Posts Tagged :

Betaalbaar wonen

De Huidige Stand van Zaken in de Woningbouw in Nederland: Uitdagingen en Kansen
De Huidige Stand van Zaken in de Woningbouw in Nederland: Uitdagingen en Kansen 1024 538 IGN Vastgoed

De Huidige Stand van Zaken in de Woningbouw in Nederland: Uitdagingen en Kansen

De Huidige Stand van Zaken in de Woningbouw in Nederland: Uitdagingen en Kansen

De woningbouw in Nederland heeft de afgelopen jaren de krantenkoppen gedomineerd. Met een groeiende bevolking, veranderende woonbehoeften en een aanhoudende vraag naar betaalbare woningen, staat de woningmarkt voor diverse uitdagingen. In dit blogartikel gaan we dieper in op de huidige stand van zaken in de Nederlandse woningbouwsector, de belangrijkste uitdagingen waarmee deze sector wordt geconfronteerd en de mogelijke kansen die zich voordoen.

Huidige Situatie

  1. Tekort aan Beschikbare Grond: Een van de grootste uitdagingen waarmee de woningbouwsector wordt geconfronteerd, is het tekort aan beschikbare grond, vooral in stedelijke gebieden. Dit bemoeilijkt de mogelijkheid om nieuwe woningen te bouwen en kan leiden tot verdere prijsstijgingen. Grond kan niet worden bijgedrukt of bijgemaakt. In grote steden worden de ruimtes steeds kleiner en is grond schaars. Door de geringe ruimte kost een bouwproject veel meer tijd en geld in een grote stad. Als er ruimte is, worden de huizen hier ontzettend duur tenzij er gekozen wordt voor hoogbouw maar dit kan en mag niet overal. Hierdoor zijn betaalbare woningen in het gering.
  2. Betaalbaarheid: De stijgende huizenprijzen hebben geleid tot een betaalbaarheidsprobleem voor veel huishoudens. Betaalbare woningen zijn schaars, en het wordt steeds moeilijker voor starters en lagere inkomensgroepen om een woning te kopen of te huren. Nu de rentes stijgen kunnen huishoudens minder lenen maar de huizenprijzen dalen niet evenredig mee. Een huis kopen blijft lastig.
  3. Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening: Bij de bouw van nieuwe woningen wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Er is behoefte aan energiezuinige en milieuvriendelijke woningen. Tegelijkertijd moet er een balans worden gevonden tussen woningbouw en het behoud van groene ruimtes en natuur. Een huis duurzaam bouwen zorgt voor hogere materiaal kosten. Hierdoor zijn nieuwbouw woningen minder betaalbaar geworden.
  4. Procedures en Regulering: Het proces van vergunningverlening en regelgeving kan tijdrovend zijn en de snelheid van woningbouwprojecten vertragen. Efficiëntere procedures zijn nodig om de bouw van nieuwe woningen te versnellen. Minister De Jonge wil bezwaarprocedures van omwonenden inkorten en wil ervoor zorgen dat procedures bij gemeentes sneller verlopen. Echter is er bij veel gemeentes ook sprake van een tekort aan ambtenaren.

Kansen voor Verbetering

  1. Transformatie van Bestaande Gebouwen: Het herbestemmen en renoveren van bestaande gebouwen biedt een kans om snel extra woningen te creëren en tegelijkertijd leegstand tegen te gaan. In veel steden kunnen vooral kantoorpanden getransformeerd worden.
  2. Modulaire Bouwtechnieken: Modulaire bouwtechnieken kunnen de bouwtijd verkorten en kosten besparen. Dit kan helpen om het tekort aan betaalbare woningen aan te pakken.
  3. Publiek-Private Samenwerking: Samenwerking tussen de overheid en private partijen kan de ontwikkeling van grootschalige woningbouwprojecten vergemakkelijken en financieringsmogelijkheden verbeteren. Momenteel heeft het kabinet al op verschillende manieren budgetten beschikbaar gesteld om de woningbouw te versnellen en projecten die vastlopen vanwege hoge bouwkosten bij te schieten.
  4. Innovatie in Ontwerp en Materialen: Door gebruik te maken van innovatieve ontwerpen en duurzame bouwmaterialen kunnen woningen efficiënter worden gebouwd en kunnen de energiekosten op de lange termijn worden verlaagd.
  5. Gebruik van flexwoningen: Flexwoningen zijn een snelle oplossing om woningbouw te versnellen. De woningen komen uit de fabriek rollen waardoor ze snel gebouwd kunnen worden, eenvoudig op locatie geplaatst kunnen worden en meerdere woningen op een kleinere ruimte. Statushouders en studenten kunnen hierdoor snel geholpen worden.
  6. Meer bouwen in het groen: Grondprijzen in de kern van een dorp of stad zijn ontzettend hoog door de geringe ruimte. Aan de randen van steden en dorpen ligt genoeg ruimte om te kunnen bouwen. Hier zijn de grondprijzen vele malen lager en is er meer ruimte om grootschalig te kunnen bouwen. Initiatieven die ruimtegebruik, natuur, duurzaamheid en wonen combineren hebben de ruimte in de randen van steden en dorpen. Onlangs heeft de provincie Noord-Holland al aangegeven dat zij meer in het groen gaan bouwen om de doelstelling van 180.000 woningen voor 2030 te kunnen halen. Ook in Zuid-Holland wordt er gekozen om te gaan bouwen in de Zuidplaspolder en de Gnephoekpolder.

Conclusie

De huidige woningbouwsector in Nederland staat voor aanzienlijke uitdagingen, maar biedt ook veel kansen voor verbetering en innovatie. Een evenwicht vinden tussen de vraag naar betaalbare woningen, duurzaamheid en ruimtelijke ordening is cruciaal voor de toekomstige ontwikkeling van de woningmarkt. Door middel van samenwerking tussen verschillende belanghebbenden en het toepassen van innovatieve benaderingen kan Nederland werken aan het aanpakken van het woningtekort en het creëren van een veerkrachtige en toekomstbestendige woningmarkt.

Investeren in woningbouwlocaties in het groen? Bekijk onze lopende projecten en vraag vrijblijvend een brochure aan!

Nieuwbouwwijk Bakertand kan toch wél doorgaan
Nieuwbouwwijk Bakertand kan toch wél doorgaan 1024 538 IGN Vastgoed

Nieuwbouwwijk Bakertand kan toch wél doorgaan

Nieuwbouwwijk Bakertand kan toch wél doorgaan

De ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Bakertand in Goirle heeft positieve ontwikkelingen doorgemaakt, maar roept ook zorgen op over de verkeersdrukte. In dit artikel worden de recente ontwikkelingen rondom Bakertand besproken, inclusief de reacties van de gemeenteraad en de mogelijke gevolgen voor het project.

Al jaren wordt gediscussieerd over de komst van Bakertand

De gemeente Tilburg en Goirle zijn al jaren in conclaaf over de Nieuwbouw wijk aan de randen van deze gemeenten. Regelmatig kwam er nieuws naar buiten dat het plan werd toegezegd maar later ook weer werd geweigerd. Zo werd het in 2016 bekeken en afgewezen, in 2017 weer meegenomen in de inspraakroute, later werd er weer gedreigd om de stekker eruit te trekken maar uiteindelijk lijkt het nu er toch te gaan komen. Iets wat bij ons op kantoor ook wel tennissen wordt genoemd. De plannen worden heen en weer geslagen en neemt veel tijd in beslag. Een van de redenen waarom we in Nederland een woningtekort hebben. Er wordt te veel en te lang gediscussieerd over plannen waardoor de realisatie jaren vertraging oplopen. Dit moet anders willen we het tekort oplossen!

Positieve ontwikkelingen

Bakertand BV, de ontwikkelaar van de nieuwe woonwijk, heeft aangegeven door te willen gaan met het project ondanks enige zorgen van de gemeenteraad van Goirle. Het plan behelst de realisatie van 735 woningen, waarvan een deel in de sociale sector. Hoewel er nog enige discussie is over de extra verkeersdruk die de nieuwe wijk met zich mee kan brengen, is de meerderheid van de gemeenteraad akkoord gegaan met het bestemmingsplan. Dit is natuurlijk ontzettend goed nieuws voor woningzoekende en investeerders die grond hebben aangekocht in deze regio.

Zorgen over verkeersdrukte

Niet de gehele gemeenteraad van Goirle is gerust op de mogelijke verkeersdrukte die Bakertand met zich mee kan brengen. Er zijn vragen gesteld over de capaciteit van het bestaande wegennet om het toenemende verkeer op te vangen. Echter, deze zorgen lijken niet groot genoeg te zijn om het project te vertragen, aangezien een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met het bestemmingsplan. Om de zorgen weg te nemen wordt er gekeken naar mogelijke oplossingen zoals nieuwe rotondes, extra fietspaden en ontsluitingen.

Succesvol project

De ontwikkeling van de woonwijk Bakertand in Goirle gaat door ondanks enige zorgen over de verkeersdrukte. Bakertand BV heeft aangegeven vast te houden aan het project, waarbij 735 woningen gerealiseerd zullen worden. Hoewel niet de gehele gemeenteraad gerust is op de verkeerssituatie, heeft een meerderheid ingestemd met het bestemmingsplan. De verdere ontwikkeling van de wijk en de impact op de verkeerssituatie zullen nauwlettend worden gevolgd. Namens IGN Vastgoed hopen wij op zeer korte termijn onze investeerders te kunnen feliciteren met het goede nieuws van een succesvol afgesloten project.

Ook investeren in grond? Bekijk onze lopende projecten en vraag een gratis brochure aan!

Bebouwing van de Gnephoekpolder opgenomen in het coalitieakkoord
Bebouwing van de Gnephoekpolder opgenomen in het coalitieakkoord 1024 538 IGN Vastgoed

Bebouwing van de Gnephoekpolder opgenomen in het coalitieakkoord

Bebouwing van de Gnephoekpolder opgenomen in het coalitieakkoord

Al ruim 20 jaar wordt er gewerkt aan 5500 nieuwe huizen in de Gnephoekpolder in Alphen aan den Rijn. Ontwikkelaars zijn al ruim 20 jaar bezig met het opkopen van agrarische land van de boeren in de regio. Zij lobbyen flink bij de lokale overheden om de woningbouw van de grond te krijgen en dit lijkt nu eindelijk succesvol te zijn. Het bouwen in de polder ziet minister De Jonge wel zitten en zal als het moet uiteindelijk de knoop doorhakken. Nu is afgelopen juni 2023 het bebouwen van de Gnephoekpolder opgenomen in het coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland.

De Gnephoekpolder: Een Unieke Locatie

De Gnephoekpolder, gelegen ten westen van de rivier de Heimanswetering, is een bijzonder stuk land dat wordt omringd door Alphen aan den Rijn, Koudekerk aan den Rijn en Woubrugge. Het landschap biedt een perfecte balans tussen natuurlijke schoonheid en de mogelijkheid voor stedelijke ontwikkeling. Het gebied is groot genoeg om tienduizenden nieuwe huizen te bouwen, wat een veelbelovende oplossing zou kunnen zijn voor het huidige woningtekort in Alphen aan den Rijn.

De Voorgestelde Ontwikkeling

In een rapport van voormalig Deltacommissaris Wim Kuijken wordt aanbevolen om 5500 nieuwe woningen te bouwen in het noordelijke deel van de Gnephoekpolder. Dit scenario wordt beschouwd als het meest realistische en haalbare plan, omdat het gebied een stevige bodemgesteldheid heeft. Met deze ontwikkeling kunnen niet alleen de bestaande natuurwaarden worden versterkt, maar ook de wateropgave en duurzaam gebruik van de bodem worden aangepakt. Dit voorkeursscenario is een doorbraak in de langdurige discussie over woningbouw in de Gnephoekpolder.

Woningbehoefte in Alphen aan den Rijn

De woningbehoefte in Alphen aan den Rijn is dringend. De wachtlijst voor een sociale huurwoning is acht jaar, en ook ouderen en gezinnen hebben moeite om geschikte woningen te vinden. Het bouwen van 5500 nieuwe huizen in de Gnephoek zou een significante bijdrage leveren aan het verminderen van dit tekort. De gemeente en de provincie zijn het echter niet eens over het aantal benodigde nieuwe huizen. Terwijl de gemeente Alphen aan den Rijn beweert dat er 6000 huizen nodig zijn voor de huidige bevolking, stelt de provincie Zuid-Holland dat 3500 nieuwe woningen voldoende zouden zijn.

Grondeigenaren gaan samen kijken naar de mogelijkheden

Al jaren wordt de grond in de Gnephoekpolder opgekocht vanwege de potentiële woningbouw die kon plaatsvinden. Na jaren lang lobbyen gaat het er nu dan echt komen en gaan de grond eigenaren samen in gesprek met een door de gemeente aangestelde projectleider. In totaal het gaat om zo’n 125 hectaren waar vooral veel eengezinswoningen worden gebouwd maar ook hoogbouw en sociale woningbouw.

Vaker uitwijken naar de randen van de stad

Veel mensen zijn erop tegen om te gaan bouwen in de polder maar er is simpel weg geen ruimte meer in Alpen aan den Rijn en omgeving. Alle inbreidingslocaties zijn al opgenomen en opgevuld. Om snel en goedkoop te kunnen bouwen is er ruimte nodig en dit kan in de Gnephoekpolder. Niet alleen in Alphen aan den Rijn komt dit voor maar in steeds meer gemeenten in Nederland moet er gekeken worden naar de randen van de stad. Bouwen in het groen is geen taboe meer en hier ligt de toekomst van de woningbouw. De Gnephoekpolder moet een unieke pilot worden voor de rest van Nederland.

 

Ook investeren in unieke locaties aan de randen van de stad? Bekijk onze lopende projecten en vraag geheel vrijblijvend een brochure aan.

Kabinet wil meer inzetten op flexwoningen, locaties een probleem
Kabinet wil meer inzetten op flexwoningen, locaties een probleem 1024 538 IGN Vastgoed

Kabinet wil meer inzetten op flexwoningen, locaties een probleem

Kabinet wil meer inzetten op flexwoningen, locaties een probleem

Betaalbaar wonen moet weer de norm worden, dat wil iedereen. Echter is dat in de praktijk vele malen lastiger geworden door de enorme stijging van de huizenprijzen de afgelopen jaren. De woningnood wordt als maar groter. De afgelopen jaren konden woningzoekende tegen een hele lage rente een hypotheek krijgen. Doordat men meer kon lenen en de vraag naar woningen ontzettend hoog is, zijn woningen enorm in waarde gestegen. Overbieden was de gang van zaken en woningen stonden vaak nog geen dag online op bekende platformen of ze waren al verkocht.

Die tijd is nu voorbij. Door de stijging van de rente kunnen woningzoekende minder lenen. De huizenmarkt koelt af, huizen staan langer online en langzaam dalen de huizenprijzen. Echter blijft de vraag naar woningen nog enorm hoog.

Alles is duurder geworden

Ondanks de daling in huizenprijzen, zijn de bedragen die men voor een huis moeten neerleggen nog steeds ontzettend hoog. Dit komt nog steeds doordat de vraag naar een woning niet verminderd is. Voor een gemiddeld huishouden met tweeverdieners is het nog steeds lastig om een huis te kopen. Door inflatie en stijging in kosten van bijna alles wat men consumeert, kan een gemiddeld huishouden minder uitgeven dan een jaar geleden. Daarbovenop is de rente in vergelijking met 2021 meer dan verdrievoudigd. Dit zorgt ervoor dat het nog steeds lastig is om een huis te kopen.

De stijging in kosten voor grondstoffen en personeel zorgen ervoor dat nieuwbouw woningen bijna niet betaalbaar zijn en daarnaast werkt de politiek niet meer doordat er steeds meer strengere regels zijn zoals bijvoorbeeld stikstof en circulair bouwen.

Schreeuw om betaalbare woningen

De vraag naar betaalbare woningen is ontzettend hoog. Het kabinet wil daarom hoog inzetten op flexwoningen. Minister Hugo de Jonge wil ‘door de crisis heen doorbouwen’. Met de huidige rentestand is hij zich ervan bewust dat het echt ingewikkeld is om betaalbare woningen te bouwen. Flexwoningen zijn daarbij een uitkomst en de minister wil dan ook veel meer woningen uit de fabriek zien rollen.

De Jonge wil de bouw hiervan versnellen en wil dat er eind 2024 zo’n 37.500 flexwoningen zijn gebouwd om de acute woningnood op te lossen. In 2022 wilde de minister al 7.500 flexwoningen plaatsen maar dit is niet gelukt. Dit werden er uiteindelijk 3.400. Veel flexwoningen staan klaar om geplaatst te worden. Aan de ambities van de minister ligt het niet, aan de locaties in Nederland wel.

Buurtbewoners maken bezwaar tegen komst flexwoningen

Er zijn verschillende redenen waarom buurtbewoners bezwaar aantekenen. Een grote meerderheid in Nederland is het er mee eens dat er snel een oplossing moet komen voor de woningnood. Er zijn ontzettend veel mensen die een woning zoeken en jaren staan ingeschreven bij woningbouwcoöperaties. Daarnaast is er een ontzettend hoge toestroom van statushouders uit verschillende windrichtingen van de wereld. Nederland is verplicht deze mensen te huisvesten, flexwoningen bieden hierbij een uitkomst. Echter stuit elke gemeente op bezwaren van omwonende.

“Niet in mijn achtertuin”

Buurtbewoners zien de flexwoningen het liefst niet in hun omgeving komen. Zij voorzien problemen en maken daarom bezwaar. Het aanwijzen van locaties is dus een groot probleem. De minister wil de regie meer naar zich toe kunnen trekken en pleit daarom ervoor om bezwaarprocedures tegen woningbouw te kunnen verkleinen.

Daarnaast wil De Jonge het ook mogelijk kunnen maken dat hij locaties moet kunnen aanwijzen en daarmee de gemeente en provincies buiten spel kunnen zetten. Alles om maar de woningbouw te kunnen versnellen.

Waar kunnen flexwoningen komen

Om flexwoningen toch snel te kunnen plaatsen wordt er steeds vaker gekeken naar de randen van de stad of dorp voor een snelle oplossing. Zo kan er voorkomen worden dat deze woningen dicht bij omwonende een doorn in het oog worden en kan er snel een oplossing worden geboden. De bouwwereld pleit ook voor het intensiveren voor de bouw van flexwoningen. Ze zijn goedkoop, snel te fabriceren, snel te plaatsen en kunnen eenvoudig verplaatst worden.

IGN Vastgoed verwacht daarom ook dat er in de toekomst steeds meer flexwoningen worden geplaatst. In de huidige situatie laat het bouwen op nieuwe woningen langer opzich wachten maar de woningnood blijft. Om snel hier op te kunnen anticiperen zullen er meer flexwoningen geplaatst moeten worden. IGN Vastgoed speelt in op de vraag naar flexwoningen en locaties om deze woningen te plaatsen.

Bekijk onze lopende projecten, vraag een brochure aan en wordt op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen.

Migratiesaldo kan voor problemen zorgen voor het bouwen van 900.000 woningen voor 2030 geeft minister Hugo de Jonge aan
Migratiesaldo kan voor problemen zorgen voor het bouwen van 900.000 woningen voor 2030 geeft minister Hugo de Jonge aan 1024 683 IGN Vastgoed

Migratiesaldo kan voor problemen zorgen voor het bouwen van 900.000 woningen voor 2030 geeft minister Hugo de Jonge aan

Migratiesaldo kan voor problemen zorgen voor het bouwen van 900.000 woningen voor 2030 geeft minister Hugo de Jonge aan

Minister Hugo de Jonge wil de woningnood in Nederland aanpakken, met name in gebieden waar het woningtekort een probleem is. Volgens de minister is er in sommige delen van het land een tekort aan betaalbare en goede huisvesting, vooral voor mensen met een laag inkomen of die voor een bepaalde tijd in Nederland verblijven. Dit kan leiden tot sociale onrust en problemen met de gezondheid van mensen die in slechte omstandigheden moeten wonen. De komende jaren wil de minister 900.000 woningen bij gaan bouwen tot 2030 echter verwacht hij nu problemen om de doelstelling te halen door de hoge toename van migranten: “Als het migratiesaldo blijft zoals het is, heb je aan 900.000 woningen in 2030 lang niet genoeg”.

“Als het migratiesaldo blijft zoals het is, heb je aan 900.000 woningen in 2030 lang niet genoeg”

Meer sociale en betaalbare woningen

Om de woningnood op te lossen, heeft minister De Jonge verschillende maatregelen voorgesteld. Zo wil hij het aantal sociale huurwoningen verhogen door middel van de bouw van nieuwe woningen en het opkopen van bestaande huizen die vervolgens worden omgebouwd tot sociale huurwoningen. Ook wil hij het makkelijker maken voor mensen om zelf een woning te bouwen of te kopen door het verlagen van de hypotheekrente en het verhogen van de maximale hypotheek.

Huisvesting voor migranten moet beter

Daarnaast wil de minister ook de toegang tot huisvesting voor mensen met een tijdelijk verblijf in Nederland verbeteren. Zo wil hij ervoor zorgen dat deze mensen eerder toegang krijgen tot sociale huurwoningen en dat ze langer in dezelfde woning kunnen blijven. Ook wil hij het aantal tijdelijke woningen verhogen, zodat mensen tijdelijk een goede plek hebben om te wonen terwijl ze op zoek zijn naar een permanente oplossing.

Tot slot wil minister De Jonge ook werken aan het verminderen van de vraag naar huisvesting door het aanbieden van alternatieven, zoals co-wonen en kamerdelen. Dit kan ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen toch een betaalbare en goede woning kunnen vinden.

Aanbod gaat toenemen

De maatregelen van minister De Jonge zijn gericht op het verminderen van de woningnood in Nederland en het verbeteren van de leefomstandigheden voor mensen met een laag inkomen of tijdelijk verblijf in het land. Het is belangrijk dat er genoeg betaalbare en goede huisvesting is voor iedereen, om sociale onrust en gezondheidsproblemen te voorkomen. Alleen door samen te werken aan een oplossing, kunnen we de woningnood in Nederland aanpakken. Daarnaast heeft de minister plannen gepresenteerd om de middenhuur aan banden te leggen. Daarmee wil hij ervoor zorgen dat woningen betaalbaarder worden maar zorgt er ook voor dat investeren voor beleggers minder aantrekkelijk wordt.

Meer dan 900.000 woningen nodig de komende jaren

Investeren in grond wordt hierdoor steeds interessanter omdat de druk om te bouwen steeds meer toeneemt. De jaarlijkse doelstellingen om 100.000 woningen te bouwen wordt tot nu toe nog niet gehaald en door het hoge migratiesaldo zullen er meer woningen gebouwd moeten worden waardoor er uiteindelijk meer dan 900.000 woningen nodig zijn. 

Benieuwd of investeren in grond ook voor u interessant is? Vraag een gratis brochure aan van onze lopende projecten.

Is investeren in vastgoed nog steeds een goede belegging?
Is investeren in vastgoed nog steeds een goede belegging? 640 481 IGN Vastgoed

Is investeren in vastgoed nog steeds een goede belegging?

Is investeren in vastgoed nog steeds een goede belegging?

Investeren in vastgoed (huizen) is al jaren een betrouwbare investering. De afgelopen jaren is het investeren hierin zeer lucratief geweest. Afgelopen jaren is er sprake van een woningtekort in Nederland. Sinds de crisis in 2008 zijn er te weinig woningen gebouwd. De vraag naar woningen bleef de afgelopen jaren alleen maar groeien. Dit heeft er voor gezorgd dat de prijzen van huizen enorm zijn gaan stijgen.

Dit heeft gezorgd voor krapte op de woningmarkt. Woningen die aangeboden werden op de markt werden met astronomische bedragen overboden waardoor veel woningzoekende naast het net visten. Dit is investeerders ook niet onopgemerkt gebleven. Investeerders uit binnen- en buitenland hebben de laatste jaren intensief geparticipeerd op de woningmarkt en doordat ze kapitaal krachtiger zijn dan bijvoorbeeld starters hebben zij vele woningen kunnen kapen.

Deze woningen werden vervolgens voor enorme bedragen verhuurt of voor een meerwaarde verkocht tot frustratie van woningzoekende. Hierdoor is de markt op slot komen te staan maar daar is nu verandering ingekomen.

Verandering in de markt is ingezet

De tijden van enorm lage rentes is voorbij. Wie nu een hypotheek wil afsluiten kijkt bij een kortlopende vaste rente van 10 jaar al tegen een rente van 4,8% aan. De rentes zijn enorm gestegen de afgelopen maanden. Dit heeft effect op de huizenmarkt. Men kan minder lenen bij hypotheekverstrekkers door de opgelopen rente. De rente zorgt ervoor dat de maandlasten hoger zullen zijn dan een aantal maanden geleden. Het effect hiervan is dat men minder geld overhoudt per maand en dus minder kan lenen en daardoor moet kijken naar goedkopere woningen.

De gekte is voorbij en worden weer open dagen ingepland bij woningen voor geïnteresseerde. Eerder was dit niet eens meer nodig omdat woningen soms voordat ze op websites zoals Funda.nl stonden al verkocht waren. Verkopers zien dat er minder vraag is en dat men niet meer zomaar overbiedt. Dit zorgt ervoor dat verkopers genoodzaakt zijn om hun vraagprijs lager te zetten.

De hypotheekverstrekkers merken al dat het rustiger wordt en dat de markt afkoelt. Woningzoekende hebben nu ook het idee om nog maar even af te wachten met het kopen van een woning omdat de rente zo hoog is.

Kies het juiste moment

Voor investeerders in vastgoed is het nu een moeilijke tijd. Heb jij in de afgelopen maanden een woning gekocht als investering dan kan het zijn dat de woningen ‘onder water’ komt te staan. Dat betekend dat de waarde van het huis daalt ten opzichte van de prijs die je er voor betaald hebt. Dit zorgt ervoor dat wanneer investeerders op korte termijn van hun extra woningen af willen hier waarschijnlijk verlies op maken. Dit is ook terug te zien op de aandelenmarkt. Veilige vastgoedfondsen storten in en verliezen miljarden.

Desalniettemin kan het nog steeds interessant zijn om te investeren in vastgoed. Doordat de huizenmarkt afkoelt worden de prijzen voor woningen lager. Wellicht zet deze trend door en dalen de prijzen nog meer. Dit maakt voor investeerders het weer interessant om te investeren in vastgoed op de langer termijn. Wanneer de tijden economisch beter gaan zullen de prijzen voor huizen weer stijgen.

Op het moment is de vraag ook niet verminderd. Nog steeds zijn er ontzettend veel mensen opzoek naar een woning. Tot 2030 zijn er ook nog een miljoen woningen nodig in Nederland. De vraag naar woningen zal blijven alleen zijn kopers wat terughoudender. Daarnaast hebben ze door de toenemende rente en inflatie minder te besteden waardoor ze wat terughoudender zullen reageren.

Kies daarom het juiste moment om in te stappen!

Hoe zit het dan in 2023?

Naast de verandering in de markt speelt de politiek ook een enorme rol. De stikstofcrisis heeft er voor gezorgd dat er de laatste jaren juist een woningtekort is ontstaan doordat er minder bouwvergunningen zijn aangevraagd en verleent. Deze onzekerheid heeft ervoor gezorgd dat steeds meer investeerders eieren voor hun geld kiezen en sneller kiezen voor het buitenland.

Om ervoor te zorgen dat betaalbaar wonen haalbaar blijft heeft minister Hugo de Jonge plannen geschreven voor 2023. Een van die plannen is om de overdrachtsbelasting te laten stijgen. De minister wil hiermee ervoor zorgen dat het voor huisjesmelkers minder aantrekkelijk wordt om extra woningen te kopen. Dit stijging zorgt er namelijk voor dat vooral beleggers duizenden euro’s meer gaan betalen wanneer zij niet zelf in de woningen gaan wonen.

De minister heeft ook plannen ingediend om de inkomsten uit het verhuren van extra woningen en de verkoop van woningen extra te belasten. Op dit moment vallen deze inkomsten nog in box 3 wat vele voordelen biedt. Dit wil de minister veranderen om het nogmaals minder aantrekkelijk te maken.

Een effect hiervan is dat investeerders massaal overstappen op andere beleggingen dan vastgoed. Op het moment zijn de plannen nog niet goedgekeurd en door de Eerste en Tweede Kamer heen. Toch geeft het veel onzekerheid voor investeerders waardoor er nu al te zien is dat er overgestapt wordt.

Grond blijft een waardevast investering

Veel investeerders zien we overstappen naar het investeren in grond. Het investeren in grond biedt namelijk vele voordelen. De aankomende jaren moet het woningtekort met 900.000 woningen worden aangevuld. Deze doelstelling is gezet tot 2030. Onlangs gaf de minister aan dat het een enorme uitdaging is om de doelstelling te halen en dat er kans is dat het zal uitlopen tot na 2030. Desondanks zullen er na 2030 nog steeds woningen nodig zijn. Voor het bouwen van woningen is grond nodig. De komende jaren zullen er steeds meer bouwlocaties worden aangewezen wat het investeren in grond zeer interessant maakt. Uit cijfers van het CBS is ook te achterhalen dat de afgelopen decennia de waarde van grond alleen maar blijft stijgen ondanks de bestemming die erop zit. Dit maakt investeren in grond een waardevaste investering die over het algemeen alleen maar meer waard wordt.

Benieuwd of investeren in grond voor u interessant kan zijn? Bekijk onze lopende projecten binnen Nederland.

In 2023 zal de bouw van nieuwe woningen nog meer krimpen
In 2023 zal de bouw van nieuwe woningen nog meer krimpen 800 533 IGN Vastgoed

In 2023 zal de bouw van nieuwe woningen nog meer krimpen

In 2023 zal de bouw van nieuwe woningen nog meer krimpen

De huizenmarkt zal in 2023 opnieuw een klap moeten incasseren. De verwachting is namelijk dat er een behoorlijke krimp zal ontstaan volgend jaar. De vraag naar woningen is ongekend hoog. Op basis van de rekenmodellen uit 2019 moesten er van 2021 tot 2030 1 miljoen woningen bij komen om het woningtekort op te vangen. Helaas zijn de doelstellingen om elk jaar 100.000 nieuwe woningen te bouwen nog steeds niet gehaald en zal volgend jaar het aantal te bouwen huizen zelfs krimpen in vergelijking met 2022.

Problemen worden groter voor Minister Hugo de Jonge

Door toenemende migratie groeit de bevolking harder dan verwacht. Hierdoor zijn de rekenmodellen die destijds zijn gebruikt niet meer relevant. Het woningtekort zal als maar groter worden dan van te voren is berekend. Daarboven op komt dat de doelstellingen niet wordt gehaald. Verwacht wordt dat dit jaar 71.000 nieuwbouwwoningen worden opgeleverd. Dit ligt nog steeds onder de beoogde 100.000 woningen. Volgend jaar wordt zelfs verwacht dat dit aantal ‘slechts’ op 60.000 zal blijven steken.

Van 2020 tot 2022 zullen er dan ongeveer 210.000 woningen bij gebouwd zijn terwijl dit aantal al op 300.000 had moeten staan. Volgend jaar zullen hier dan 60.000 woningen bijkomen maar het tekort wordt alleen maar groter omdat de teller dan al op 400.000 had moeten staan. Het bouwtempo moet echt omhoog om de doelstelling te kunnen halen maar het ziet er niet naar uit dat dit nog gaat lukken.

Minister Hugo de Jonge moet de aankomende jaren met doorslaggevende plannen komen om de bouw op gang te krijgen.

woningbouw-ontwikkeling

bron: https://www.destentor.nl/zeewolde/cbs-cijfers-bouw-nieuwe-huizen-neemt-hard-toe-in-deze-gemeenten-rond-de-randmeren-en-op-de-veluwe~adec6811/

Stijgende kosten bouwmaterialen

De energiecrisis hakt er hard in. Gezinnen krijgen minder te besteden en door de toenemende rente zullen woningzoekende niet snel meer overbieden op de aangeboden huizen op de markt. Hierdoor dalen de huizenprijzen wat het voor projectontwikkelaars extra lastig maakt om betaalbare woningen te ontwikkelen.

De toenemende kosten die ontstaan door de energiecrisis zorgen ervoor dat materialen duurder worden. Denk bijvoorbeeld aan bakstenen of dakpannen die in de oven worden gebakken. Prijzen schieten dusdanig omhoog dat bedrijven de productie naar beneden schroeven of zelfs helemaal stilleggen.

Projectontwikkelaars worden gedwongen terug te gaan naar de teken- en rekenkamer om er voor te zorgen dat woningen betaalbaar blijven en duurzaam ontwikkeld kunnen worden.

Stikstofcrisis zorgt voor vetraging

Nederland is al tijden verstrikt in een enorme stikstofcrisis. Om aan de Europese normen te voldoen moet de stikstof uitstoot drastisch naar beneden worden geschroefd. Nederland stoot namelijk 4x zoveel stikstof uit per m2 dan andere Europese lidstaten. In Nederland hebben we een enorme veestapel dat voor de meeste stikstof uitstoot zorgt, namelijk zo’n 61% van alle uitstoot. Echter wordt er door het strenger beleid nu overal gekeken hoe we stikstof kunnen reduceren of compenseren. Hierdoor worden bouwvergunning niet meer zomaar vergeven en er worden minder aanvragen gedaan.

De stikstofregels maken het moeilijker om in Nederland te kunnen bouwen. Toch is er een lichtpuntje aan de horizon. Afgelopen week is stikstofbemiddelaar Remkes tot een advies gekomen voor het kabinet. Hij geeft hierin aan dat wanneer de piekbelasters binnen de agrarische sector worden uitgekocht er weer meer ruimte is om bijvoorbeeld te bouwen. Het is nu afwachten wat het kabinet met het advies doet en hoe snel ze daar mee aan de slag gaan.

Potentiële bouwlocaties blijven achter

Door de stikstof regels mag er niet zomaar in de buurt van een natura 2000 gebied gebouwd worden. Daarnaast zijn er veel aangewezen locaties waarvan het bestemmingsplan nog niet vast staat. Veel plannen worden ingediend maar door een ambtenaren tekort laten deze bestemmingswijzigingen op zich wachten. Daarnaast duren deze processen nu langer doordat er rekening gehouden moet worden met extra regels.

IGN Vastgoed heeft vele potentiële projecten lopen waarbij in samenwerking met adviseurs gekeken wordt naar toekomstige bouwlocaties. Tijdens ons onderzoek kijken we naar proposities die als uitbreiding of inbreiding bij stedelijke gebieden gelden. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met en onderzoek gedaan naar stikstof.

Wil u meer weten over onze lopende projecten en meer informatie ontvangen? Bekijk dan onze lopende projecten!

Gelderland wil extra woningen bouwen in ruil voor meer Rijksgeld
Gelderland wil extra woningen bouwen in ruil voor meer Rijksgeld 800 533 IGN Vastgoed

Gelderland wil extra woningen bouwen in ruil voor meer Rijksgeld

Gelderland wil extra woningen bouwen in ruil voor meer Rijksgeld

De provincie Gelderland wil de woonambitie verhogen door 10.000 extra woningen de komende jaren te bouwen. De provincie heeft dit aanbod neergelegd bij minister Hugo de Jonge in ruil voor meer Rijksgeld. In Gelderland moeten er de aankomende jaren zo’n 90.000 extra woningen komen. Met de 10.000 extra woningen komen ze dus 10% boven de landelijke woningbouwopgave.

In het aanbod wil de provincie Gelderland dat er meer investeringen worden gedaan door het Rijk voor een betere bereikbaarheid en dat er extra ruimte komt met betrekking tot de stikstof regels. In Gelderland is de stikstofcrisis een groot probleem wat ervoor zorgt dat het een nog grotere opgave is om de benodigde woningen te bouwen.

Extra geld is nodig om de woningen te kunnen realiseren

In het hele land is er moeite om woningbouw van de grond te krijgen. Dit heeft met vele factoren te maken. Door stijgende prijzen van grond, materialen, energie en het tekort in personeel is het alleen maar moeilijker geworden om tijdig betaalbare woningen te bouwen. Extra investeringen zijn nodig om de extra woningen te realiseren. Gelderland vraagt van het Rijk om meer betrokken te zijn en de bereikbaarheid en verbreding van onder andere de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren en de Regio-Express tot zich te nemen.

Tevens is er een subsidieregeling beschikbaar gesteld om de bouw van 200 sociale huurwoningen te versnellen. Middels de subsidieregeling willen ze de bouw van sociale huurwoningen stimuleren omdat het bouwen van betaalbare en sociale huurwoningen onder druk staat.

Stikstofcrisis zorgt voor veel onzekerheid

In Gelderland ligt ongeveer de helft van alle Nederlandse stikstofgevoelige natuur, ook wel natura 2000 gebieden genoemd. Hierdoor wordt het door het Rijk ontzettend moeilijk gemaakt om nieuwe woningen te bouwen. Gelderland wil daarom dat er opnieuw naar de regels en wetgeving wordt gekeken zodat er meer ruimte is om binnen de kaders van het regelement te kunnen bouwen.

Het woningtekort is een groot maatschappelijk probleem. Er moet jaarlijks 100.000 woningen worden bijgebouwd maar de afgelopen jaren is deze doestelling tot op heden niet gehaald. De provincie hoopt dat de maatschappelijke druk kan bijdragen aan versoepelingen om de woningbouw te stimuleren.

Projecten in de provincie Gelderland

De ambities om te bouwen in Gelderland zijn hoog en er zijn veel zaken om rekening mee te houden. IGN Vastgoed doet secuur onderzoek naar grondprojecten in de regio Gelderland en bekijkt alle mogelijkheden in samenspraak met experts.

Bent u benieuwd naar kansrijke projecten in de provincie Gelderland? Bekijk onze lopende proposities.

Veenendaal maakt afspraken in Betaalbaar Wonen Foodvalley
Veenendaal maakt afspraken in Betaalbaar Wonen Foodvalley 854 640 IGN Vastgoed

Veenendaal maakt afspraken in Betaalbaar Wonen Foodvalley

VEENENDAAL Wethouder Dylan Lochtenberg mag de intentieverklaring tekenen voor de samenwerking in Betaalbaar Wonen Foodvalley. Hiermee zet Veenendaal zich met Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Wageningen en woningcorporaties en marktpartijen in om sneller en meer betaalbare woningen te realiseren.

De acht regiogemeenten stelden eind vorig jaar al een Actieprogramma Wonen 2021-2024 vast. Hierin wil zij verkennen hoe kwetsbare en bijzondere doelgroepen regionaal afgestemd kunnen worden gehuisvest. En verduurzamen van met name de bestaande woningvoorraad en het geven van een impuls aan de leefomgeving. Door nu te tekenen voor betaalbaar wonen in de Regio Foodvalley willen de overheden en ondernemers betrokken met wonen het actiepunt van de betaalbare woningbouw gaan stimuleren. Met aandacht voor de toekomstige behoefte en woonkwaliteit.

Lees hier het hele artikel —> 

bron: https://www.derijnpost.nl/lokaal/wonen/842653/veenendaal-maakt-afspraken-in-betaalbaar-wonen-foodvalley