie met gestegen rente, gestegen materiaalkosten en gestegen arbeidskosten zorgen ervoor dat het bouwen van betaalbare woningen moeilijker is geworden. Vooral in de grote steden is de grond ontzettend duur. Vaak wordt ook gezegd dat niet het huis duur is maar de grond eronder: Locatie, locatie, locatie!

De Minister voor Volkshuisvesting, Hugo de Jonge, wil het woningtekort oplossen en zo snel mogelijk 1 miljoen woningen bouwen. Als doelstelling wil hij 100.000 woningen per jaar bouwen maar dat is tot dusver nog niet gelukt en dit zal ook in 2024 niet lukken. Het woningtekort zal de komende jaren dus alleen maar toenemen.

 

Onteigenen duurt te lang

Het onteigenen wordt de laatste tijd weer genoemd als (uiterste) middel om in te zetten om sneller te kunnen bouwen. Het probleem wat nu heerst is dat de procedure te lang duurt. Als men in onderhandeling is voor het kopen van grond dan gaat hier veel tijd overheen. Als men er dan niet uitkomt, kan over gegaan worden tot onteigening. Dit proces kan vervolgens ook een aantal jaar duren. Dit duurt te lang en Minister de Jonge wil dit aanpakken.

„Stel: in stedelijk gebied zitten drie, vier, vijf grondeigenaren die willen bouwen en één niet. Moet de rest daarop wachten? Onderhandelingen over grondaankopen duren nu tot twee à tweeënhalf jaar, onteigeningsprocedures ook. Door het parallel te doen, dat scheelt gewoon twee jaar tijd in de procedures.”

bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/06/19/het-grondbeleid-moet-om-grond-moet-sneller-beschikbaar-en-goedkoper-worden-a4167549

De Minister wil nu dat wanneer een gemeente interesse heeft in een stuk grond, deze gelijktijdig met de onderhandeling een onteigeningprocedure kan starten zodat dit parallel loopt en hier dus geen extra tijd over heen gaat. Dit zorgt voor opspraak want dit is eigenlijk onderhandelen met een mes op de keel.

Meer duidelijkheid door gemeenten

Het onteigen moet dus makkelijker en sneller kunnen door gemeenten. Hier is niet iedereen het mee eens en dit is tegen de wet. Hoogleraar onteigeningsrecht Jacques Sluysmans noemt de voorstellen van minister De Jonge over onteigening van grond ‘best radicaal’. De Jonge wil dat de grond goedkoper verworven wordt en dat de waarde van de grond wordt bepaald op het gebruik ervan, constateert Sluysmans. Dat betekent dat landbouwgrond, waarop woningbouw gepland is, door de overheid voor de landbouwwaarde gekocht kan worden. “In 1977 was het CDA daar tegen en dat leidde toen tot de val van het kabinet. Opmerkelijk dat dan nu juist uit de koker van het CDA dit voorstel komt.”

bron: https://www.boerderij.nl/hoogleraar-onteigening-minister-hugo-de-jonge-gaat-in-tegen-eigen-wet

Een bijzondere ontwikkeling omdat hier in het verleden al ontzettend veel over te doen is geweest. Een van de redenen dat de grondmarkt ontstaan is, is omdat voorheen gemeenten met voorkennis goedkoop landbouwgrond opkochten van boeren om vervolgens hier op te bouwen waardoor de enorme waardestijging een boer werd ontnomen. Dit mag niet bij wet.

 

Meer transparantie over woningbouw

Het kabinet wil op de langere termijn dat gemeenten duidelijker zijn aan projectontwikkelaars over woningbouw en dit eerder bekend maken. Hierdoor wordt van tevoren duidelijker wat de kosten zijn voor de ontwikkeling van een gebied. Een ontwikkelaar moet namelijk meebetalen aan de infrastructuur. Door meer duidelijkheid te geven over woningbouw en de kosten over de ontwikkeling, kan er een eerlijke prijs worden berekend voor een stuk grond. Een mooie ontwikkeling vindt IGN Vastgoed. Transparantie is ontzettend belangrijk in alle stappen van de keten.

Feiten en cijfers over onteigening

 • 89% (18.120) van alle grondeigenaren droeg voorafgaand of tijdens de onteigeningsprocedure in goed overleg de grond over aan de overheid. Bij 11% van de eigenaren vond uiteindelijk gedwongen onteigening plaats.
 • Ongeveer 30.000 (86%) percelen werden vrijwillig overgedragen. 5.388 (14%) percelen werden via onteigening overgedragen.
 • 15.000 hectare (84%) werd in goed overleg overgedragen en 3.008 hectare (16%) via onteigening.
 • De 2 meest voorkomende doelen van grondverwerving zijn: de aanleg van infrastructuur (zoals snelwegen, kanalen of spoorwegen) en ruimtelijke ontwikkeling (vooral woningbouw).
 • De staat onteigent vooral grond voor infrastructuur en natuurcompensatie. Dit vraagt relatief veel ruimte waardoor de staat meer grond onteigent dan gemeenten.
 • Van alle onteigende grond was 62% agrarische grond (1.866 hectare). Dit is 0,1% van de beschikbare oppervlakte aan landbouwgrond.
 • Zowel het aantal onteigeningen als het aantal onteigende percelen daalde sinds 1995, vooral voor woningbouw. De onteigende oppervlakte is echter niet afgenomen.
 • In de provincies Drenthe en Groningen werd de afgelopen 27 jaar de minste oppervlakte onteigend. In Zuid-Holland en Noord-Brabant de meeste.

bron: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/kadaster/hoeveel-wordt-er-nederland-onteigend

Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) - Wat betekent het
Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) – Wat betekent het 1024 538 IGN Vastgoed

Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) – Wat betekent het

Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) - Wat betekent het

De Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) is een belangrijke wet in Nederland die gemeenten de mogelijkheid geeft om als eerste een voorkeursrecht te vestigen op vastgoed zoals grond. Deze wet heeft invloed op vastgoedeigenaren en kan aanzienlijke gevolgen hebben voor hun eigendommen. In dit artikel zullen we de WVG in detail bespreken, inclusief wat het is, waarom het belangrijk is en hoe het werkt.

Wat is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten?

De Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) is een juridisch instrument dat gemeenten de mogelijkheid biedt om als eerste het recht te krijgen om een bepaald perceel of vastgoed te kopen, nog voordat het op de markt wordt aangeboden. Met andere woorden, als een gemeente besluit om het voorkeursrecht te vestigen, heeft zij de eerste optie om het betreffende eigendom te kopen voordat het aan andere partijen wordt aangeboden.

Waarom is de WVG belangrijk?

De WVG is belangrijk omdat het gemeenten in staat stelt om regie te hebben over de ruimtelijke ontwikkeling binnen hun gemeentegrenzen. Het stelt hen in staat om strategische locaties te verwerven voor stadsontwikkeling, infrastructuurprojecten of andere publieke doeleinden. Door het vestigen van een voorkeursrecht kunnen gemeenten voorkomen dat waardevolle percelen en vastgoed in handen komen van andere partijen voordat zij zelf de kans hebben gehad om te beslissen of ze het willen verwerven.

Hoe werkt de Wet Voorkeursrecht Gemeenten?

Wanneer een gemeente besluit om het voorkeursrecht te vestigen op een bepaald perceel of vastgoed, zijn er een aantal stappen en procedures die worden gevolgd.

 1. Identificatie van het betreffende perceel: Allereerst moet de gemeente het perceel of vastgoed identificeren waarop zij het voorkeursrecht wil vestigen. Dit kan gebaseerd zijn op ruimtelijke plannen, ontwikkelingsdoeleinden of andere strategische overwegingen.
 2. Bekendmaking van het voorkeursrecht: Nadat het perceel is geïdentificeerd, moet de gemeente het voorkeursrecht bekendmaken aan de eigenaar(s) van het vastgoed. Dit gebeurt meestal door middel van een officiële kennisgeving, waarin wordt aangegeven dat de gemeente het recht heeft om het vastgoed als eerste te kopen.
 3. Termijn voor reactie: De eigenaar(s) van het vastgoed krijgen een bepaalde termijn om te reageren op de kennisgeving. Deze termijn kan variëren, maar meestal is het enkele weken tot een paar maanden.
 4. Onderhandelingen en overeenkomst: Als de eigenaar(s) interesse hebben om het vastgoed te verkopen, kunnen er onderhandelingen plaatsvinden tussen de gemeente en de eigenaar(s) om tot een overeenkomst te komen over de verkoopprijs en andere voorwaarden.
 5. Terugkooprecht: In sommige gevallen kan de eigenaar(s) ervoor kiezen om het vastgoed niet te verkopen. In dat geval heeft de gemeente het recht om het perceel na een bepaalde periode opnieuw te kopen, vaak tegen dezelfde voorwaarden als eerder besproken.
 6. Registratie van het voorkeursrecht: Als er een overeenkomst wordt bereikt of als de gemeente besluit om het vastgoed niet aan te kopen, wordt het voorkeursrecht geregistreerd in het Kadaster. Dit zorgt ervoor dat andere potentiële kopers op de hoogte zijn van het voorkeursrecht.

Het is belangrijk op te merken dat het vestigen van een voorkeursrecht geen verplichting is voor de eigenaar(s) om het vastgoed te verkopen. Het geeft de gemeente echter wel de eerste optie om het vastgoed aan te kopen voordat het aan anderen wordt aangeboden.

Wat betekent het voor vastgoedeigenaren?

Voor vastgoedeigenaren kan het vestigen van een voorkeursrecht door de gemeente verschillende gevolgen hebben. Enerzijds kan het voordelen bieden, zoals de mogelijkheid om het vastgoed tegen een goede prijs aan de gemeente te verkopen. Het kan ook bijdragen aan de ruimtelijke ontwikkeling en waardecreatie in de omgeving.

Anderzijds kan het ook nadelen met zich meebrengen. Als een eigenaar het vastgoed niet wil verkopen, kan het voorkeursrecht beperkingen opleggen aan de verkoopmogelijkheden. Daarnaast kan het vestigen van een voorkeursrecht onzekerheid met zich meebrengen, omdat de gemeente gedurende een bepaalde periode de mogelijkheid heeft om het vastgoed aan te kopen.

Voordelen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten

De Wet Voorkeursrecht Gemeenten biedt gemeenten verschillende voordelen en mogelijkheden. Enkele van deze voordelen zijn:

 1. Regie over ruimtelijke ontwikkeling: Het vestigen van een voorkeursrecht stelt gemeenten in staat om controle te hebben over de ruimtelijke ontwikkeling binnen hun gebied. Ze kunnen strategische locaties verwerven voor publieke doeleinden, zoals de bouw van scholen, openbare infrastructuur of groene ruimtes.
 2. Voorkomen van speculatie: Door het vestigen van een voorkeursrecht kunnen gemeenten voorkomen dat waardevol vastgoed in handen komt van speculanten of andere partijen die geen rekening houden met de belangen van de gemeenschap. Het stelt de gemeente in staat om de regie te houden en ervoor te zorgen dat de ontwikkeling in lijn is met de gemeentelijke doelstellingen.
 3. Stimuleren van stedelijke vernieuwing: Het voorkeursrecht kan ook bijdragen aan stedelijke vernieuwing en herontwikkeling. Gemeenten kunnen strategische locaties verwerven en deze herontwikkelen om de leefbaarheid en kwaliteit van de stad te verbeteren.

Nadelen en beperkingen van de WVG

Hoewel de Wet Voorkeursrecht Gemeenten voordelen biedt, zijn er ook enkele nadelen en beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden:

 1. Beperkingen op eigendomsrechten: Het vestigen van een voorkeursrecht kan beperkingen opleggen aan de eigendomsrechten van de vastgoedeigenaar. De eigenaar kan bijvoorbeeld niet vrijelijk het vastgoed verkopen aan een andere partij gedurende de periode waarin het voorkeursrecht geldt.
 2. Onduidelijkheid en onzekerheid: Voor vastgoedeigenaren kan het vestigen van een voorkeursrecht door de gemeente onzekerheid met zich meebrengen. Ze kunnen niet met zekerheid voorspellen of de gemeente gebruik zal maken van het voorkeursrecht en of ze uiteindelijk hun eigendom zullen moeten verkopen.
 3. Potentiële waardevermindering: Het vestigen van een voorkeursrecht kan invloed hebben op de waarde van het vastgoed. Potentiële kopers kunnen terughoudend zijn om een vastgoed aan te kopen waarop een voorkeursrecht rust, waardoor de waarde kan verminderen.

Rechten en plichten van de gemeente bij de WVG

Bij het vestigen van een voorkeursrecht heeft de gemeente bepaalde rechten en plichten. Enkele van deze rechten en plichten zijn:

 1. Recht op eerste koop: De gemeente heeft het recht om als eerste het vastgoed aan te kopen voordat het aan andere partijen wordt aangeboden. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om de regie te hebben over de ontwikkeling en het gebruik van het vastgoed.
 2. Plicht tot zorgvuldigheid: De gemeente heeft de plicht om zorgvuldig om te gaan met het voorkeursrecht. Dit houdt in dat ze de belangen van de vastgoedeigenaar moeten respecteren en een eerlijke prijs moeten bieden bij het eventueel aankopen van het vastgoed.

Hoe kan een eigenaar reageren op een voorkeursrechtbesluit?

Als een eigenaar geconfronteerd wordt met een voorkeursrechtbesluit van de gemeente, zijn er verschillende manieren waarop hij kan reageren:

 1. Verkoop aan de gemeente: Als de eigenaar besluit om het vastgoed te verkopen, kan hij onderhandelen met de gemeente over de prijs en voorwaarden van de verkoop. Het is belangrijk om een eerlijke prijs te bedingen en eventueel juridisch advies in te winnen.
 2. Behoud van eigendom: Als de eigenaar het vastgoed niet wil verkopen, kan hij ervoor kiezen om het eigendom te behouden. In dit geval moet hij er rekening mee houden dat de gemeente gedurende een bepaalde periode het recht heeft om het vastgoed opnieuw te kopen.

Rechtsbescherming voor vastgoedeigenaren

Vastgoedeigenaren hebben rechtsbescherming bij het vestigen van een voorkeursrecht. Ze hebben het recht om bezwaar te maken tegen het voorkeursrechtbesluit en kunnen hiervoor juridische stappen ondernemen. Het is belangrijk om tijdig bezwaar te maken en eventueel juridisch advies in te winnen om de rechten en belangen van de eigenaar te beschermen.

Praktische tips voor vastgoedeigenaren

Als vastgoedeigenaar kunt u de volgende praktische tips overwegen wanneer u te maken krijgt met een voorkeursrecht:

 1. Informeer uzelf: Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en wat het voor u als eigenaar betekent. Raadpleeg eventueel een jurist die gespecialiseerd is in vastgoedrecht.
 2. Onderhandel met de gemeente: Als u geïnteresseerd bent in verkoop, onderhandel dan met de gemeente over de verkoopprijs en voorwaarden. Zorg ervoor dat u een eerlijke prijs bedingt en dat uw belangen worden beschermd.
 3. Raadpleeg een jurist: Als u twijfelt of vragen heeft over uw rechten en plichten als vastgoedeigenaar, raadpleeg dan een jurist die gespecialiseerd is in vastgoedrecht. Zij kunnen u adviseren over de beste aanpak en u helpen bij eventuele juridische procedures.

Veelgestelde vragen

Hier zijn enkele veelgestelde vragen over de Wet Voorkeursrecht Gemeenten:

Als een eigenaar ervoor kiest om het vastgoed niet te verkopen, heeft de gemeente het recht om gedurende een bepaalde periode het vastgoed opnieuw te kopen. Dit kan leiden tot een gedwongen verkoop als de eigenaar weigert het vastgoed aan de gemeente te verkopen.

Bij een gedwongen verkoop kan de gemeente de prijs bepalen, maar dit gebeurt niet zomaar. Er zijn wettelijke regels en procedures die moeten worden gevolgd om de waarde van het vastgoed vast te stellen. Vaak wordt er een onafhankelijke taxateur ingeschakeld om de marktwaarde van het vastgoed te bepalen. Op basis hiervan wordt de prijs bepaald die de gemeente moet betalen aan de eigenaar.

Als de gemeente geen gebruikmaakt van het voorkeursrecht binnen de gestelde periode, vervalt het voorkeursrecht. Dit betekent dat de eigenaar weer vrij is om het vastgoed aan anderen te verkopen. Het niet-gebruik van het voorkeursrecht heeft geen verdere gevolgen voor de eigendom of rechten van de eigenaar.

Nee, het is niet mogelijk dat meerdere gemeenten een voorkeursrecht vestigen op hetzelfde perceel. Het voorkeursrecht kan slechts door één gemeente worden gevestigd. Dit voorkomt dat er onduidelijkheid en conflicten ontstaan over wie het recht heeft om het vastgoed als eerste te kopen.

Het vestigen van een voorkeursrecht kan invloed hebben op de waarde van het vastgoed. Potentiële kopers kunnen terughoudend zijn om een vastgoed aan te kopen waarop een voorkeursrecht rust, omdat ze niet zeker weten of de gemeente uiteindelijk gebruik zal maken van het voorkeursrecht. Hierdoor kan de vraag naar het vastgoed afnemen, wat mogelijk een negatieve invloed heeft op de waarde ervan. Het is belangrijk om dit aspect mee te wegen bij het nemen van beslissingen met betrekking tot het vastgoed. Daarnaast kan het ook voor een waardestijging zorgen voor het perceel en de omliggende percelen omdat de gemeente wellicht in de nabije toekomst hier wil gaan ontwikkelen.

De duur van het voorkeursrecht kan variëren en wordt bepaald door de gemeente. Dit kan enkele jaren zijn, maar ook langer. Het is belangrijk om te weten hoe lang het voorkeursrecht geldt en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor de verkoopmogelijkheden van het vastgoed.

Nee, een voorkeursrecht is niet definitief. Het vestigen van een voorkeursrecht betekent niet automatisch dat het vastgoed aan de gemeente verkocht moet worden. Het geeft de gemeente het recht om als eerste te kopen, maar als de eigenaar ervoor kiest om niet te verkopen, kan het vastgoed in de toekomst aan anderen worden aangeboden.

Ja, een gemeente kan een voorkeursrecht vestigen op alle soorten vastgoed, inclusief woningen, bedrijfspanden en grond. Het vestigen van een voorkeursrecht is echter aan bepaalde voorwaarden gebonden en moet gerechtvaardigd zijn op basis van ruimtelijke plannen of andere beleidsdoeleinden.

Een vastgoedeigenaar heeft het recht om bezwaar te maken tegen het voorkeursrechtbesluit en kan juridische stappen ondernemen om zijn rechten en belangen te beschermen. Het is belangrijk om tijdig bezwaar te maken en juridisch advies in te winnen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Bij IGN Vastgoed heeft het zich al een aantal keer voorgedaan dat de gemeente de WVG uitgesproken heeft over percelen die in ons bezit zijn. Dit is goed nieuws voor onze investeerders. Bent u benieuwd naar het investeren in grond en hoe dit voor u lucratief kan zijn? Bekijk onze lopende projecten en vraag een gratis brochure aan!

Wat is Ruimtelijke Plannen
Wat is Ruimtelijke Plannen 1024 538 IGN Vastgoed

Wat is Ruimtelijke Plannen

Wat is Ruimtelijke Plannen

In deze blogpost zal ik uitleggen wat ruimtelijke plannen zijn en waarom de website www.ruimtelijkeplannen.nl belangrijk is voor geïnteresseerde partijen.

Ruimtelijke plannen zijn plannen die zijn opgesteld door de overheid om de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied te sturen en te reguleren. Deze plannen kunnen betrekking hebben op verschillende onderwerpen, zoals woningbouw, bedrijventerreinen, recreatiegebieden en natuurgebieden. Het doel van deze plannen is om de verschillende functies van een gebied op elkaar af te stemmen en zo een goede balans te vinden tussen economische ontwikkeling, leefbaarheid en duurzaamheid.

De geldende plannen en regels voor een gebied

De website www.ruimtelijkeplannen.nl is opgezet om deze ruimtelijke plannen inzichtelijk te maken voor het publiek. Op de website kan iedereen de geldende ruimtelijke plannen bekijken en zo zien wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van een bepaald gebied. Ook kunnen geïnteresseerde partijen hier informatie vinden over de procedures die gevolgd moeten worden bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning of het wijzigen van een bestemmingsplan.

De website is een belangrijk instrument voor overheden, bedrijven en burgers om inzicht te krijgen in de geldende regels en plannen voor een gebied. Voor overheden is het van belang om de verschillende belangen af te wegen en een zorgvuldig besluit te nemen over de ontwikkeling van een gebied. Voor bedrijven is het van belang om te weten wat de mogelijkheden zijn voor vestiging of uitbreiding van hun activiteiten. En voor burgers is het van belang om te weten welke ontwikkelingen er plaatsvinden in hun directe omgeving en wat hun rechten en plichten zijn bij het doen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Waarom is Ruimtelijke Plannen belangrijk voor investeerders?

Het is dus duidelijk dat de website www.ruimtelijkeplannen.nl een belangrijk instrument is voor iedereen die betrokken is bij ruimtelijke ontwikkeling en planning. 

De website bevat o.a. bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels van gemeenten, provincies en het Rijk te vinden zijn. De website is in opdracht van de Nederlandse overheid opgezet en beheerd door Het Kadaster en Geonovum. Beleggers die investeren in grond in Nederland kunnen op de website ruimtelijkeplannen.nl belangrijke informatie vinden over bestemmingsplannen en wijzigingen in het gebruik van grond en vastgoed. Zo kan deze informatie van grote waarde zijn bij het nemen van beslissingen over investeringen. Raadpleeg daarom altijd deze website wanneer u op het punt staat een dergelijke investering te doen.

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat vanaf 1 januari 2010 alle ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar moeten zijn. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de website ruimtelijkeplannen.nl, waarop beleggers snel en gemakkelijk informatie kunnen vinden over het gebruik van grond en vastgoed in Nederland.

Op de website zijn bestemmingsplannen te vinden, waarin de gebruiks- en bouwmogelijkheden van grond en vastgoed worden vastgelegd. Deze plannen zijn bindend voor zowel overheid als burgers en bedrijven. Het is voor beleggers belangrijk om op de hoogte te zijn van wijzigingen in deze plannen, bijvoorbeeld als er nieuwe gebieden worden aangewezen voor woningbouw of bedrijventerreinen, omdat dit gevolgen kan hebben voor de waarde van vastgoed en grond.

Wilt u investeren in een perceel grond?

In het kort kan worden gesteld dat ruimtelijkeplannen.nl van grote waarde kan zijn voor beleggers die investeren in grond in Nederland. Heeft u een stuk grond op het oog waar in u wil investeren maar weet u weinig over de omgeving of de plannen die bekend zijn? Bekijk dan ruimtelijkeplannen.nl of laat uw adviseren door een expert. 

Bij IGN Vastgoed kunt u gratis een grondscan laten maken van uw bestaande stukken of van potentiële stukken. Ons team van experts doet geheel vrijblijvend onderzoek naar uw grond.

Benieuwd hoe IGN Vastgoed Ruimtelijke Plannen inzet voor de projecten die wij aanbieden? Bekijk dan onze projecten en vraag een gratis brochure aan!

Bezwaarprocedures tegen woningbouw moeten verkleint worden
Bezwaarprocedures tegen woningbouw moeten verkleint worden 1024 538 IGN Vastgoed

Bezwaarprocedures tegen woningbouw moeten verkleint worden

Bezwaarprocedures tegen woningbouw moeten verkleint worden

Het kabinet wil de komende jaren 900.000 woningen bouwen tot 2030. Afspraken zijn gemaakt en versnellingsprojecten zijn aangewezen. Een van de grootste obstakels binnen het proces zijn de bezwaarprocedures van omwonenden. Minister Hugo de Jonge wil hard ingrijpen en vindt dat er afgelopen jaren te veel de focus is gelegd op de omwonende die bezwaar indienen in plaats van woningzoekende.

Als het aan de minister ligt komt hier verandering in. Volgens de minister zorgen de bezwaarprocedures voor te veel vertraging bij nieuwbouwprojecten. De druk om te bouwen is de afgelopen jaren stevig toegenomen en er moet dan ook veel veranderen om het proces te kunnen versnellen. De plannen liggen klaar alleen duurt te periode tussen de bouwplannen en het overdragen van de sleutel aan nieuwe huiseigenaren te lang.

“Bij elk plan om ergens te bouwen klimmen mensen in de pen. Iedereen wil meer huizen. Maar als niemand het in zijn of haar buurt wil, wordt er dus nergens gebouwd. Dat moet worden doorbroken door in procedures ook het belang van woningzoekenden mee te laten wegen.”

Minister Hugo de Jonge

Tijd moet gehalveerd worden

In de huidige situatie kunnen omwonenden bezwaar aantekenen tegen de woningbouwplannen die gerealiseerd zijn door een projectontwikkelaar. Wanneer dit bezwaar wordt afgewezen kunnen de belanghebbende in beroep gaan en daarop nogmaals in hoger beroep gaan. Dit zorgt voor enorme vertragingen wat jaren in beslag neemt. De minister wil ervoor zorgen dat het hoger beroep wettelijk komt te vervallen. Zo kan het proces versnellen en kan er slechts één keer in beroep worden gegaan. Hierdoor kunnen vergunningen sneller onherroepelijk worden afgegeven.

Een ander probleem is het personeelstekort bij de gemeentes in Nederland. Het wordt steeds moeilijker om het tekort aan te vullen. Dit speelt niet alleen bij gemeentes maar ook bij veel marktpartijen in Nederland. Gemeentes trekken alles uit de kast om personeel aan te trekken zoals hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. De minister wil het personeelstekort tegengaan door 90 miljoen beschikbaar te stellen voor extra personeel. Het tekort aan ambtenaren moet worden opgelost zodat de werkdruk verlaagd wordt en er niet te veel op de stapel blijft liggen.

Woningen moeten en kunnen sneller gerealiseerd worden

Naast het versnellen van het proces bij het gemeentehuis vindt de minister dat er ook sneller gebouwd moet worden en dit kan ook. Er kan niet geoorloofd worden dat bouwprojecten tien jaar duren terwijl dit ook in drie jaar kan.  Tegenwoordig kan de bouw flink versneld worden door gebruik te maken van fabrieken waar huizen in gebouwd kunnen worden. Door standaardisatie kan er innovatiever gebouwd worden en vele malen sneller.

Om de doelstelling van 900.000 woningen te halen in 2030 moet er gekeken worden naar zulke oplossingen en sneller bouwplaatsen aangewezen worden.

Projecten met potentie

De druk om te bouwen wordt alsmaar groter en de minister wil dat er snel schot in de zaak komt. Potentiële grondprojecten bieden oplossing om bouwlocaties aan te wijzen.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag geheel vrijblijvend een brochure aan!

Gemeenten mogen niet meer onderhands verkopen, stappenplan wordt gelanceerd
Gemeenten mogen niet meer onderhands verkopen, stappenplan wordt gelanceerd 1000 667 IGN Vastgoed

Gemeenten mogen niet meer onderhands verkopen, stappenplan wordt gelanceerd

Gemeenten mogen niet meer onderhands verkopen, stappenplan wordt gelanceerd

Eind 2021 heeft de Hoge Raad een einde gemaakt aan het een-op-een verkopen van onroerend goed door gemeenten aan marktpartijen. In het verleden is er regelmatig kennis genomen van oneerlijke concurrentie waar het vooral om ‘vriendjespolitiek’ ging. Hierdoor bleef de verkoop van onroerend goed aan marktpartijen vaak binnen een kleine kring. Na de uitspraak van de Hoge Raad is dat niet meer mogelijk, echter blijkt dat nu, een jaar later, gemeenten nog niet goed weten hoe zij met deze uitspraak om moeten gaan. Daar gaat nu verandering in komen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, NEPROM, en VNG/VvG zijn samen tot een handreiking gekomen die gemeenten kunnen toepassen voor de verkoop van onroerend goed aan marktpartijen. De handreiking is geschreven door prof. dr. ir. A.G. Bregman van het Instituut voor Bouwrecht. Bregman is verantwoordelijk voor de implementatie van het arrest Didam in het gemeentelijke grond(uitgifte)beleid bij gebiedsontwikkeling. De handreiking moet ondersteuning bieden voor de implementatie van het Didam-arrest. Het omvat een praktische stappenplan voor zowel de selectieprocedure als een-op-een transacties.

Wat is het Didam-arrest?

Jaren lang hebben overheden de verkoop onroerend goed zoals vastgoed en grond exclusief aan een kleine kring met partijen aangeboden. Binnen gemeentes werd dit ook vaak gedaan met partijen die bekend bij de gemeente zijn. Na een kort geding in de Achterhoek waar een vastgoedbedrijf stelde dat er een openbare biedingsprocedure moest plaats vinden, wat niet gebeurd was, had het bedrijf het kort geding en het hoger beroep verloren. Vervolgens is de partij in cassatie gegaan bij de Hoge Raad waarin het bedrijf gelijk heeft gekregen.

De Hoge Raad stelt dat overheden voor de verkoop van onroerend goed een toetsbare en onafhankelijke selectieprocedure moeten volgen zodat deze niet exclusief aan selecte partijen worden verkocht. Overheden moeten marktpartijen gelijke kansen bieden. De verkoop aan één partij mag wel doorgaan als slechts één partij zich aanbiedt.

Na de uitspraak hebben gemeente nu al een jaar lang moeite met de juiste gang van zaken van zo’n procedure.

Waarom deze handreiking?

Sinds de uitspraak worstelen gemeenten nog steeds met de toepassing van het Didam-arrest. Afgelopen jaar zijn er 30 rechtszaken geweest voor de kortgedingrechter wat aangeeft dat overheden moeite hebben met het hanteren van de uitspraak. Gemeenten zoeken nog steeds naar de uitzondering waarin zij wel de een-op-een verkoop mogelijk kunnen maken. Het Didam-arrest is juist de reden dat dit niet zomaar meer mogelijk is maar toch zoeken gemeenten de uitzondering wat voor reurring zorgt.

Het handbereik moet er voor zorgen dat gemeenten de stappen volgen die genoemd zijn waardoor er geen verwarring meer moet ontstaan met betrekking de uitvoering van het arrest.

22 November 2022 wordt de Didam-handreiking gelanceerd

De BZK, VNG/VvG en NEPROM organiseren de bijeenkomst ‘Omgaan met Didam’ op 22 november 2022. Tijdens deze bijeenkomst wordt er een toelichting gegeven over de implementatie van het arrest en worden ook de meest recente uitspraken van rechters naar aanleiding van het Didam-arrest behandeld. Later volgt een paneldiscussie waar de toepassing van het arrest in de praktijk wordt besproken.

Meer kansen voor marktpartijen hopelijk in de toekomst

De handreiking moet het makkelijker maken voor gemeenten om de stappen te volgen en voor marktpartijen betekend dit dat gemeenten ook stappen moeten volgen. Op deze manier kan er minder naar de uitzondering gezocht worden en ontstaan er meer gelijke kansen. IGN vastgoed hoopt zo beter mee te kunnen participeren met de aankoop van strategisch gelegen gronden en mooiere projecten te kunnen aanbieden aan onze relaties.

Benieuwd naar onze huidige projecten?

Bonusum bonusum.com betting sites offering trial bonuses deneme bonusu
1v1.lol google sites unblocked bit life funny shooter 2 slope paperio io games unblocked 1v1.lol io games unblocked games krunker.io unblocked
fapjunk
ankara escort
Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn
Free Porn
Ev depolama Ucuz nakliyat teensexonline.com