Kenninsbank

Onteigening van grond: Wat houdt het in?
Onteigening van grond: Wat houdt het in? 1024 538 IGN Vastgoed

Onteigening van grond: Wat houdt het in?

Onteigening van grond: Wat houdt het in?

Wat is onteigening van grond? Deze vraag komt vaak naar voren wanneer de overheid eigenaar wil worden van jouw grond, inclusief eventuele woning of gebouw. De laatste weken is dit weer in het nieuws naar voren gekomen als mogelijke oplossing voor het woningtekort. Onteigening vindt plaats wanneer de overheid een bepaald stuk land nodig heeft voor algemeen belang, zoals de aanleg van een weg, brug, spoorweg of waterweg. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de procedure van onteigening in Nederland en welke stappen er genomen worden in dit proces. Daarnaast kijken we naar de recente ontwikkelingen omtrent het onteigenen van grond.

Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.

Wat is onteigening van grond?

Onteigening is de gedwongen overdracht van het eigendomsrecht van particulieren aan de overheid. Dit houdt in dat de overheid eigenaar wordt van de grond, inclusief eventuele woningen of gebouwen, van een particulier. Onteigening wordt vaak toegepast wanneer de overheid de grond nodig heeft voor het algemeen belang, zoals voor de aanleg van een weg, brug, spoorweg of waterweg. Onteigening bestaat al heel lang maar recent is het weer in het nieuws gekomen door Minister de Jonge.

 

Waarom wordt onteigening toegepast?

Onteigening wordt toegepast omdat het kan bijdragen aan de realisatie van projecten die van belang zijn voor de samenleving. Het stelt de overheid in staat om grond en eigendommen te verkrijgen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van infrastructurele projecten, stadsontwikkeling, natuurbehoud of andere openbare doeleinden. Hierdoor kan de overheid de gewenste plannen en ontwikkelingen uitvoeren.

 

Rechten van de eigenaar bij onteigening

Bij onteigening heeft de eigenaar bepaalde rechten. Volgens de Onteigeningswet heeft de eigenaar recht op een volledige schadevergoeding. Dit houdt in dat de eigenaar een vergoeding ontvangt voor alle schade die het directe en noodzakelijke gevolg is van de onteigening. De schadevergoeding kan bestaan uit onder andere de waardevermindering van de overblijvende grond, verlies aan inkomsten, verhuiskosten, financieringskosten, belastingschade, herinrichtingskosten, advocaatkosten en andere redelijke deskundigenkosten zoals van een taxateur, makelaar of accountant. De schadevergoeding wordt verrekend met eventuele voordelen of andere vergoedingen, zoals een planschadevergoeding.

Het proces van onteigening verloopt in twee fasen: de administratieve procedure en de gerechtelijke procedure. In de administratieve procedure vraagt de overheid aan de regering om een onteigeningsbesluit te nemen. Na het onteigeningsbesluit volgt de gerechtelijke procedure, waarbij de overheid aan de rechter vraagt om de onteigening uit te spreken en de schadevergoeding vast te stellen. De rechter controleert daarbij of de administratieve procedure correct is uitgevoerd. Als eigenaar ontvangt men een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen, waarbij het verplicht is om een advocaat in te schakelen.

Waarom is onteigening de laatste tijd in het nieuws?

De laatste tijd in onteigening weer in opsprak gekomen. In Nederland is een enorm woningtekort. Een van de belemmeringen bij het bouwen van woningen is dat vaak de grond te duur is. Dit in combinatie met gestegen rente, gestegen materiaalkosten en gestegen arbeidskosten zorgen ervoor dat het bouwen van betaalbare woningen moeilijker is geworden. Vooral in de grote steden is de grond ontzettend duur. Vaak wordt ook gezegd dat niet het huis duur is maar de grond eronder: Locatie, locatie, locatie!

De Minister voor Volkshuisvesting, Hugo de Jonge, wil het woningtekort oplossen en zo snel mogelijk 1 miljoen woningen bouwen. Als doelstelling wil hij 100.000 woningen per jaar bouwen maar dat is tot dusver nog niet gelukt en dit zal ook in 2024 niet lukken. Het woningtekort zal de komende jaren dus alleen maar toenemen.

 

Onteigenen duurt te lang

Het onteigenen wordt de laatste tijd weer genoemd als (uiterste) middel om in te zetten om sneller te kunnen bouwen. Het probleem wat nu heerst is dat de procedure te lang duurt. Als men in onderhandeling is voor het kopen van grond dan gaat hier veel tijd overheen. Als men er dan niet uitkomt, kan over gegaan worden tot onteigening. Dit proces kan vervolgens ook een aantal jaar duren. Dit duurt te lang en Minister de Jonge wil dit aanpakken.

„Stel: in stedelijk gebied zitten drie, vier, vijf grondeigenaren die willen bouwen en één niet. Moet de rest daarop wachten? Onderhandelingen over grondaankopen duren nu tot twee à tweeënhalf jaar, onteigeningsprocedures ook. Door het parallel te doen, dat scheelt gewoon twee jaar tijd in de procedures.”

bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/06/19/het-grondbeleid-moet-om-grond-moet-sneller-beschikbaar-en-goedkoper-worden-a4167549

De Minister wil nu dat wanneer een gemeente interesse heeft in een stuk grond, deze gelijktijdig met de onderhandeling een onteigeningprocedure kan starten zodat dit parallel loopt en hier dus geen extra tijd over heen gaat. Dit zorgt voor opspraak want dit is eigenlijk onderhandelen met een mes op de keel.

Meer duidelijkheid door gemeenten

Het onteigen moet dus makkelijker en sneller kunnen door gemeenten. Hier is niet iedereen het mee eens en dit is tegen de wet. Hoogleraar onteigeningsrecht Jacques Sluysmans noemt de voorstellen van minister De Jonge over onteigening van grond ‘best radicaal’. De Jonge wil dat de grond goedkoper verworven wordt en dat de waarde van de grond wordt bepaald op het gebruik ervan, constateert Sluysmans. Dat betekent dat landbouwgrond, waarop woningbouw gepland is, door de overheid voor de landbouwwaarde gekocht kan worden. “In 1977 was het CDA daar tegen en dat leidde toen tot de val van het kabinet. Opmerkelijk dat dan nu juist uit de koker van het CDA dit voorstel komt.”

bron: https://www.boerderij.nl/hoogleraar-onteigening-minister-hugo-de-jonge-gaat-in-tegen-eigen-wet

Een bijzondere ontwikkeling omdat hier in het verleden al ontzettend veel over te doen is geweest. Een van de redenen dat de grondmarkt ontstaan is, is omdat voorheen gemeenten met voorkennis goedkoop landbouwgrond opkochten van boeren om vervolgens hier op te bouwen waardoor de enorme waardestijging een boer werd ontnomen. Dit mag niet bij wet.

 

Meer transparantie over woningbouw

Het kabinet wil op de langere termijn dat gemeenten duidelijker zijn aan projectontwikkelaars over woningbouw en dit eerder bekend maken. Hierdoor wordt van tevoren duidelijker wat de kosten zijn voor de ontwikkeling van een gebied. Een ontwikkelaar moet namelijk meebetalen aan de infrastructuur. Door meer duidelijkheid te geven over woningbouw en de kosten over de ontwikkeling, kan er een eerlijke prijs worden berekend voor een stuk grond. Een mooie ontwikkeling vindt IGN Vastgoed. Transparantie is ontzettend belangrijk in alle stappen van de keten.

Feiten en cijfers over onteigening

 • 89% (18.120) van alle grondeigenaren droeg voorafgaand of tijdens de onteigeningsprocedure in goed overleg de grond over aan de overheid. Bij 11% van de eigenaren vond uiteindelijk gedwongen onteigening plaats.
 • Ongeveer 30.000 (86%) percelen werden vrijwillig overgedragen. 5.388 (14%) percelen werden via onteigening overgedragen.
 • 15.000 hectare (84%) werd in goed overleg overgedragen en 3.008 hectare (16%) via onteigening.
 • De 2 meest voorkomende doelen van grondverwerving zijn: de aanleg van infrastructuur (zoals snelwegen, kanalen of spoorwegen) en ruimtelijke ontwikkeling (vooral woningbouw).
 • De staat onteigent vooral grond voor infrastructuur en natuurcompensatie. Dit vraagt relatief veel ruimte waardoor de staat meer grond onteigent dan gemeenten.
 • Van alle onteigende grond was 62% agrarische grond (1.866 hectare). Dit is 0,1% van de beschikbare oppervlakte aan landbouwgrond.
 • Zowel het aantal onteigeningen als het aantal onteigende percelen daalde sinds 1995, vooral voor woningbouw. De onteigende oppervlakte is echter niet afgenomen.
 • In de provincies Drenthe en Groningen werd de afgelopen 27 jaar de minste oppervlakte onteigend. In Zuid-Holland en Noord-Brabant de meeste.

bron: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/kadaster/hoeveel-wordt-er-nederland-onteigend

Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) - Wat betekent het
Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) – Wat betekent het 1024 538 IGN Vastgoed

Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) – Wat betekent het

Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) - Wat betekent het

De Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) is een belangrijke wet in Nederland die gemeenten de mogelijkheid geeft om als eerste een voorkeursrecht te vestigen op vastgoed zoals grond. Deze wet heeft invloed op vastgoedeigenaren en kan aanzienlijke gevolgen hebben voor hun eigendommen. In dit artikel zullen we de WVG in detail bespreken, inclusief wat het is, waarom het belangrijk is en hoe het werkt.

Wat is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten?

De Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) is een juridisch instrument dat gemeenten de mogelijkheid biedt om als eerste het recht te krijgen om een bepaald perceel of vastgoed te kopen, nog voordat het op de markt wordt aangeboden. Met andere woorden, als een gemeente besluit om het voorkeursrecht te vestigen, heeft zij de eerste optie om het betreffende eigendom te kopen voordat het aan andere partijen wordt aangeboden.

Waarom is de WVG belangrijk?

De WVG is belangrijk omdat het gemeenten in staat stelt om regie te hebben over de ruimtelijke ontwikkeling binnen hun gemeentegrenzen. Het stelt hen in staat om strategische locaties te verwerven voor stadsontwikkeling, infrastructuurprojecten of andere publieke doeleinden. Door het vestigen van een voorkeursrecht kunnen gemeenten voorkomen dat waardevolle percelen en vastgoed in handen komen van andere partijen voordat zij zelf de kans hebben gehad om te beslissen of ze het willen verwerven.

Hoe werkt de Wet Voorkeursrecht Gemeenten?

Wanneer een gemeente besluit om het voorkeursrecht te vestigen op een bepaald perceel of vastgoed, zijn er een aantal stappen en procedures die worden gevolgd.

 1. Identificatie van het betreffende perceel: Allereerst moet de gemeente het perceel of vastgoed identificeren waarop zij het voorkeursrecht wil vestigen. Dit kan gebaseerd zijn op ruimtelijke plannen, ontwikkelingsdoeleinden of andere strategische overwegingen.
 2. Bekendmaking van het voorkeursrecht: Nadat het perceel is geïdentificeerd, moet de gemeente het voorkeursrecht bekendmaken aan de eigenaar(s) van het vastgoed. Dit gebeurt meestal door middel van een officiële kennisgeving, waarin wordt aangegeven dat de gemeente het recht heeft om het vastgoed als eerste te kopen.
 3. Termijn voor reactie: De eigenaar(s) van het vastgoed krijgen een bepaalde termijn om te reageren op de kennisgeving. Deze termijn kan variëren, maar meestal is het enkele weken tot een paar maanden.
 4. Onderhandelingen en overeenkomst: Als de eigenaar(s) interesse hebben om het vastgoed te verkopen, kunnen er onderhandelingen plaatsvinden tussen de gemeente en de eigenaar(s) om tot een overeenkomst te komen over de verkoopprijs en andere voorwaarden.
 5. Terugkooprecht: In sommige gevallen kan de eigenaar(s) ervoor kiezen om het vastgoed niet te verkopen. In dat geval heeft de gemeente het recht om het perceel na een bepaalde periode opnieuw te kopen, vaak tegen dezelfde voorwaarden als eerder besproken.
 6. Registratie van het voorkeursrecht: Als er een overeenkomst wordt bereikt of als de gemeente besluit om het vastgoed niet aan te kopen, wordt het voorkeursrecht geregistreerd in het Kadaster. Dit zorgt ervoor dat andere potentiële kopers op de hoogte zijn van het voorkeursrecht.

Het is belangrijk op te merken dat het vestigen van een voorkeursrecht geen verplichting is voor de eigenaar(s) om het vastgoed te verkopen. Het geeft de gemeente echter wel de eerste optie om het vastgoed aan te kopen voordat het aan anderen wordt aangeboden.

Wat betekent het voor vastgoedeigenaren?

Voor vastgoedeigenaren kan het vestigen van een voorkeursrecht door de gemeente verschillende gevolgen hebben. Enerzijds kan het voordelen bieden, zoals de mogelijkheid om het vastgoed tegen een goede prijs aan de gemeente te verkopen. Het kan ook bijdragen aan de ruimtelijke ontwikkeling en waardecreatie in de omgeving.

Anderzijds kan het ook nadelen met zich meebrengen. Als een eigenaar het vastgoed niet wil verkopen, kan het voorkeursrecht beperkingen opleggen aan de verkoopmogelijkheden. Daarnaast kan het vestigen van een voorkeursrecht onzekerheid met zich meebrengen, omdat de gemeente gedurende een bepaalde periode de mogelijkheid heeft om het vastgoed aan te kopen.

Voordelen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten

De Wet Voorkeursrecht Gemeenten biedt gemeenten verschillende voordelen en mogelijkheden. Enkele van deze voordelen zijn:

 1. Regie over ruimtelijke ontwikkeling: Het vestigen van een voorkeursrecht stelt gemeenten in staat om controle te hebben over de ruimtelijke ontwikkeling binnen hun gebied. Ze kunnen strategische locaties verwerven voor publieke doeleinden, zoals de bouw van scholen, openbare infrastructuur of groene ruimtes.
 2. Voorkomen van speculatie: Door het vestigen van een voorkeursrecht kunnen gemeenten voorkomen dat waardevol vastgoed in handen komt van speculanten of andere partijen die geen rekening houden met de belangen van de gemeenschap. Het stelt de gemeente in staat om de regie te houden en ervoor te zorgen dat de ontwikkeling in lijn is met de gemeentelijke doelstellingen.
 3. Stimuleren van stedelijke vernieuwing: Het voorkeursrecht kan ook bijdragen aan stedelijke vernieuwing en herontwikkeling. Gemeenten kunnen strategische locaties verwerven en deze herontwikkelen om de leefbaarheid en kwaliteit van de stad te verbeteren.

Nadelen en beperkingen van de WVG

Hoewel de Wet Voorkeursrecht Gemeenten voordelen biedt, zijn er ook enkele nadelen en beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden:

 1. Beperkingen op eigendomsrechten: Het vestigen van een voorkeursrecht kan beperkingen opleggen aan de eigendomsrechten van de vastgoedeigenaar. De eigenaar kan bijvoorbeeld niet vrijelijk het vastgoed verkopen aan een andere partij gedurende de periode waarin het voorkeursrecht geldt.
 2. Onduidelijkheid en onzekerheid: Voor vastgoedeigenaren kan het vestigen van een voorkeursrecht door de gemeente onzekerheid met zich meebrengen. Ze kunnen niet met zekerheid voorspellen of de gemeente gebruik zal maken van het voorkeursrecht en of ze uiteindelijk hun eigendom zullen moeten verkopen.
 3. Potentiële waardevermindering: Het vestigen van een voorkeursrecht kan invloed hebben op de waarde van het vastgoed. Potentiële kopers kunnen terughoudend zijn om een vastgoed aan te kopen waarop een voorkeursrecht rust, waardoor de waarde kan verminderen.

Rechten en plichten van de gemeente bij de WVG

Bij het vestigen van een voorkeursrecht heeft de gemeente bepaalde rechten en plichten. Enkele van deze rechten en plichten zijn:

 1. Recht op eerste koop: De gemeente heeft het recht om als eerste het vastgoed aan te kopen voordat het aan andere partijen wordt aangeboden. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om de regie te hebben over de ontwikkeling en het gebruik van het vastgoed.
 2. Plicht tot zorgvuldigheid: De gemeente heeft de plicht om zorgvuldig om te gaan met het voorkeursrecht. Dit houdt in dat ze de belangen van de vastgoedeigenaar moeten respecteren en een eerlijke prijs moeten bieden bij het eventueel aankopen van het vastgoed.

Hoe kan een eigenaar reageren op een voorkeursrechtbesluit?

Als een eigenaar geconfronteerd wordt met een voorkeursrechtbesluit van de gemeente, zijn er verschillende manieren waarop hij kan reageren:

 1. Verkoop aan de gemeente: Als de eigenaar besluit om het vastgoed te verkopen, kan hij onderhandelen met de gemeente over de prijs en voorwaarden van de verkoop. Het is belangrijk om een eerlijke prijs te bedingen en eventueel juridisch advies in te winnen.
 2. Behoud van eigendom: Als de eigenaar het vastgoed niet wil verkopen, kan hij ervoor kiezen om het eigendom te behouden. In dit geval moet hij er rekening mee houden dat de gemeente gedurende een bepaalde periode het recht heeft om het vastgoed opnieuw te kopen.

Rechtsbescherming voor vastgoedeigenaren

Vastgoedeigenaren hebben rechtsbescherming bij het vestigen van een voorkeursrecht. Ze hebben het recht om bezwaar te maken tegen het voorkeursrechtbesluit en kunnen hiervoor juridische stappen ondernemen. Het is belangrijk om tijdig bezwaar te maken en eventueel juridisch advies in te winnen om de rechten en belangen van de eigenaar te beschermen.

Praktische tips voor vastgoedeigenaren

Als vastgoedeigenaar kunt u de volgende praktische tips overwegen wanneer u te maken krijgt met een voorkeursrecht:

 1. Informeer uzelf: Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en wat het voor u als eigenaar betekent. Raadpleeg eventueel een jurist die gespecialiseerd is in vastgoedrecht.
 2. Onderhandel met de gemeente: Als u geïnteresseerd bent in verkoop, onderhandel dan met de gemeente over de verkoopprijs en voorwaarden. Zorg ervoor dat u een eerlijke prijs bedingt en dat uw belangen worden beschermd.
 3. Raadpleeg een jurist: Als u twijfelt of vragen heeft over uw rechten en plichten als vastgoedeigenaar, raadpleeg dan een jurist die gespecialiseerd is in vastgoedrecht. Zij kunnen u adviseren over de beste aanpak en u helpen bij eventuele juridische procedures.

Veelgestelde vragen

Hier zijn enkele veelgestelde vragen over de Wet Voorkeursrecht Gemeenten:

Als een eigenaar ervoor kiest om het vastgoed niet te verkopen, heeft de gemeente het recht om gedurende een bepaalde periode het vastgoed opnieuw te kopen. Dit kan leiden tot een gedwongen verkoop als de eigenaar weigert het vastgoed aan de gemeente te verkopen.

Bij een gedwongen verkoop kan de gemeente de prijs bepalen, maar dit gebeurt niet zomaar. Er zijn wettelijke regels en procedures die moeten worden gevolgd om de waarde van het vastgoed vast te stellen. Vaak wordt er een onafhankelijke taxateur ingeschakeld om de marktwaarde van het vastgoed te bepalen. Op basis hiervan wordt de prijs bepaald die de gemeente moet betalen aan de eigenaar.

Als de gemeente geen gebruikmaakt van het voorkeursrecht binnen de gestelde periode, vervalt het voorkeursrecht. Dit betekent dat de eigenaar weer vrij is om het vastgoed aan anderen te verkopen. Het niet-gebruik van het voorkeursrecht heeft geen verdere gevolgen voor de eigendom of rechten van de eigenaar.

Nee, het is niet mogelijk dat meerdere gemeenten een voorkeursrecht vestigen op hetzelfde perceel. Het voorkeursrecht kan slechts door één gemeente worden gevestigd. Dit voorkomt dat er onduidelijkheid en conflicten ontstaan over wie het recht heeft om het vastgoed als eerste te kopen.

Het vestigen van een voorkeursrecht kan invloed hebben op de waarde van het vastgoed. Potentiële kopers kunnen terughoudend zijn om een vastgoed aan te kopen waarop een voorkeursrecht rust, omdat ze niet zeker weten of de gemeente uiteindelijk gebruik zal maken van het voorkeursrecht. Hierdoor kan de vraag naar het vastgoed afnemen, wat mogelijk een negatieve invloed heeft op de waarde ervan. Het is belangrijk om dit aspect mee te wegen bij het nemen van beslissingen met betrekking tot het vastgoed. Daarnaast kan het ook voor een waardestijging zorgen voor het perceel en de omliggende percelen omdat de gemeente wellicht in de nabije toekomst hier wil gaan ontwikkelen.

De duur van het voorkeursrecht kan variëren en wordt bepaald door de gemeente. Dit kan enkele jaren zijn, maar ook langer. Het is belangrijk om te weten hoe lang het voorkeursrecht geldt en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor de verkoopmogelijkheden van het vastgoed.

Nee, een voorkeursrecht is niet definitief. Het vestigen van een voorkeursrecht betekent niet automatisch dat het vastgoed aan de gemeente verkocht moet worden. Het geeft de gemeente het recht om als eerste te kopen, maar als de eigenaar ervoor kiest om niet te verkopen, kan het vastgoed in de toekomst aan anderen worden aangeboden.

Ja, een gemeente kan een voorkeursrecht vestigen op alle soorten vastgoed, inclusief woningen, bedrijfspanden en grond. Het vestigen van een voorkeursrecht is echter aan bepaalde voorwaarden gebonden en moet gerechtvaardigd zijn op basis van ruimtelijke plannen of andere beleidsdoeleinden.

Een vastgoedeigenaar heeft het recht om bezwaar te maken tegen het voorkeursrechtbesluit en kan juridische stappen ondernemen om zijn rechten en belangen te beschermen. Het is belangrijk om tijdig bezwaar te maken en juridisch advies in te winnen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Bij IGN Vastgoed heeft het zich al een aantal keer voorgedaan dat de gemeente de WVG uitgesproken heeft over percelen die in ons bezit zijn. Dit is goed nieuws voor onze investeerders. Bent u benieuwd naar het investeren in grond en hoe dit voor u lucratief kan zijn? Bekijk onze lopende projecten en vraag een gratis brochure aan!

De valkuilen bij het investeren in grond 1024 538 IGN Vastgoed

De valkuilen bij het investeren in grond

De valkuilen bij het investeren in grond

De grondmarkt is een relatief jonge markt. Sinds ongeveer zo’n 13 jaar wint de grondmarkt aan populariteit. In het verleden konden vooral grote investeerders met miljoenen tot hun beschikking of beleggingsfondsen investeren in grond. 

Daarnaast was er regelmatig sprake van vriendjespolitiek binnen de grondhandel. Ons kent ons. Hierdoor was investeren in grond niet toegankelijk voor de particuliere investeerder. Daar is de afgelopen jaren verandering ingekomen.  Dit heeft gezorgd voor een toename in grondhandelaren en daardoor is de markt toegenomen in populariteit. Dit komt vooral doordat sinds 2010 het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat vanaf 1 januari 2010 alle ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar moeten zijn. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de website ruimtelijkeplannen.nl, waarop investeerders snel en gemakkelijk informatie kunnen vinden over het gebruik van grond en vastgoed in Nederland.

Het investeren in grond kent vele voordelen maar er zijn ook een aantal valkuilen waarop je als investeerder moet letten wanneer je besluit te investeren in grond. In deze blog bespreken we een aantal van deze valkuilen.

Waar opletten bij investeren in grond

Als je wil investeren in grond zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Het is altijd raadzaam om je te laten adviseren door experts op het gebied van grondinvesteringen en natuurlijk je eigen onderzoek te doen. We noemen hier een aantal zaken waar rekening gehouden mee moet worden.

 • Raadpleeg Ruimtelijkplannen.nl
 • Wat is er bekend in de media
 • Zijn er omgevingsvisies bekend
 • Wat geeft de grondprijzen brief van de gemeente aan
 • Welke partijen investeren in het gebied
 • Wat ligt er in de omgeving van het gebied
 • Ligt het in de buurt van een natura-2000 gebied
 • Hoe dicht ligt het tegen de dorpsrand
 • Wat is er bekend over de verkoper
 • Wat zeggen anderen over de verkoper

Raadpleeg Ruimtelijkeplannen.nl

Sinds 1 januari 2010 moeten alle ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar zijn. De website bevat o.a. bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels van gemeenten, provincies en het Rijk. De website is in opdracht van de Nederlandse overheid opgezet. Investeerders die investeren in grond in Nederland kunnen op de website ruimtelijkeplannen.nl belangrijke informatie vinden over bestemmingsplannen en wijzigingen.

Meer weten over ruimtelijke plannen? Lees onze blog wat is ruimtelijke plannen.

Wat is er bekend in de media

Wanneer gemeenten of provincies ergens willen gaan bouwen gaat hier een heel traject aan vooraf. Vaak worden er nieuwfragmenten met betrekking tot het bouwen in woonplaatsen, gemeenten en provincies gedeeld met het publiek. Ook doen bouwbedrijven en projectontwikkelaars uitingen omtrent ontwikkelingen in bepaalde gebieden. Zoek daarom altijd goed op wat er bekend is over het specifieke gebied.

Zijn er omgevingsvisies bekend

De omgevingsvisie beschrijft de maatschappelijke opgave en de te beschermen kernkwaliteiten van een gemeente of provincie. De omgevingsvisie wordt vaak voor een langere periode gemaakt bijvoorbeeld voor 2015 tot 2025. Het woord zegt het al, de omgevingsvisie bevat de visie voor de omgeving en maakt een plan voor een aantal jaar.

Wanneer projectontwikkelaars ergens gaan bouwen moeten de plannen bijvoorbeeld binnen de omgevingsvisie passen. Daarnaast staat er waardevolle informatie in over bijvoorbeeld het zoekgebied van de gemeente waar zij in de toekomst woningbouw willen realiseren.

Wat geeft de grondprijzenbrief van de gemeente aan

Elke gemeente in Nederland publiceert jaarlijks een grondprijzenbrief. De Grondprijzenbrief heeft als doelstelling om zowel het bestuur als de organisatie inzicht te geven in de wijze van vaststelling en hoogte van de grondprijzen. Hierin wordt de waarde van grond weergegeven. Bouwgrond in Amsterdam is over het algemeen duurder als bijvoorbeeld in Drenthe. Aan de hand van de grondprijzenbrief kan een investeerder een indicatie krijgen van wat een bepaald stuk grond oplevert wanneer dit van bestemming wijzigt.

Als je als investeerder een stuk agrarische grond aangeboden krijgt met een dusdanige hoge prijs dan kan het wellicht minder interessant zijn als het te verwachten rendement laag is. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met kosten voor bijvoorbeeld het bouwrijp maken en een projectontwikkelaar moet ook wat kunnen verdienen wanneer deze partij erop gaat ontwikkelen. Lees je daarom goed in!

Welke partijen investeren in het gebied

Zijn er meer partijen die investeren in hetzelfde gebied? Dan kan dit een indicatie zijn dat er in de toekomst gebouwd kan gaan worden. Wanneer gemeente stukken grond opkopen dan doen zij dit met een reden. Gemeenten deden vroeger aan actief grondbeleid waarop zij op voorhand grond opkochten om daar later op te kunnen ontwikkelen. Hierdoor is wel eens oneerlijke concurrentie ontstaan. Gemeenten kochten grond goedkoop op en kunnen zelf bepalen of er op gebouwd gaat worden. Zo konden zij enorme winsten pakken. Tegenwoordig mag dit niet meer en dat is ook een van de redenen waarom de website ruimtelijkeplannen.nl in het leven is geroepen. Meer transparantie.

Gemeenten kopen daarom niet meer zomaar grond op. Om speculatie te voorkomen doen zij vaak ook niet in een te vroeg stadium uitspraken over stukken grond. Lees hier meer over waarom gemeenten geen uitspraken doen over toekomstige bouwlocaties.

Naast gemeenten kun je ook achterhalen of andere investeerders grond opkopen of bouwbedrijven. Wanneer grote bouwbedrijven grond opkopen doen zij dit vaak met het oog om hier later woningbouw op te ontwikkelen. Je kunt via de website kadaster.nl meer informatie vinden over wie eigenaar is van een stuk grond en wat deze partij voor dit stuk grond heeft betaald.

Deze informatie kan ook waardevol zijn om te achterhalen voor welke prijs de omliggende stukken grond worden verkocht. Wanneer investeerders bereid zijn meer te betalen in het zelfde gebied kan dit een indicatie zijn dat de waarde van de grond is gestegen.

Wat ligt er in de omgeving van het gebied

Omtrent woningbouw zijn er veel regels. Zo mag er niet te dicht tegen een snelweg aangebouwd worden. Niet elke bodem is geschikt voor woningbouw en er mag bijvoorbeeld ook niet gebouwd worden binnen de stankcirkel van een agrarisch bedrijf. Kijk daarom altijd goed wat er in omgeving langs het perceel ligt en wat hierover bekend is.

Ligt het in de buurt van een Natura-2000 gebied

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Nederland hebben wij ook Natura-2000 gebieden zoals De Veluwe. De laatste jaren is er veel te doen omtrent deze gebieden. Doordat we jarenlang te veel stikstof hebben uitgestoten wereldwijd wordt volgens experts deze gebieden aangetast. Doordat deze gebieden door Europa beschermt zijn mag er in en in de omgeving van zo’n gebied niet zomaar gebouwd worden en vaak helemaal niet gebouwd worden. Houd hier dus rekening mee.

Hoe dicht ligt het tegen de dorpsrand

Wanneer er gebouwd gaat worden wordt er vaak gesproken over binnen- en buiten stedelijk bouwen. Binnenstedelijk bouwen betreft het bouwen binnen de bestaande gemeenten. Door de jaren heen zie je dat steden vanaf de kern uit steeds groter zijn geworden. Hierdoor breiden steden steeds meer uit. Binnenstedelijk bouwen gaat vaak ten kosten van het groen binnen een stad of dorp en daardoor moeten ze steeds vaker ‘de lucht in’. Maar niet overal is er ruimte en de wens om hoogbouw te plaatsen.

Duurzaamheid wordt steeds populairder en kwesties als stikstof zijn belangrijker dan ooit. Groen in een dorp of stad wordt daarom ook steeds belangrijker. Hierdoor zijn gemeenten steeds vaker gedwongen om aan de rand van een stad te bouwen en daardoor de contouren van een stad of dorp te vergroten.

Wanneer je investeert in een stuk grond is het daarom belangrijk om te kijken of het stuk grond binnen de contouren valt of er tegenaan ligt. Wanneer een perceel tegen de stadsranden aan ligt is de kans om hier te gaan bouwen veel aannemelijker dan wanneer dit midden in een weiland ligt waar geen huizen in de omgeving liggen. Nieuwbouw heeft namelijk ook voorzieningen nodig en het moet bereikbaar zijn om hier te kunnen bouwen.

Wat is er bekend over de verkoper

Het is altijd belangrijk om onderzoek te doen naar de partij met wie je op het punt staat zaken te doen. Hoe lang bestaat het bedrijf al, wat zijn andere projecten die zij hebben gedaan, zijn ze transparant en hoe komen zij over. In het verleden zijn er binnen de markt partijen geweest die niet ten goede trouw waren. Tegenwoordig zijn er veel van deze partijen failliet omdat deze manier van werken niet houdbaar is. Doe daarom altijd goed onderzoek naar de verkopende partij.

Wat zeggen anderen over de verkoper

Partijen die langer actief zijn hebben vaak een reputatie opgebouwd. Bekijk reviews en ervaringen van andere participanten of vraag mede-investeerders over hun ervaring met de verkopende partij. Zo kun je zelf een goed besluit maken om zaken te doen met een verkopende partij!

Benieuwd hoe IGN Vastgoed te werk gaat? Lees onze werkwijze, bekijk onze projecten of vraag een gratis brochure aan en kom in contact met onze adviseurs!

Wat is Ruimtelijke Plannen
Wat is Ruimtelijke Plannen 1024 538 IGN Vastgoed

Wat is Ruimtelijke Plannen

Wat is Ruimtelijke Plannen

In deze blogpost zal ik uitleggen wat ruimtelijke plannen zijn en waarom de website www.ruimtelijkeplannen.nl belangrijk is voor geïnteresseerde partijen.

Ruimtelijke plannen zijn plannen die zijn opgesteld door de overheid om de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied te sturen en te reguleren. Deze plannen kunnen betrekking hebben op verschillende onderwerpen, zoals woningbouw, bedrijventerreinen, recreatiegebieden en natuurgebieden. Het doel van deze plannen is om de verschillende functies van een gebied op elkaar af te stemmen en zo een goede balans te vinden tussen economische ontwikkeling, leefbaarheid en duurzaamheid.

De geldende plannen en regels voor een gebied

De website www.ruimtelijkeplannen.nl is opgezet om deze ruimtelijke plannen inzichtelijk te maken voor het publiek. Op de website kan iedereen de geldende ruimtelijke plannen bekijken en zo zien wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van een bepaald gebied. Ook kunnen geïnteresseerde partijen hier informatie vinden over de procedures die gevolgd moeten worden bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning of het wijzigen van een bestemmingsplan.

De website is een belangrijk instrument voor overheden, bedrijven en burgers om inzicht te krijgen in de geldende regels en plannen voor een gebied. Voor overheden is het van belang om de verschillende belangen af te wegen en een zorgvuldig besluit te nemen over de ontwikkeling van een gebied. Voor bedrijven is het van belang om te weten wat de mogelijkheden zijn voor vestiging of uitbreiding van hun activiteiten. En voor burgers is het van belang om te weten welke ontwikkelingen er plaatsvinden in hun directe omgeving en wat hun rechten en plichten zijn bij het doen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Waarom is Ruimtelijke Plannen belangrijk voor investeerders?

Het is dus duidelijk dat de website www.ruimtelijkeplannen.nl een belangrijk instrument is voor iedereen die betrokken is bij ruimtelijke ontwikkeling en planning. 

De website bevat o.a. bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels van gemeenten, provincies en het Rijk te vinden zijn. De website is in opdracht van de Nederlandse overheid opgezet en beheerd door Het Kadaster en Geonovum. Beleggers die investeren in grond in Nederland kunnen op de website ruimtelijkeplannen.nl belangrijke informatie vinden over bestemmingsplannen en wijzigingen in het gebruik van grond en vastgoed. Zo kan deze informatie van grote waarde zijn bij het nemen van beslissingen over investeringen. Raadpleeg daarom altijd deze website wanneer u op het punt staat een dergelijke investering te doen.

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat vanaf 1 januari 2010 alle ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar moeten zijn. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de website ruimtelijkeplannen.nl, waarop beleggers snel en gemakkelijk informatie kunnen vinden over het gebruik van grond en vastgoed in Nederland.

Op de website zijn bestemmingsplannen te vinden, waarin de gebruiks- en bouwmogelijkheden van grond en vastgoed worden vastgelegd. Deze plannen zijn bindend voor zowel overheid als burgers en bedrijven. Het is voor beleggers belangrijk om op de hoogte te zijn van wijzigingen in deze plannen, bijvoorbeeld als er nieuwe gebieden worden aangewezen voor woningbouw of bedrijventerreinen, omdat dit gevolgen kan hebben voor de waarde van vastgoed en grond.

Wilt u investeren in een perceel grond?

In het kort kan worden gesteld dat ruimtelijkeplannen.nl van grote waarde kan zijn voor beleggers die investeren in grond in Nederland. Heeft u een stuk grond op het oog waar in u wil investeren maar weet u weinig over de omgeving of de plannen die bekend zijn? Bekijk dan ruimtelijkeplannen.nl of laat uw adviseren door een expert. 

Bij IGN Vastgoed kunt u gratis een grondscan laten maken van uw bestaande stukken of van potentiële stukken. Ons team van experts doet geheel vrijblijvend onderzoek naar uw grond.

Benieuwd hoe IGN Vastgoed Ruimtelijke Plannen inzet voor de projecten die wij aanbieden? Bekijk dan onze projecten en vraag een gratis brochure aan!

Wat is de aanbiedingsplicht
Wat is de aanbiedingsplicht? 1024 538 IGN Vastgoed

Wat is de aanbiedingsplicht?

Wat is de aanbiedingsplicht?

De aanbiedingsplicht kom je vaak tegen in contractuele afspraken. Vaak komt deze terug in de statuten van een onderneming maar we zien ook de aanbiedingsplicht in de woningmarkt en de grondmarkt. De aanbiedingsplicht zorgt er voor dat wanneer de eigenaar van bijvoorbeeld een woning ervoor kiest om zijn woning te verkopen hij of zij deze eerst moet aanbieden aan de gerechtigde die staat opgenomen in de akte van levering (of eigendomsbewijs).

Dit kan bijvoorbeeld een familielid zijn of een woningcorporatie. De woning wordt dan getaxeerd door een onafhankelijke partij en dan mag de gerechtigde aangeven of deze interesse heeft in de woning. Mocht hij of zij geen gebruik willen maken van de aanbiedingsplicht of toch geen interesse heeft dan mag de eigenaar de woning op de vrije markt verkopen.

Bij een statutaire aanbiedingsplicht moeten aandeelhouders die de aandelen willen verkopen deze eerst aanbieden bij de gerechtigden genoemd in de statuten.

De aanbiedingsplicht binnen de grond markt

Binnen de grondmarkt wordt ook gebruik gemaakt van de aanbiedingsplicht. De aanbieder van het perceel kan dan verkavelde stukken grond verkopen en hier contractueel een aanbiedingsplicht op berusten. Hierdoor zijn kopers verplicht de grond weer aan te bieden aan de beheerder wanneer de grond bijvoorbeeld van bestemming wijzigt.

Veer percelen worden ook zonder aanbiedingsplicht verkocht. Hierdoor kunnen de eigenaren zelf kiezen of zij de grond willen verkopen, aan wie en tegen welke prijs.

Een aanbiedingsplicht heeft voordelen en nadelen.

Voordelen van de aanbiedingsplicht

Als investeerder in grond wil je natuurlijk rendement behalen op je investering. Veel investeerders speculeren erop dat de grond in de toekomst van bestemming wijzigt. Partijen zoals een projectontwikkelaar kunnen plannen indienen zodat de gemeente deze kunnen beoordelen en kunnen goedkeuren waarna een aantal onderzoeken de grond van bestemming kan wijzigen. Wanneer de bestemming wijzigt wordt de grond aanzienlijk meer waard en daarmee kunnen investeerders hun rendement behalen.

Projectontwikkelaars en gemeente kunnen ook interesse tonen in een stuk grond. Echter wordt een perceel grond vaak minder aantrekkelijk wanneer deze meerdere eigenaren heeft. Een ontwikkelaar of gemeente heeft namelijk geen behoefte om met iedere eigenaar om de tafel te gaan.

Het voordeel van de aanbiedingsplicht op een perceel grond voor investeerders is dat het aantrekkelijker wordt voor een gemeente of ontwikkelaar om interesse in het stuk grond te tonen omdat het voor hen minder tijd en rompslomp in beslag neemt.

Daarnaast is elke investeerder verplicht het mee te verkopen. De gerechtigde van de aanbiedingsplicht kan dan onderhandelen namens alle investeerders. Zo wordt er één prijs voor het gehele stuk grond gehanteerd waardoor iedere investeerder hetzelfde rendement kan behalen. Natuurlijk is dit afhankelijk van de inkoopprijs maar zo staan er in ieder geval geen situaties waar investeerder A meer geld wil vangen dan investeerder B en daardoor het project vertraging oploopt.

Daardoor maakt het ook niet uit waar jou stukje grond ligt. Als het stukje grond aan de buitenrand ligt waar niet bebouwd gaat worden is de grond minder waard. Hierdoor is er kans dat jouw stuk grond aanzienlijk minder waard is dan het stuk grond waar opgebouwd kan worden. Door één prijs voor het hele perceel te vragen heeft iedereen hier voordeel van.

Nadelen van de aanbiedingsplicht

Zoals eerder genoemd zorgt de aanbiedingsplicht ervoor dat iedereen het stuk grond moet aanbieden aan de gerechtigde in de akte. Dit heeft veel voordelen maar sommige investeerders zien dit ook als een nadeel. Als investeerder wil je soms ook de vrijheid hebben om te kiezen aan wie je het stuk grond verkoopt en tegen welke prijs.

Veel investeerders hechten veel waarde aan hun eigendomsrecht en daardoor kan het voelen als een inbreuk hierop.

Toch zijn er meer voordelen dan nadelen voor investeerders bij een aanbiedingsplicht. Het ontzorgt hen van verdere onderhandelingen en eventuele financiële bijkomstigheden hiervan.

Werkt IGN Vastgoed met een aanbiedingsplicht?

Over het algemeen werken wij altijd met een aanbiedingsplicht. Dit maakt het investeren aantrekkelijker voor geïnteresseerden, de doorlooptijd van een project wordt korter doordat wij de onderhandelingen op ons nemen en een ontwikkelaar of gemeente niet met een ieder om de tafel hoeft en een ieder vangt een eerlijk rendement ongeacht waar het stukje grond op het perceel ligt.

Desondanks zijn er mogelijkheden om de aanbiedingsplicht van bepaalde percelen te verwijderen mocht dat in de interesse liggen van de geïnteresseerden.

 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van het investeren in grond bij IGN Vastgoed? Bekijk onze lopende projecten en vraag een gratis brochure aan.

1v1.lol google sites unblocked bit life funny shooter 2 slope paperio io games unblocked 1v1.lol io games unblocked games krunker.io unblocked
fapjunk
ankara escort
Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn
Free Porn
Ev depolama Ucuz nakliyat teensexonline.com