Posts Tagged :

Politiek

Worden de stikstofdoelen verplaatst naar 2035?
Worden de stikstofdoelen verplaatst naar 2035? 1024 538 IGN Vastgoed

Worden de stikstofdoelen verplaatst naar 2035?

Worden de stikstofdoelen verplaatst naar 2035?

Stikstof, de afgelopen jaren is er veel over te doen in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Nederland heeft ambitieuze doelen vastgelegd om de stikstof fors te reduceren voor 2030. Waar voorheen woningbouw een uitzondering hiervoor krijgt is dit niet meer mogelijk. Voornamelijk mag er niet in natura-2000 gebieden gebouwd worden en de gebieden hier dicht omheen. Dit heeft ervoor gezorgd dat sommige bouwprojecten stil zijn komen te liggen en sommige zelfs gecanceld. Bouwprojecten moeten nu berekenen hoeveel stikstof zij uitstoten met de uitvoering van het project. Toch ontstaat er nu weerstand uit verschillende hoeken.

Stikstofdoelen halen in 2030 'niet heilig'

Ongeveer een jaar geleden ontstond er veel ophef toen CDA lijstrekker Wopke Hoekstra aangaf dat de doelstelling om 50% stikstof reductie te behalen in 2030 niet meer ‘heilig’ is voor zijn partij. Dit gaf hij aan in een interview met het AD. Niet alleen Wopke Hoekstra sprak zich uit, vele andere partijen in het kabinet vinden deze doelstelling niet haalbaar en willen debatteren over de mogelijkheden. Dit viel toen vooral niet goed bij coalitiepartij D66 die veel waarde hecht aan de afgesproken doelstelling. Nu, een jaar later, is het kabinet gevallen en staat de doelstelling weer open voor discussie.

Reductie is onvermijdelijk

Dat de stikstof gereduceerd moet worden is onvermijdelijk. Vele berekeningen tonen aan dat we in Nederland, vooral door landbouw, de bodem enorm belasten en daarmee de natuur wat ervoor zorgt dat de biodiversiteit in Nederland verslechterd. Biodiversiteit is ontzettend belangrijk voor al het leven op de planeet. Europa wil daarom in rap tempo de uitstoot op alle mogelijke manieren verminderen. Van elektrische auto’s en warmtepompen tot het verminderen van de veestapel in Nederland. Veel boeren hebben zich al laten uitkopen door de overheid en in het hele land is een enorme transitie aan de gang, allemaal om de stikstof te reduceren.

Zuid-Holland kiest voor 2035

Het coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland is onlangs gepresenteerd. Zuid-Holland heeft vooral de focus gelegd op woningbouw en de natuur- en stikstofdoelen. De nieuwe coalitiepartijen willen nog steeds de 235.000 woningen bouwen die ondertekend zijn in de woondeals. Hierbij mikken zij op het behalen van de stikstofdoelen in 2035 en dus niet meer in 2030. Tijdens de recente provinciale staten verkiezingen werd nieuwkomer BBB verassend de grootste in bijna alle provincies. Dit heeft ervoor gezorgd dat zij een plaatsje aan de tafel krijgen in de formaties in de provincies en dat is nu terug te zien in het gepresenteerde coalitieakkoord. De BBB was namelijk een van de partijen die tegen de stikstofdoelen voor 2030 was. Hiermee laat Zuid-Holland zien dat zij meer ruimte willen voor het behalen van de gestelde doelen.

Verwacht wordt nu dat andere provincies zullen volgen aangezien BBB in meerdere provincies de grootste is geworden. Zuid-Holland laat zien met dit coalitieakkoord dat het dus kan en dat na alle waarschijnlijkheid andere provincies ook de doelstelling zullen opschuiven naar 2035. Dit zorgt ervoor dat er meer ruimte is voor woningbouw en daarmee het woningtekort beter opgelost kan worden.

Problemen woningbouw worden groter, woningtekort stijgt door
Problemen woningbouw worden groter, woningtekort stijgt door 1024 538 IGN Vastgoed

Problemen woningbouw worden groter, woningtekort stijgt door

Problemen woningbouw worden groter, woningtekort stijgt door

In Nederland is er al jaren een enorm woningtekort. Wachttijden voor een sociale woning zijn in sommige steden zelfs langer dan 10 jaar. Eerder werd al aangegeven dat het woningtekort in 2025 zal oplopen tot 400.000. Ondanks de inspanningen van het kabinet blijft het woningtekort toenemen. Minister Hugo de Jonge wil jaarlijks 100.000 woningen bouwen tot 2030. Dat is tot dusver nog niet gelukt dus dat houdt in dat de komende jaren er zelfs meer dan 100.000 woningen gebouwd moeten worden om de doelstelling van 900.000 woningen voor 2030 te halen. Echter is het met reguliere woningbouw door capaciteitsproblemen niet mogelijk om 100.000 of zelfs meer woningen te kunnen bouwen.

Krapte woningmarkt neemt pas in 2028 af

Vandaag is naar buitengekomen dat zelfs met de geplande bouw het woningtekort in 2023 al is opgelopen tot 390.000 woningen. Veel sneller dan verwacht en de druk om te bouwen neemt toe. Er wordt pas verwacht dat de krapte in 2028 zal afnemen. Door het sterk opgelopen woningtekort zal er ook na 2030 tienduizenden woningen per jaar nodig zijn om het tekort te kunnen aanvullen. Nederland loopt ontzettend achter en migratie neemt alleen maar toe. Hierdoor is de verwachting dat het woningtekort tot ver na 2030 zal aanhouden.

Meer dan 900.000 woningen nodig

Door de sterk toegenomen migratie zijn er meer dan 900.000 woningen nodig in Nederland. Eerdere berekeningen kwamen tot 900.000 woningen tot 2030. Het onderzoeksbureau ABF Research heeft het tekort opnieuw berekend en komt tot de conclusie dat er nu 981.000 woningen nodig zijn. Het tekort zal met de huidige trend pas na 2030 afnemen en dalen tot 205.000 woningen in 2038. Echter blijft het natuurlijk moeilijk te berekenen. Door de oorlog in Oekraine zijn er onverwachts meer migranten naar Nederland gekomen. Door de onzekere spanningen zullen er in de toekomst nog meer migranten kunnen afreizen maar het is ook mogelijk dat mensen weer hun leven gaan opbouwen in het land van herkomst.

Druk neemt toe door val van kabinet

De woningmarkt is nog meer onder druk komen te staan door de val van het kabinet. De woningmarkt lijkt hier de grootste dupe van te worden. Hoe langer de onrust en onzekerheid duurt, hoe groter het tekort toeneemt want stilstaan is achteruit gaan. Het kan langer dan 12 maanden duren voordat er een nieuw kabinet gevormd is. Vele gezichten verlaten de politiek dus er zal een heel nieuw speelveld ontstaan. Voordat het kabinet gevormt is zijn er maanden verder waardoor nieuwe wetgeving spaak loopt. De druk om te bouwen neemt alsmaar toe en er moeten sneller locaties aangewezen worden. Hier zijn verschillende oplossingen voor zoals aan de randen van steden of dorpen bouwen of kiezen voor flexwoningen voor een snelle oplossing.

IGN Vastgoed speelt hierop in en heeft verschillende projecten die aansluiten bij de problematiek.

Onteigening van grond: Wat houdt het in?
Onteigening van grond: Wat houdt het in? 1024 538 IGN Vastgoed

Onteigening van grond: Wat houdt het in?

Onteigening van grond: Wat houdt het in?

Wat is onteigening van grond? Deze vraag komt vaak naar voren wanneer de overheid eigenaar wil worden van jouw grond, inclusief eventuele woning of gebouw. De laatste weken is dit weer in het nieuws naar voren gekomen als mogelijke oplossing voor het woningtekort. Onteigening vindt plaats wanneer de overheid een bepaald stuk land nodig heeft voor algemeen belang, zoals de aanleg van een weg, brug, spoorweg of waterweg. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de procedure van onteigening in Nederland en welke stappen er genomen worden in dit proces. Daarnaast kijken we naar de recente ontwikkelingen omtrent het onteigenen van grond.

Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.

Wat is onteigening van grond?

Onteigening is de gedwongen overdracht van het eigendomsrecht van particulieren aan de overheid. Dit houdt in dat de overheid eigenaar wordt van de grond, inclusief eventuele woningen of gebouwen, van een particulier. Onteigening wordt vaak toegepast wanneer de overheid de grond nodig heeft voor het algemeen belang, zoals voor de aanleg van een weg, brug, spoorweg of waterweg. Onteigening bestaat al heel lang maar recent is het weer in het nieuws gekomen door Minister de Jonge.

 

Waarom wordt onteigening toegepast?

Onteigening wordt toegepast omdat het kan bijdragen aan de realisatie van projecten die van belang zijn voor de samenleving. Het stelt de overheid in staat om grond en eigendommen te verkrijgen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van infrastructurele projecten, stadsontwikkeling, natuurbehoud of andere openbare doeleinden. Hierdoor kan de overheid de gewenste plannen en ontwikkelingen uitvoeren.

 

Rechten van de eigenaar bij onteigening

Bij onteigening heeft de eigenaar bepaalde rechten. Volgens de Onteigeningswet heeft de eigenaar recht op een volledige schadevergoeding. Dit houdt in dat de eigenaar een vergoeding ontvangt voor alle schade die het directe en noodzakelijke gevolg is van de onteigening. De schadevergoeding kan bestaan uit onder andere de waardevermindering van de overblijvende grond, verlies aan inkomsten, verhuiskosten, financieringskosten, belastingschade, herinrichtingskosten, advocaatkosten en andere redelijke deskundigenkosten zoals van een taxateur, makelaar of accountant. De schadevergoeding wordt verrekend met eventuele voordelen of andere vergoedingen, zoals een planschadevergoeding.

Het proces van onteigening verloopt in twee fasen: de administratieve procedure en de gerechtelijke procedure. In de administratieve procedure vraagt de overheid aan de regering om een onteigeningsbesluit te nemen. Na het onteigeningsbesluit volgt de gerechtelijke procedure, waarbij de overheid aan de rechter vraagt om de onteigening uit te spreken en de schadevergoeding vast te stellen. De rechter controleert daarbij of de administratieve procedure correct is uitgevoerd. Als eigenaar ontvangt men een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen, waarbij het verplicht is om een advocaat in te schakelen.

Waarom is onteigening de laatste tijd in het nieuws?

De laatste tijd in onteigening weer in opsprak gekomen. In Nederland is een enorm woningtekort. Een van de belemmeringen bij het bouwen van woningen is dat vaak de grond te duur is. Dit in combinatie met gestegen rente, gestegen materiaalkosten en gestegen arbeidskosten zorgen ervoor dat het bouwen van betaalbare woningen moeilijker is geworden. Vooral in de grote steden is de grond ontzettend duur. Vaak wordt ook gezegd dat niet het huis duur is maar de grond eronder: Locatie, locatie, locatie!

De Minister voor Volkshuisvesting, Hugo de Jonge, wil het woningtekort oplossen en zo snel mogelijk 1 miljoen woningen bouwen. Als doelstelling wil hij 100.000 woningen per jaar bouwen maar dat is tot dusver nog niet gelukt en dit zal ook in 2024 niet lukken. Het woningtekort zal de komende jaren dus alleen maar toenemen.

 

Onteigenen duurt te lang

Het onteigenen wordt de laatste tijd weer genoemd als (uiterste) middel om in te zetten om sneller te kunnen bouwen. Het probleem wat nu heerst is dat de procedure te lang duurt. Als men in onderhandeling is voor het kopen van grond dan gaat hier veel tijd overheen. Als men er dan niet uitkomt, kan over gegaan worden tot onteigening. Dit proces kan vervolgens ook een aantal jaar duren. Dit duurt te lang en Minister de Jonge wil dit aanpakken.

„Stel: in stedelijk gebied zitten drie, vier, vijf grondeigenaren die willen bouwen en één niet. Moet de rest daarop wachten? Onderhandelingen over grondaankopen duren nu tot twee à tweeënhalf jaar, onteigeningsprocedures ook. Door het parallel te doen, dat scheelt gewoon twee jaar tijd in de procedures.”

bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/06/19/het-grondbeleid-moet-om-grond-moet-sneller-beschikbaar-en-goedkoper-worden-a4167549

De Minister wil nu dat wanneer een gemeente interesse heeft in een stuk grond, deze gelijktijdig met de onderhandeling een onteigeningprocedure kan starten zodat dit parallel loopt en hier dus geen extra tijd over heen gaat. Dit zorgt voor opspraak want dit is eigenlijk onderhandelen met een mes op de keel.

Meer duidelijkheid door gemeenten

Het onteigen moet dus makkelijker en sneller kunnen door gemeenten. Hier is niet iedereen het mee eens en dit is tegen de wet. Hoogleraar onteigeningsrecht Jacques Sluysmans noemt de voorstellen van minister De Jonge over onteigening van grond ‘best radicaal’. De Jonge wil dat de grond goedkoper verworven wordt en dat de waarde van de grond wordt bepaald op het gebruik ervan, constateert Sluysmans. Dat betekent dat landbouwgrond, waarop woningbouw gepland is, door de overheid voor de landbouwwaarde gekocht kan worden. “In 1977 was het CDA daar tegen en dat leidde toen tot de val van het kabinet. Opmerkelijk dat dan nu juist uit de koker van het CDA dit voorstel komt.”

bron: https://www.boerderij.nl/hoogleraar-onteigening-minister-hugo-de-jonge-gaat-in-tegen-eigen-wet

Een bijzondere ontwikkeling omdat hier in het verleden al ontzettend veel over te doen is geweest. Een van de redenen dat de grondmarkt ontstaan is, is omdat voorheen gemeenten met voorkennis goedkoop landbouwgrond opkochten van boeren om vervolgens hier op te bouwen waardoor de enorme waardestijging een boer werd ontnomen. Dit mag niet bij wet.

 

Meer transparantie over woningbouw

Het kabinet wil op de langere termijn dat gemeenten duidelijker zijn aan projectontwikkelaars over woningbouw en dit eerder bekend maken. Hierdoor wordt van tevoren duidelijker wat de kosten zijn voor de ontwikkeling van een gebied. Een ontwikkelaar moet namelijk meebetalen aan de infrastructuur. Door meer duidelijkheid te geven over woningbouw en de kosten over de ontwikkeling, kan er een eerlijke prijs worden berekend voor een stuk grond. Een mooie ontwikkeling vindt IGN Vastgoed. Transparantie is ontzettend belangrijk in alle stappen van de keten.

Feiten en cijfers over onteigening

  • 89% (18.120) van alle grondeigenaren droeg voorafgaand of tijdens de onteigeningsprocedure in goed overleg de grond over aan de overheid. Bij 11% van de eigenaren vond uiteindelijk gedwongen onteigening plaats.
  • Ongeveer 30.000 (86%) percelen werden vrijwillig overgedragen. 5.388 (14%) percelen werden via onteigening overgedragen.
  • 15.000 hectare (84%) werd in goed overleg overgedragen en 3.008 hectare (16%) via onteigening.
  • De 2 meest voorkomende doelen van grondverwerving zijn: de aanleg van infrastructuur (zoals snelwegen, kanalen of spoorwegen) en ruimtelijke ontwikkeling (vooral woningbouw).
  • De staat onteigent vooral grond voor infrastructuur en natuurcompensatie. Dit vraagt relatief veel ruimte waardoor de staat meer grond onteigent dan gemeenten.
  • Van alle onteigende grond was 62% agrarische grond (1.866 hectare). Dit is 0,1% van de beschikbare oppervlakte aan landbouwgrond.
  • Zowel het aantal onteigeningen als het aantal onteigende percelen daalde sinds 1995, vooral voor woningbouw. De onteigende oppervlakte is echter niet afgenomen.
  • In de provincies Drenthe en Groningen werd de afgelopen 27 jaar de minste oppervlakte onteigend. In Zuid-Holland en Noord-Brabant de meeste.

bron: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/kadaster/hoeveel-wordt-er-nederland-onteigend

Ook in woondeals wordt gesproken over buitenstedelijk bouwen
Ook in woondeals wordt gesproken over buitenstedelijk bouwen 1024 538 IGN Vastgoed

Ook in woondeals wordt gesproken over buitenstedelijk bouwen

Ook in woondeals wordt gesproken over buitenstedelijk bouwen

Jaren lang werd er voorkomen om tegen de randen van dorpen of steden te gaan bouwen. Vaak werden eerst inbreidingsprojecten gerealiseerd en zoveel mogelijk binnenstedelijk gebouwd. Door het enorme woningtekort en het tekort aan ruimte, worden gemeenten gedwongen om te kijken naar meer buitenstedelijke locaties. Veel marktpartijen pleiten hier al jaren voor maar nu is ook de Tweede Kamer voor het bouwen aan de randen van de stad. Het binnenstedelijk bouwen is moeilijker geworden door de minimale ruimte. Daarnaast is door de dure grond en stijging van de materiaalkosten binnenstedelijk bouwen niet altijd meer rendabel. Er moeten namelijk ontzettend veel sociale woningen komen en betaalbare woningen.
deneme bonusu
bonus veren siteler

‘Er ligt veel focus op plannen om in de stad te bouwen. Mooi op papier, maar de praktijk is weerbarstiger. Want in de stad bouwen is duur en ingewikkeld. Ik wil van de minister weten hoe hij gaat zorgen dat reguliere en tijdelijke woningen sneller gebouwd gaan worden, niet langzamer.’

bron: Peter de Groot (VVD-Kamerlid) @pedegro – Twitter

Woondeals bevatten buitenstedelijke locaties

De afgelopen maanden is Hugo de Jonge in het hele land op bezoek geweest bij verschillende gemeenten. Samen met gemeenten heeft hij woondeals ondertekend. In deze deals staan o.a. hoeveel woningen iedere gemeenten tot 2030 gaan bouwen. Ook in deze deals ligt de focus voornamelijk nog op bouwen in de stad. Echter is het taboe doorbroken en wordt er steeds meer en steeds vaker gekeken naar ‘bouwen in het groen’. Hiermee wordt vooral bedoelt aan de randen van dorpen en steden. Of er nou gebouwd wordt in de stad of aan de rand van de stadsgrenzen, bouwprojecten lopen altijd op weerstand van belanghebbenden. Toch moet er een oplossing komen voor het woningtekort in Nederland. Steden raken vol en het wordt steeds lastiger om snel en goedkoop te kunnen bouwen. Er moet snel een oplossing komen vindt ook VVD-Kamerlid Peter de Groot.
casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler

Onnodige blokkades moeten verworpen worden

Momenteel zijn er enorm veel barrières voor het buitenstedelijk bouwen binnen de ‘Ladder voor Duurzame verstedelijking’. De Ladder voor duurzame verstedelijking (Ladder) is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik. Het bevoegd gezag moet voldoen aan een motiveringsvereiste als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt (Rijksoverheid). Aan de hand van dit instrument kan gekeken worden of er buitenstedelijk gebouwd kan worden. Met dit instrument moet er bijvoorbeeld eerst worden aangetoond dat de plannen binnen de bebouwde kom niet mogelijk zijn. Dit zorgt voor onnodige procedurele blokkades voor buitenstedelijke bouwopgaves.

Door het instrument te versimpelen en blokkades weg te nemen, moet het makkelijker worden om buitenstedelijk te kunnen bouwen. Dit zal de woningbouw kunnen versnellen. In 2022 is hier al eens onderzoek naar gedaan en het bebouwen van de randen van de stad zal de woningbouw enorm kunnen versnellen waardoor het woningtekort verminderd kan worden.

Nu lijkt een meerderheid van de Tweede Kamer het hier mee eens te zijn en daarmee aan te geven dat er minder vastgehouden moet worden aan het bouwen binnen de bebouwde kom maar dat men ook verder moet kijken zoals aan de stadsgrenzen.

Buitenstedelijk bouwen niet altijd goedkoper

Ondanks dat buitenstedelijk bouwen veel voordelen heeft, is het niet altijd goedkoper. Er moet namelijk veel gebeuren voordat er gebouwd kan worden. Bodem moet onderzocht worden, de grond bouwrijp en het is niet altijd optimaal. Zo moet er ook geïnvesteerd worden in voorzieningen, infrastructuur en aansluitingen op het stroomnet. Toch zijn er genoeg locaties waar wel een straatje bij gebouwd kan worden. Vooral in de grote steden is het bouwen duur geworden, maar ook de middelgrote steden worden steeds lastiger.

De plannen voor buitenstedelijke locaties zijn in sommige gemeenten al in een vergevorderd stadium, denk aan de Zuidplas of Rijswijk. Ook Minister de Jonge ondertekend dat het taboe doorbroken moet worden en er vaker gekeken moet worden naar het bouwen in het groen. Natuurlijk met oog op de bescherming van de natuur en het juiste gebruik van de ruimte.

Investeren in buitenstedelijke locaties

Zoals bekend is, is de grond in grote en middelgrote steden erg duur. Daarom is een woning van het zelfde formaat in een kleinere dorp vele malen goedkoper. Dit komt o.a. door de locatie van een woning wat er voor zorgt dat de grondprijs hier hoger is. IGN Vastgoed investeert in projecten aan randen van dorpen en steden met het oog op dat hier in de toekomst gebouwd kan worden. Daarnaast heeft IGN Vastgoed ook inbreidingsprojecten die binnen de kom liggen. Dit maakt investeren in grond interessant voor vermogensopbouw.

Benieuwd of investeren in grond ook iets voor jou is? Bekijk onze projecten en vraag een brochure aan!

Financiële impuls vanuit kabinet om woningbouw te stimuleren
Financiële impuls vanuit kabinet om woningbouw te stimuleren 1024 538 IGN Vastgoed

Financiële impuls vanuit kabinet om woningbouw te stimuleren

Financiële impuls vanuit kabinet om woningbouw te stimuleren

De woningbouw in Nederland staat al jaren onder druk. Jaren lang is er te weinig gebouwd, vooral betaalbare en sociale woningen. Hierdoor is er een enorm woningtekort ontstaan. Het kabinet heeft een reeds plannen gemaakt om dit woningtekort aan te vechten. Ze willen tot 2030 zo’n 900.000 woningen bouwen maar dat loopt nog niet voorspoedig. Door te hoge kosten, te weinig personeel maar ook de stikstofdiscussie loopt de woningbouw vast maar het woningtekort blijft! De afgelopen jaren is de bevolking in Nederland sneller gegroeid dan verwacht. Dit in combinatie met de teruglopende bouw zorgt voor enorme problemen die voorlopig nog niet opgelost lijken te worden. Daar wil minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) verandering in brengen.

Kabinet maakt geld vrij

De minister heeft al meerdere plannen aangekondigd om de woningbouw te stimuleren. Onlangs kwam naar buiten dat het kabinet 250 miljoen euro vrij maakt om de stagnerende woningbouwprojecten te stimuleren. Nieuwbouwprojecten die vastlopen doordat de kosten hoger zijn dan eerder verwacht kunnen financiële hulp krijgen van de overheid. Het kabinet wil ieder jaar minimaal 100.000 woningen bouwen om het doel van 900.000 woningen voor 2030, te halen. Echter lijkt deze doelstelling al niet meer haalbaar doordat het nog geen enkel jaar gelukt is om minimaal 100.000 woningen te bouwen. Inmiddels moeten er zelfs meer dan 100.000 woningen gebouwd worden om überhaupt in de buurt te komen van de 900.000 woningen.

Flexwoningen steeds populairder

Naast de 250 miljoen wordt er ook 300 miljoen vrij gemaakt voor flexwoningen. Flexwoningen zijn tijdelijke containerwoningen die verplaatst kunnen worden en de doorstroom bij woningzoekende moet verhogen. Deze woningen zijn vooral bedoeld voor starters, studenten en bijvoorbeeld statushouders. Deze complete containers kunnen snel gefabriceerd worden, zijn makkelijk te plaatsen en installeren en zorgen voor meer woningen op een kleiner oppervlak.

De woningen zullen zo’n 10 tot 15 jaar blijven staan tot er een andere locatie wordt toegewezen. Echter blijven in de regel deze woningen veel langer staan. De containerwoningen van tegenwoordig zien er een stuk fraaier uit en zien er al snel uit als nette woningen. Minister Hugo de Jonge ziet deze woningen als een snelle oplossing voor het woningtekort en wil dan ook dat er sneller locaties worden aangewezen waar deze woningen geplaatst kunnen worden.

bron: https://www.ad.nl/wonen/corporaties-zetten-10-000-flexwoningen-met-belastingkorting-neer~a0418e5c/

Bijdrage aan woningtekort

IGN Vastgoed is blij dat er meer geld beschikbaar komt en dat de minister kijkt naar meerdere opties om het woningtekort op te lossen. Door sneller locaties aan te wijzen en te kiezen voor oplossingen zoals flexwoningen kunnen woningzoekende sneller geholpen worden. IGN Vastgoed speelt hier dan ook op in en wil bijdragen door te kijken naar de mogelijkheden om flexwoningen op percelen te plaatsen. In gesprekken met projectontwikkelaars kijken we naar geschikte locaties.

Bekijk onze lopende projecten en investeer mee!

Wat te doen bij financiële onzekerheid
Wat te doen bij financiële onzekerheid 1024 538 IGN Vastgoed

Wat te doen bij financiële onzekerheid

Wat te doen bij financiële onzekerheid

Naar vele florerende economische jaren is het niet meer dan normaal dat er jaren van economisch mindere tijden er aan zitten te komen. In veel sectoren wordt er opgemerkt dat er spanningen zijn. Na de coronapandemie kwamen de stijgingen voor producten zoals levensmiddelen en brandstof. Er werd minder geproduceerd en daarnaast ontstond de oorlog in Oekraïne wat voor meer geopolitieke spanningen zorgt. Gevolgen hiervan heeft de inflatie tot recordhoogte gedreven en als klap op de vuurpijl zien we nu een enorme druk op het economische stelsel zoals die nu is.

In Amerika is er paniek omtrent het omvallen van de Amerikaanse Dollar als ‘world’s reserve currency’. Enkele banken zijn al omgevallen en vele staan onder de druk. Veel financiële onzekerheid brengt natuurlijk spanningen met zich mee op het wereldtoneel maar hoe ga je daarmee om als burger?

Wat te doen bij financiële onzekere tijden?

Is er reden voor paniek

Door onzekerheid, maakt niet uit in wat voor mate of problematiek, wordt er onbewust onzekerheid van binnenuit gecreëerd. Wanneer men opzoek gaat en dieper in de materie duikt, stuiten zij vaak op nog meer redenen die niet bevorderlijk zijn voor de problematiek. Daarom wordt er vaak gesteld dat er geen reden is tot paniek. Want vaak maakt men zich meer druk dan nodig is.

Maar is dat ook terecht? Op het nieuws zie je vele ‘experts’ hun mening geven waarin vaak wordt aangegeven ‘Dat er heel nog wat moet gebeuren voordat we echt van een crisis spreken’.

Voor de laatste grote crisis in 2008 hoorde we vergelijkbare woorden van oud minister van Financiën, minister Bos:

“Onze economie kan een stootje hebben”. Met die woorden probeert minister Bos van Financiën in januari 2008 de groeiende onrust te sussen. Nu jaren later weten we allemaal wat er volgde…

Wie bekend is met beleggen weet dat het afgelopen jaar geen pretje is geweest. Vele aandelen zijn het afgelopen jaar gekelderd. Natuurlijk zijn er ook tal van voorbeelden van aandelen die gestegen zijn. Toch speelt er veel onrust. Aandelen worden minder waard, kosten stijgen en door inflatie wordt het geld minder waard. Veel Nederlanders voelen dit in de portemonnee.

Afgelopen februari is er dan ook een record hoeveelheid aan geld van de bankrekening gehaald door Europeanen. Maar liefst 71 miljard euro is opgenomen door particuliere en bedrijven blijkt uit gegevens van de Europese Centrale Bank (ECB). Er wordt een link gelegd met het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank en het Zwitserse Credit Suisse. Bedragen boven de €100.000 worden namelijk niet gegarandeerd door de ECB.

Europeanen haalden recordhoeveelheid geld van bankrekening

bron: google

Onzekerheid van de Dollar

De afgelopen dagen wordt er veel gespeculeerd over de financiële onzekerheid van de Dollar. Hoe komt dat?

Al decennia is Amerika dé wereldmacht en wordt de Dollar ook gebruikt als gangbare wereld valuta. We kennen niet anders. Maar dat lijkt nu te keren.

China (1,4 miljard inwoners) is haar macht aan het uitbreiden op het wereldtoneel. Dit doen zij door verbonden te sluiten met andere landen in de wereld zoals met India (1,4 miljard inwoners), Saudi-Arabië, Pakistan en Rusland. Door de oorlog in Oekraïne is Rusland zeer afhankelijk geworden van de handel met landen als India en China.

Nu lijkt er een nieuw blok gevormd te gaan worden waardoor er redelijk terechte paniek ontstaat. Tijdens een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping vorige maand sprak Poetin over een plan voor de langere termijn om te vertrouwen op de Chinese Yuan als favoriete valuta. “Wij zijn voorstander van het gebruik van de Chinese Yuan voor nederzettingen tussen Rusland en de landen van Azië, Afrika en Latijns-Amerika”, zei hij.

Alleen China en India omvatten al bijna 30% van de wereldbevolking en er lijken meer landen zich erbij te voegen.

Wat zijn de gevolgen?

Op het moment wordt de Dollar op vertrouwen gevalideerd door onder andere vraag in aanbod. In het verleden was dit op basis van de waarde van Goud. Dat is niet meer. Andere landen hanteren dit nog wel. Doordat de Amerikaanse Dollar hier aan gelieerd werd, ontstond er een wereldhandel met als gangbare munt de Amerikaanse Dollar, ook wel Petrodollar genoemd.

In de wereldhandel wordt bijvoorbeeld ook de handel in olie uitgedrukt in de Amerikaanse Dollar. Dit zorgt ervoor dat alle landen in de wereld Amerikaanse Dollars moeten inkopen om aan olie te komen.

Daar lijkt nu verandering in te komen als een groot deel van de wereld kiest om deze handel niet meer in Amerikaanse Dollar te doen maar in Chinese Yuan.

Lees ook:

‘Petrodollar’ at risk as TotalEnergies sells LNG to China in yuan

 

Als de wereld besluit, of verplicht wordt, deze handel niet meer te kunnen voeren in de Petrodollar, heeft het Amerikaanse economische stelsel een serieus probleem en daarmee ook de Euro!

Vele critici zeggen dat dit zeer onwaarschijnlijk is en dat dit nooit zal gebeuren, omdat het nooit eerder vertoond is.

Dit betekend niet dat het ondenkbaar is en onmogelijk is. De gevolgen zouden desastreus zijn, vooral in de financiële sector en daarmee uiteindelijk natuurlijk de burger raken!

Hoe kun je je beschermen tegen een financiële crisis

Mocht het bovenstaande scenario zich afspelen dan zal dit niet langzaam worden aangekondigd maar zal het van de een op de andere dag gebeuren. Er wordt dan niet gesproken van een ‘crisis’ maar een catastrofe. Desondanks mochten meer onzekere tijden er aankomen of wellicht betere tijden dan is het altijd goed om jezelf te beschermen tegen de gevolgen van zulke economische veranderingen.

Zorg er daarom voor dat je altijd geld beschikbaar hebt op een spaarrekening of ‘een oude sok’. Zorg voor extra manieren om geld te kunnen verdienen. Leer hoe je jou geld aan het werk kunt zetten (investeren). Veel mensen kiezen voor aandelen, crypto, grond of vastgoed. Maak hier een goed besluit in.

Vele klanten bij IGN Vastgoed investeren een deel van hun vermogen niet alleen maar om een rendement te behalen. Er wordt vaak ook gekozen om hun vermogen ’te parkeren’ en daarmee te beschermen voor bijvoorbeeld inflatie of financiële onzekerheid. Grond is namelijk waardevast en stijgt al decennia lang in waarde om dat het niet kan worden bijgedrukt of worden bijgemaakt.

Bent u benieuwd hoe u voordelen kan hebben van het investeren in grond en wil u geadviseerd worden over uw situatie? Neem contact om de mogelijkheden persoonlijk met een adviseur te bespreken.

Inflatie in Nederland: huidige situatie en verwachtingen voor 2023
Inflatie in Nederland: huidige situatie en verwachtingen voor 2023 1024 538 IGN Vastgoed

Inflatie in Nederland: huidige situatie en verwachtingen voor 2023

Inflatie in Nederland: huidige situatie en verwachtingen voor 2023

Inflatie is een belangrijke indicator voor de gezondheid van een economie. Het meet de prijsstijging van goederen en diensten in een land. Afgelopen jaar heeft de inflatie recordhoogtes bereikt, vooral in Nederland. Een hoge inflatie zorgt ervoor dat je vermogen minder waard wordt. In Nederland is het inflatiepercentage momenteel relatief hoog, namelijk 9,6% in december 2022. Dit is hoger dan het Europese inflatiedoelstelling van ongeveer 2%. Er zijn verwachtingen dat de inflatie in 2023 zal afnemen.

Huidige inflatie situatie in Nederland

De huidige hoge inflatie in Nederland kan worden verklaard door een aantal factoren. Een belangrijke oorzaak is de stijging van de energieprijzen, vooral de olieprijzen. Door de stijging van de olieprijzen stijgen ook de vervoerskosten en daarmee de prijzen van veel producten. Daarnaast speelt ook de stijgende vraag naar goederen een rol. Door de groeiende economie is de vraag naar goederen en diensten toegenomen, wat leidt tot hogere prijzen. Ook speelt de oorlog in Oekraïne een rol. Door de oorlog zijn er sancties tegen Rusland opgelegd wat er voor gezorgd heeft dat olie- en gasprijzen omhoog schoten.

Verwachtingen voor 2023

Er wordt verwacht dat het inflatiepercentage in 2023 zal afnemen. Dit komt doordat de energieprijzen verwachten te stabiliseren en de groei van de economie zal afnemen. Hierdoor zal de vraag naar goederen en diensten afnemen en zullen de prijzen niet meer zo snel stijgen. Bovendien, de Europese Centrale Bank heeft aangegeven dat zij maatregelen zal treffen om de inflatie te verlagen. Desalniettemin zal het inflatiepercentage naar verwachting nog steeds relatief hoog zijn in 2023 en zelfs nog in 2024 zeggen experts.

Het precieze inflatiepercentage voor 2023 is echter moeilijk te voorspellen. Dit hangt af van een aantal factoren, zoals de ontwikkelingen in de wereldeconomie en de maatregelen die worden genomen door overheden en centrale banken.

In conclusie, hoewel de huidige inflatie in Nederland hoog is, verwachten experts dat deze in 2023 zal afnemen. Dit komt door de verwachte stabilisatie van de energieprijzen en de groei van de economie. Het is echter belangrijk om te realiseren dat er onzekerheden zijn en het inflatiepercentage kan afwijken van de verwachtingen.

Wat kan je doen tegen een hoge inflatie?

Een hoge inflatie is slecht voor de portemonnee. De 1 euro waar je gister nog een heel brood van kon kopen, moet je nu opeens 1,10 euro voor betalen. Je koopkracht wordt dus minder. Tegenwoordig krijg je nog steeds een ontzettend laag rentepercentage op de bank. In het verleden was vaak het advies: ‘laat je geld op de bank staan zodat je vermogen stijgt door de rente die je krijgt’. Dit was in de periode dat je nog zo’n 5% rente mocht ontvangen. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Zorg er dus voor dat je je vermogen beschermt door te investeren in bijvoorbeeld aandelen, grond of andere vormen van vermogensopbouw. Daarnaast is het slim om bijvoorbeeld (dure) leningen af te lossen met een deel van je spaargeld. Hierdoor worden je maandlasten lager en heb je meer vermogen om te besteden per maand.

 

Bent jij al bezig met vermogensopbouw of vermogensbescherming? Grond is al jaren een waardevast investering en kan een lucratief rendement opleveren. Neem contact op voor de mogelijkheden of vraag een vrijblijvende brochure aan van onze lopende projecten.

Hugo de Jonge legt middenhuur aan banden
Hugo de Jonge legt middenhuur aan banden 1000 625 IGN Vastgoed

Hugo de Jonge legt middenhuur aan banden

Hugo de Jonge legt middenhuur aan banden

Al maanden werd er over gesproken en nu lijkt Hugo de Jonge met de concrete plannen te komen voor het aan banden leggen van de middenhuur. Al jaren wordt er geklaagd over de extreem hoge huurprijzen die worden gevraagd voor veel te kleine woningen. Om huurders met een middeninkomen te beschermen en ervoor te zorgen dat zij een eerlijke prijs kunnen betalen voor de huur wil het kabinet de middenhuur reguleren.

Middels een puntensysteem wordt elke huurwoning gecontroleerd en beoordeeld op bijvoorbeeld de ruimte, de voorzieningen en de duurzaamheid van de woning. Op basis hiervan worden er punten gegeven. Deze punten worden jaarlijks geïndexeerd en beoordeelt. Een mooi uitkomst voor woningzoekende en voor personen die op het moment te veel betalen voor een woning en minder geld aan het eind van de maand overhouden. Slecht nieuws voor investeerders omdat er een maximale huurprijs van €1100 gevraagd kan worden wanneer een woning niet aan alle punten voldoet.

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: “Een betaalbare huurwoning is voor mensen met een middeninkomen steeds minder vanzelfsprekend. Door de enorme schaarste wordt de hoofdprijs gevraagd voor woningen die dat echt niet waard zijn. Terwijl leraren, verpleegkundigen en politieagenten die rekening mogen betalen. Met de regulering van de middenhuur wil ik hen beter beschermen tegen excessen, zodat mensen een eerlijke prijs voor hun woning betalen.”

Vastgoed verhuren wordt minder rendabel

Investeerders zijn niet blij met de nieuwe regels van minister de Jonge. Voor hen voelt het als de volgende klap in het gezicht en gaven aan bij een bespreking over de plannen van de minister, dat zij geen vertrouwen in hem hebben en zijn plannen. Hierdoor trekken investeerders massaal naar het buitenland of kiezen voor andere vormen van investeren zoals grond.

Door de maximale huurprijs wordt het minder interessant voor investeerders om te investeren in ‘stenen’. De investeringen die zij moeten doen om meer punten te krijgen wegen soms niet op tegen de huurprijs die zij ontvangen. Door de lagere huurprijs die zij ontvangen wordt het minder interessant om in vastgoed te investeren.

Hugo de Jonge wil hiermee voorkomen dat vastgoed bij zogenoemde ‘huisjesmelkers’ beland en dat huurders beschermt worden.

Investeren in vastgoed wordt in het geheel minder aantrekkelijk

Naast de plannen voor het aan banden leggen van de middenhuur wordt ook de overdrachtsbelasting in 2023 verhoogt van 8% naar 10,4%. Met de gemiddelde huizenprijzen van tegenwoordig zorgt dit er voor dat een investeerder duizenden euro’s meer kwijt is voor het aankopen van een woning. Daarnaast zijn er ook nog plannen om de inkomsten uit box-3 hoger te belasten. Investeerders in vastgoed ontvangen vanaf 2023 dus minder huurinkomsten uit hun portefeuille, betalen meer overdrachtsbelasting bij het aanschaffen van nieuwe panden, gaan in de toekomst meer belasting betalen en moeten grotere investeringen doen in de huidige en toekomstige portefeuille om de huurprijs omhoog te kunnen schroeven.

Luc van Dijk, partner bij Rechtstaete vastgoedadvocaten & belastingadviseurs, trek uit zijn berekening de conclusie dat het slimmer is om te verkopen dan inkomsten te werven uit de verhuur van woningen.

Laatste woord nog niet gesproken

Beleggers en investeerders zijn dus niet blij. Veel partijen willen daarom nog in gesprek gaan met de minister omdat er nog veel haken en ogen zijn aan zijn plannen. Zo geeft Edward Touw van Heimstaden aan dat de problemen alleen maar groter worden:

“De minister lijkt op de zorgen over verduurzamingscapaciteit te anticiperen door minpunten in het WWS toe te kennen voor labels met een E-, F- of G-label. “Maar eisen stellen is geen oplossing,” zegt Touw. “Deze eisen veranderen niets aan het feit dat met het doortrekken van het huidige puntensysteem het vaak financieel simpelweg niet mogelijk is om te verduurzamen. Het enige dat de minister nu doet is verhuurders die willen verduurzamen dwingen tussen linksom of rechtsom verlies maken.”

Heimstaden waarschuwt dan ook dat de regulering ervoor zal zorgen dat veel niet-duurzame woningen in de komende jaren verkocht zullen worden. Omdat deze complexen niet als geheel aan een andere investeerder kunnen worden verkocht, zullen veel verhuurders worden gedwongen woningen één-voor-éen te gaan verkopen – het zogenaamde uitponden. ” 

Investeerders stappen massaal over

Afgelopen jaar hebben we al veel vastgoedinvesteerders mogen verwelkomen tot onze partij. We zien dat er een grote verschuiving plaats vindt van vastgoedinvesteerders die nu in de grondmarkt stappen omdat er een heleboel voordelen aanzitten. Met de veranderende plannen die gepresenteerd worden wordt het steeds minder interessant om te investeren en beleggen in vastgoed in Nederland.

Benieuwd wat investeren in grond voor u kan beteken? Bekijk onze lopende projecten en vraag een vrijblijvende brochure aan.

7,5 miljard wordt uigetroken voor betere bereikbaarheid van nieuwe woonwijken
7,5 miljard wordt uigetroken voor betere bereikbaarheid van nieuwe woonwijken 1000 667 IGN Vastgoed

7,5 miljard wordt uigetroken voor betere bereikbaarheid van nieuwe woonwijken

7,5 miljard wordt uigetroken voor betere bereikbaarheid van nieuwe woonwijken

De komende jaren moeten er ontzettend veel woningen bijgebouwd worden. Het kabinet heeft als doelstelling dat er tegen 2030 zo’n 900.000 woningen erbij gebouwd moeten zijn. Een enorme uitdaging wat tot nu toe nog niet op schema ligt. Gemeentes bouwen het liefst binnen de bereikbaar gelegen gebieden en waar er weinig aanpassingen gemaakt moeten worden voor de wegen en toegankelijkheid voor deze nieuwe woonwijken. Deze zogeheten inbreidingsprojecten kunnen sneller gerealiseerd worden en zijn een aanvulling op de bestaande bouw. Uitbreidingsprojecten vragen meer tijd en hiervoor moet er naast de woningen zelf ook de bereikbaarheid van deze woonwijken worden gerealiseerd.

Grootste deel gaat naar voorzieningen van het openbaar vervoer

Zo’n 46% van het budget wordt beschikbaar gesteld voor de voorzieningen voor het openbaar vervoer. In sommige delen van het land worden er steeds minder bussen of treinen ingezet. Dit heeft vele oorzaken. Dit komt onder andere door soms bezuinigingen en soms door personeelstekort. Het kabinet wil hier verandering in brengen. Daarnaast wanneer er nieuwe woonwijken worden gebouwd in buitengebieden moeten deze bereikbaar worden met het openbaar vervoer.

bron: rijksoverheid

Wat betekend dit voor de woningbouw?

De bovenstaande kaart toont aan waar er versneld wordt geïnvesteerd om de bouw van zo’n 207.000 woningen te versnellen. Overal in het land wordt versneld gebouwd maar voornamelijk in de randstad. Ook te zien is waar er voor grootschalig binnen- en buitenstedelijk wordt geïnvesteerd. Zoals te zien zijn er meer binnenstedelijke investeringen omdat er eerst wordt gekozen voor inbreidingsprojecten.

Belangrijk is dat er de komende tijd ook een aantal buitenstedelijke projecten zullen ontwikkeld worden. Deze kaart geeft aan waar de overheid bereid is te investeren en waar toekomstige woningen komen. In totaal moet de financiële impuls voor de versnelling van ongeveer 400.000 woningen zorgen.

IGN Vastgoed heeft een aantal mooie proposities die aansluiten bij deze weergave. Dit is weer een indicatie van waar er de komende jaren woningen ontwikkeld gaan worden.

Benieuwd naar onze projecten?

Is investeren in vastgoed nog steeds een goede belegging?
Is investeren in vastgoed nog steeds een goede belegging? 640 481 IGN Vastgoed

Is investeren in vastgoed nog steeds een goede belegging?

Is investeren in vastgoed nog steeds een goede belegging?

Investeren in vastgoed (huizen) is al jaren een betrouwbare investering. De afgelopen jaren is het investeren hierin zeer lucratief geweest. Afgelopen jaren is er sprake van een woningtekort in Nederland. Sinds de crisis in 2008 zijn er te weinig woningen gebouwd. De vraag naar woningen bleef de afgelopen jaren alleen maar groeien. Dit heeft er voor gezorgd dat de prijzen van huizen enorm zijn gaan stijgen.

Dit heeft gezorgd voor krapte op de woningmarkt. Woningen die aangeboden werden op de markt werden met astronomische bedragen overboden waardoor veel woningzoekende naast het net visten. Dit is investeerders ook niet onopgemerkt gebleven. Investeerders uit binnen- en buitenland hebben de laatste jaren intensief geparticipeerd op de woningmarkt en doordat ze kapitaal krachtiger zijn dan bijvoorbeeld starters hebben zij vele woningen kunnen kapen.

Deze woningen werden vervolgens voor enorme bedragen verhuurt of voor een meerwaarde verkocht tot frustratie van woningzoekende. Hierdoor is de markt op slot komen te staan maar daar is nu verandering ingekomen.

Verandering in de markt is ingezet

De tijden van enorm lage rentes is voorbij. Wie nu een hypotheek wil afsluiten kijkt bij een kortlopende vaste rente van 10 jaar al tegen een rente van 4,8% aan. De rentes zijn enorm gestegen de afgelopen maanden. Dit heeft effect op de huizenmarkt. Men kan minder lenen bij hypotheekverstrekkers door de opgelopen rente. De rente zorgt ervoor dat de maandlasten hoger zullen zijn dan een aantal maanden geleden. Het effect hiervan is dat men minder geld overhoudt per maand en dus minder kan lenen en daardoor moet kijken naar goedkopere woningen.

De gekte is voorbij en worden weer open dagen ingepland bij woningen voor geïnteresseerde. Eerder was dit niet eens meer nodig omdat woningen soms voordat ze op websites zoals Funda.nl stonden al verkocht waren. Verkopers zien dat er minder vraag is en dat men niet meer zomaar overbiedt. Dit zorgt ervoor dat verkopers genoodzaakt zijn om hun vraagprijs lager te zetten.

De hypotheekverstrekkers merken al dat het rustiger wordt en dat de markt afkoelt. Woningzoekende hebben nu ook het idee om nog maar even af te wachten met het kopen van een woning omdat de rente zo hoog is.

Kies het juiste moment

Voor investeerders in vastgoed is het nu een moeilijke tijd. Heb jij in de afgelopen maanden een woning gekocht als investering dan kan het zijn dat de woningen ‘onder water’ komt te staan. Dat betekend dat de waarde van het huis daalt ten opzichte van de prijs die je er voor betaald hebt. Dit zorgt ervoor dat wanneer investeerders op korte termijn van hun extra woningen af willen hier waarschijnlijk verlies op maken. Dit is ook terug te zien op de aandelenmarkt. Veilige vastgoedfondsen storten in en verliezen miljarden.

Desalniettemin kan het nog steeds interessant zijn om te investeren in vastgoed. Doordat de huizenmarkt afkoelt worden de prijzen voor woningen lager. Wellicht zet deze trend door en dalen de prijzen nog meer. Dit maakt voor investeerders het weer interessant om te investeren in vastgoed op de langer termijn. Wanneer de tijden economisch beter gaan zullen de prijzen voor huizen weer stijgen.

Op het moment is de vraag ook niet verminderd. Nog steeds zijn er ontzettend veel mensen opzoek naar een woning. Tot 2030 zijn er ook nog een miljoen woningen nodig in Nederland. De vraag naar woningen zal blijven alleen zijn kopers wat terughoudender. Daarnaast hebben ze door de toenemende rente en inflatie minder te besteden waardoor ze wat terughoudender zullen reageren.

Kies daarom het juiste moment om in te stappen!

Hoe zit het dan in 2023?

Naast de verandering in de markt speelt de politiek ook een enorme rol. De stikstofcrisis heeft er voor gezorgd dat er de laatste jaren juist een woningtekort is ontstaan doordat er minder bouwvergunningen zijn aangevraagd en verleent. Deze onzekerheid heeft ervoor gezorgd dat steeds meer investeerders eieren voor hun geld kiezen en sneller kiezen voor het buitenland.

Om ervoor te zorgen dat betaalbaar wonen haalbaar blijft heeft minister Hugo de Jonge plannen geschreven voor 2023. Een van die plannen is om de overdrachtsbelasting te laten stijgen. De minister wil hiermee ervoor zorgen dat het voor huisjesmelkers minder aantrekkelijk wordt om extra woningen te kopen. Dit stijging zorgt er namelijk voor dat vooral beleggers duizenden euro’s meer gaan betalen wanneer zij niet zelf in de woningen gaan wonen.

De minister heeft ook plannen ingediend om de inkomsten uit het verhuren van extra woningen en de verkoop van woningen extra te belasten. Op dit moment vallen deze inkomsten nog in box 3 wat vele voordelen biedt. Dit wil de minister veranderen om het nogmaals minder aantrekkelijk te maken.

Een effect hiervan is dat investeerders massaal overstappen op andere beleggingen dan vastgoed. Op het moment zijn de plannen nog niet goedgekeurd en door de Eerste en Tweede Kamer heen. Toch geeft het veel onzekerheid voor investeerders waardoor er nu al te zien is dat er overgestapt wordt.

Grond blijft een waardevast investering

Veel investeerders zien we overstappen naar het investeren in grond. Het investeren in grond biedt namelijk vele voordelen. De aankomende jaren moet het woningtekort met 900.000 woningen worden aangevuld. Deze doelstelling is gezet tot 2030. Onlangs gaf de minister aan dat het een enorme uitdaging is om de doelstelling te halen en dat er kans is dat het zal uitlopen tot na 2030. Desondanks zullen er na 2030 nog steeds woningen nodig zijn. Voor het bouwen van woningen is grond nodig. De komende jaren zullen er steeds meer bouwlocaties worden aangewezen wat het investeren in grond zeer interessant maakt. Uit cijfers van het CBS is ook te achterhalen dat de afgelopen decennia de waarde van grond alleen maar blijft stijgen ondanks de bestemming die erop zit. Dit maakt investeren in grond een waardevaste investering die over het algemeen alleen maar meer waard wordt.

Benieuwd of investeren in grond voor u interessant kan zijn? Bekijk onze lopende projecten binnen Nederland.

1v1.lol google sites unblocked bit life funny shooter 2 slope paperio io games unblocked 1v1.lol io games unblocked games krunker.io unblocked
fapjunk
ankara escort
Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn
Free Porn
Ev depolama Ucuz nakliyat teensexonline.com