Posts By :

4thfloor

Tijdelijke Woningen in Middenmeer
Ook Middenmeer kiest voor tijdelijke woningen 1024 538 IGN Vastgoed

Ook Middenmeer kiest voor tijdelijke woningen

Ook Middenmeer kiest voor tijdelijke woningen

Middenmeer, een prachtige plek in Nederland, staat op het punt om een belangrijke stap te zetten in de richting van het verbeteren van de huisvestingssituatie voor spoedzoekers en statushouders. In dit artikel duiken we dieper in de aankomende ontwikkeling van 48 tijdelijke woningen in Middenmeer en de impact ervan op de gemeenschap en de betrokkenen.

Spoedzoekers en Statushouders: Een Groeiende Uitdaging

Spoedzoekers

Spoedzoekers zijn individuen en gezinnen die dringend op zoek zijn naar huisvesting. Dit kunnen mensen zijn die door verschillende omstandigheden, zoals een scheiding, verlies van baan, of andere noodsituaties, plotseling zonder een dak boven hun hoofd zitten. Voor hen is het vinden van een betaalbare en snelle oplossing van cruciaal belang.

Statushouders

Statushouders zijn vluchtelingen die officieel erkend zijn als legale inwoners van Nederland. Zij hebben vaak specifieke behoeften als het gaat om huisvesting, integratie, en ondersteuning bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Het bieden van passende huisvesting is een essentieel onderdeel van hun integratieproces.

De ontwikkeling in Middenmeer

De gemeente Middenmeer heeft besloten om 48 tijdelijke woningen te bouwen om aan de dringende behoeften van spoedzoekers en statushouders tegemoet te komen. Deze beslissing getuigt van een proactieve aanpak om de huisvestingsproblematiek aan te pakken en biedt een lichtpuntje voor degenen die het hard nodig hebben.

Locatie en toegankelijkheid

Deze nieuwe woningen zullen strategisch geplaatst worden in de buurt van voorzieningen zoals scholen, winkels en openbaar vervoer. Dit zorgt voor een goede toegankelijkheid tot essentiële diensten en vergemakkelijkt de integratie van statushouders in de samenleving.

Duurzaamheid en milieubewustzijn

Een belangrijk aspect van deze ontwikkeling is de aandacht voor duurzaamheid. De tijdelijke woningen zullen voldoen aan moderne energie-efficiëntiestandaarden, waardoor ze niet alleen milieuvriendelijk zijn, maar ook lagere energiekosten met zich meebrengen voor de bewoners.

Conclusie

De ontwikkeling van 48 tijdelijke woningen in Middenmeer is een veelbelovende stap in de richting van het aanpakken van de huisvestingsuitdagingen waarmee spoedzoekers en statushouders te maken hebben. Deze strategische beslissing benadrukt niet alleen het belang van adequate huisvesting, maar ook de waarde van duurzaamheid en gemeenschapsopbouw. De gemeente Middenmeer toont daarmee leiderschap en compassie, en we kunnen alleen maar hopen dat andere gemeenten deze positieve benadering zullen volgen.

De Huidige Stand van Zaken in de Woningbouw in Nederland: Uitdagingen en Kansen
De Huidige Stand van Zaken in de Woningbouw in Nederland: Uitdagingen en Kansen 1024 538 IGN Vastgoed

De Huidige Stand van Zaken in de Woningbouw in Nederland: Uitdagingen en Kansen

De Huidige Stand van Zaken in de Woningbouw in Nederland: Uitdagingen en Kansen

De woningbouw in Nederland heeft de afgelopen jaren de krantenkoppen gedomineerd. Met een groeiende bevolking, veranderende woonbehoeften en een aanhoudende vraag naar betaalbare woningen, staat de woningmarkt voor diverse uitdagingen. In dit blogartikel gaan we dieper in op de huidige stand van zaken in de Nederlandse woningbouwsector, de belangrijkste uitdagingen waarmee deze sector wordt geconfronteerd en de mogelijke kansen die zich voordoen.

Huidige Situatie

 1. Tekort aan Beschikbare Grond: Een van de grootste uitdagingen waarmee de woningbouwsector wordt geconfronteerd, is het tekort aan beschikbare grond, vooral in stedelijke gebieden. Dit bemoeilijkt de mogelijkheid om nieuwe woningen te bouwen en kan leiden tot verdere prijsstijgingen. Grond kan niet worden bijgedrukt of bijgemaakt. In grote steden worden de ruimtes steeds kleiner en is grond schaars. Door de geringe ruimte kost een bouwproject veel meer tijd en geld in een grote stad. Als er ruimte is, worden de huizen hier ontzettend duur tenzij er gekozen wordt voor hoogbouw maar dit kan en mag niet overal. Hierdoor zijn betaalbare woningen in het gering.
 2. Betaalbaarheid: De stijgende huizenprijzen hebben geleid tot een betaalbaarheidsprobleem voor veel huishoudens. Betaalbare woningen zijn schaars, en het wordt steeds moeilijker voor starters en lagere inkomensgroepen om een woning te kopen of te huren. Nu de rentes stijgen kunnen huishoudens minder lenen maar de huizenprijzen dalen niet evenredig mee. Een huis kopen blijft lastig.
 3. Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening: Bij de bouw van nieuwe woningen wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Er is behoefte aan energiezuinige en milieuvriendelijke woningen. Tegelijkertijd moet er een balans worden gevonden tussen woningbouw en het behoud van groene ruimtes en natuur. Een huis duurzaam bouwen zorgt voor hogere materiaal kosten. Hierdoor zijn nieuwbouw woningen minder betaalbaar geworden.
 4. Procedures en Regulering: Het proces van vergunningverlening en regelgeving kan tijdrovend zijn en de snelheid van woningbouwprojecten vertragen. Efficiëntere procedures zijn nodig om de bouw van nieuwe woningen te versnellen. Minister De Jonge wil bezwaarprocedures van omwonenden inkorten en wil ervoor zorgen dat procedures bij gemeentes sneller verlopen. Echter is er bij veel gemeentes ook sprake van een tekort aan ambtenaren.

Kansen voor Verbetering

 1. Transformatie van Bestaande Gebouwen: Het herbestemmen en renoveren van bestaande gebouwen biedt een kans om snel extra woningen te creëren en tegelijkertijd leegstand tegen te gaan. In veel steden kunnen vooral kantoorpanden getransformeerd worden.
 2. Modulaire Bouwtechnieken: Modulaire bouwtechnieken kunnen de bouwtijd verkorten en kosten besparen. Dit kan helpen om het tekort aan betaalbare woningen aan te pakken.
 3. Publiek-Private Samenwerking: Samenwerking tussen de overheid en private partijen kan de ontwikkeling van grootschalige woningbouwprojecten vergemakkelijken en financieringsmogelijkheden verbeteren. Momenteel heeft het kabinet al op verschillende manieren budgetten beschikbaar gesteld om de woningbouw te versnellen en projecten die vastlopen vanwege hoge bouwkosten bij te schieten.
 4. Innovatie in Ontwerp en Materialen: Door gebruik te maken van innovatieve ontwerpen en duurzame bouwmaterialen kunnen woningen efficiënter worden gebouwd en kunnen de energiekosten op de lange termijn worden verlaagd.
 5. Gebruik van flexwoningen: Flexwoningen zijn een snelle oplossing om woningbouw te versnellen. De woningen komen uit de fabriek rollen waardoor ze snel gebouwd kunnen worden, eenvoudig op locatie geplaatst kunnen worden en meerdere woningen op een kleinere ruimte. Statushouders en studenten kunnen hierdoor snel geholpen worden.
 6. Meer bouwen in het groen: Grondprijzen in de kern van een dorp of stad zijn ontzettend hoog door de geringe ruimte. Aan de randen van steden en dorpen ligt genoeg ruimte om te kunnen bouwen. Hier zijn de grondprijzen vele malen lager en is er meer ruimte om grootschalig te kunnen bouwen. Initiatieven die ruimtegebruik, natuur, duurzaamheid en wonen combineren hebben de ruimte in de randen van steden en dorpen. Onlangs heeft de provincie Noord-Holland al aangegeven dat zij meer in het groen gaan bouwen om de doelstelling van 180.000 woningen voor 2030 te kunnen halen. Ook in Zuid-Holland wordt er gekozen om te gaan bouwen in de Zuidplaspolder en de Gnephoekpolder.

Conclusie

De huidige woningbouwsector in Nederland staat voor aanzienlijke uitdagingen, maar biedt ook veel kansen voor verbetering en innovatie. Een evenwicht vinden tussen de vraag naar betaalbare woningen, duurzaamheid en ruimtelijke ordening is cruciaal voor de toekomstige ontwikkeling van de woningmarkt. Door middel van samenwerking tussen verschillende belanghebbenden en het toepassen van innovatieve benaderingen kan Nederland werken aan het aanpakken van het woningtekort en het creëren van een veerkrachtige en toekomstbestendige woningmarkt.

Investeren in woningbouwlocaties in het groen? Bekijk onze lopende projecten en vraag vrijblijvend een brochure aan!

Worden de stikstofdoelen verplaatst naar 2035?
Worden de stikstofdoelen verplaatst naar 2035? 1024 538 IGN Vastgoed

Worden de stikstofdoelen verplaatst naar 2035?

Worden de stikstofdoelen verplaatst naar 2035?

Stikstof, de afgelopen jaren is er veel over te doen in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Nederland heeft ambitieuze doelen vastgelegd om de stikstof fors te reduceren voor 2030. Waar voorheen woningbouw een uitzondering hiervoor krijgt is dit niet meer mogelijk. Voornamelijk mag er niet in natura-2000 gebieden gebouwd worden en de gebieden hier dicht omheen. Dit heeft ervoor gezorgd dat sommige bouwprojecten stil zijn komen te liggen en sommige zelfs gecanceld. Bouwprojecten moeten nu berekenen hoeveel stikstof zij uitstoten met de uitvoering van het project. Toch ontstaat er nu weerstand uit verschillende hoeken.

Stikstofdoelen halen in 2030 'niet heilig'

Ongeveer een jaar geleden ontstond er veel ophef toen CDA lijstrekker Wopke Hoekstra aangaf dat de doelstelling om 50% stikstof reductie te behalen in 2030 niet meer ‘heilig’ is voor zijn partij. Dit gaf hij aan in een interview met het AD. Niet alleen Wopke Hoekstra sprak zich uit, vele andere partijen in het kabinet vinden deze doelstelling niet haalbaar en willen debatteren over de mogelijkheden. Dit viel toen vooral niet goed bij coalitiepartij D66 die veel waarde hecht aan de afgesproken doelstelling. Nu, een jaar later, is het kabinet gevallen en staat de doelstelling weer open voor discussie.

Reductie is onvermijdelijk

Dat de stikstof gereduceerd moet worden is onvermijdelijk. Vele berekeningen tonen aan dat we in Nederland, vooral door landbouw, de bodem enorm belasten en daarmee de natuur wat ervoor zorgt dat de biodiversiteit in Nederland verslechterd. Biodiversiteit is ontzettend belangrijk voor al het leven op de planeet. Europa wil daarom in rap tempo de uitstoot op alle mogelijke manieren verminderen. Van elektrische auto’s en warmtepompen tot het verminderen van de veestapel in Nederland. Veel boeren hebben zich al laten uitkopen door de overheid en in het hele land is een enorme transitie aan de gang, allemaal om de stikstof te reduceren.

Zuid-Holland kiest voor 2035

Het coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland is onlangs gepresenteerd. Zuid-Holland heeft vooral de focus gelegd op woningbouw en de natuur- en stikstofdoelen. De nieuwe coalitiepartijen willen nog steeds de 235.000 woningen bouwen die ondertekend zijn in de woondeals. Hierbij mikken zij op het behalen van de stikstofdoelen in 2035 en dus niet meer in 2030. Tijdens de recente provinciale staten verkiezingen werd nieuwkomer BBB verassend de grootste in bijna alle provincies. Dit heeft ervoor gezorgd dat zij een plaatsje aan de tafel krijgen in de formaties in de provincies en dat is nu terug te zien in het gepresenteerde coalitieakkoord. De BBB was namelijk een van de partijen die tegen de stikstofdoelen voor 2030 was. Hiermee laat Zuid-Holland zien dat zij meer ruimte willen voor het behalen van de gestelde doelen.

Verwacht wordt nu dat andere provincies zullen volgen aangezien BBB in meerdere provincies de grootste is geworden. Zuid-Holland laat zien met dit coalitieakkoord dat het dus kan en dat na alle waarschijnlijkheid andere provincies ook de doelstelling zullen opschuiven naar 2035. Dit zorgt ervoor dat er meer ruimte is voor woningbouw en daarmee het woningtekort beter opgelost kan worden.

Nieuwbouwwijk Bakertand kan toch wél doorgaan
Nieuwbouwwijk Bakertand kan toch wél doorgaan 1024 538 IGN Vastgoed

Nieuwbouwwijk Bakertand kan toch wél doorgaan

Nieuwbouwwijk Bakertand kan toch wél doorgaan

De ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Bakertand in Goirle heeft positieve ontwikkelingen doorgemaakt, maar roept ook zorgen op over de verkeersdrukte. In dit artikel worden de recente ontwikkelingen rondom Bakertand besproken, inclusief de reacties van de gemeenteraad en de mogelijke gevolgen voor het project.

Al jaren wordt gediscussieerd over de komst van Bakertand

De gemeente Tilburg en Goirle zijn al jaren in conclaaf over de Nieuwbouw wijk aan de randen van deze gemeenten. Regelmatig kwam er nieuws naar buiten dat het plan werd toegezegd maar later ook weer werd geweigerd. Zo werd het in 2016 bekeken en afgewezen, in 2017 weer meegenomen in de inspraakroute, later werd er weer gedreigd om de stekker eruit te trekken maar uiteindelijk lijkt het nu er toch te gaan komen. Iets wat bij ons op kantoor ook wel tennissen wordt genoemd. De plannen worden heen en weer geslagen en neemt veel tijd in beslag. Een van de redenen waarom we in Nederland een woningtekort hebben. Er wordt te veel en te lang gediscussieerd over plannen waardoor de realisatie jaren vertraging oplopen. Dit moet anders willen we het tekort oplossen!

Positieve ontwikkelingen

Bakertand BV, de ontwikkelaar van de nieuwe woonwijk, heeft aangegeven door te willen gaan met het project ondanks enige zorgen van de gemeenteraad van Goirle. Het plan behelst de realisatie van 735 woningen, waarvan een deel in de sociale sector. Hoewel er nog enige discussie is over de extra verkeersdruk die de nieuwe wijk met zich mee kan brengen, is de meerderheid van de gemeenteraad akkoord gegaan met het bestemmingsplan. Dit is natuurlijk ontzettend goed nieuws voor woningzoekende en investeerders die grond hebben aangekocht in deze regio.

Zorgen over verkeersdrukte

Niet de gehele gemeenteraad van Goirle is gerust op de mogelijke verkeersdrukte die Bakertand met zich mee kan brengen. Er zijn vragen gesteld over de capaciteit van het bestaande wegennet om het toenemende verkeer op te vangen. Echter, deze zorgen lijken niet groot genoeg te zijn om het project te vertragen, aangezien een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met het bestemmingsplan. Om de zorgen weg te nemen wordt er gekeken naar mogelijke oplossingen zoals nieuwe rotondes, extra fietspaden en ontsluitingen.

Succesvol project

De ontwikkeling van de woonwijk Bakertand in Goirle gaat door ondanks enige zorgen over de verkeersdrukte. Bakertand BV heeft aangegeven vast te houden aan het project, waarbij 735 woningen gerealiseerd zullen worden. Hoewel niet de gehele gemeenteraad gerust is op de verkeerssituatie, heeft een meerderheid ingestemd met het bestemmingsplan. De verdere ontwikkeling van de wijk en de impact op de verkeerssituatie zullen nauwlettend worden gevolgd. Namens IGN Vastgoed hopen wij op zeer korte termijn onze investeerders te kunnen feliciteren met het goede nieuws van een succesvol afgesloten project.

Ook investeren in grond? Bekijk onze lopende projecten en vraag een gratis brochure aan!

Problemen woningbouw worden groter, woningtekort stijgt door
Problemen woningbouw worden groter, woningtekort stijgt door 1024 538 IGN Vastgoed

Problemen woningbouw worden groter, woningtekort stijgt door

Problemen woningbouw worden groter, woningtekort stijgt door

In Nederland is er al jaren een enorm woningtekort. Wachttijden voor een sociale woning zijn in sommige steden zelfs langer dan 10 jaar. Eerder werd al aangegeven dat het woningtekort in 2025 zal oplopen tot 400.000. Ondanks de inspanningen van het kabinet blijft het woningtekort toenemen. Minister Hugo de Jonge wil jaarlijks 100.000 woningen bouwen tot 2030. Dat is tot dusver nog niet gelukt dus dat houdt in dat de komende jaren er zelfs meer dan 100.000 woningen gebouwd moeten worden om de doelstelling van 900.000 woningen voor 2030 te halen. Echter is het met reguliere woningbouw door capaciteitsproblemen niet mogelijk om 100.000 of zelfs meer woningen te kunnen bouwen.

Krapte woningmarkt neemt pas in 2028 af

Vandaag is naar buitengekomen dat zelfs met de geplande bouw het woningtekort in 2023 al is opgelopen tot 390.000 woningen. Veel sneller dan verwacht en de druk om te bouwen neemt toe. Er wordt pas verwacht dat de krapte in 2028 zal afnemen. Door het sterk opgelopen woningtekort zal er ook na 2030 tienduizenden woningen per jaar nodig zijn om het tekort te kunnen aanvullen. Nederland loopt ontzettend achter en migratie neemt alleen maar toe. Hierdoor is de verwachting dat het woningtekort tot ver na 2030 zal aanhouden.

Meer dan 900.000 woningen nodig

Door de sterk toegenomen migratie zijn er meer dan 900.000 woningen nodig in Nederland. Eerdere berekeningen kwamen tot 900.000 woningen tot 2030. Het onderzoeksbureau ABF Research heeft het tekort opnieuw berekend en komt tot de conclusie dat er nu 981.000 woningen nodig zijn. Het tekort zal met de huidige trend pas na 2030 afnemen en dalen tot 205.000 woningen in 2038. Echter blijft het natuurlijk moeilijk te berekenen. Door de oorlog in Oekraine zijn er onverwachts meer migranten naar Nederland gekomen. Door de onzekere spanningen zullen er in de toekomst nog meer migranten kunnen afreizen maar het is ook mogelijk dat mensen weer hun leven gaan opbouwen in het land van herkomst.

Druk neemt toe door val van kabinet

De woningmarkt is nog meer onder druk komen te staan door de val van het kabinet. De woningmarkt lijkt hier de grootste dupe van te worden. Hoe langer de onrust en onzekerheid duurt, hoe groter het tekort toeneemt want stilstaan is achteruit gaan. Het kan langer dan 12 maanden duren voordat er een nieuw kabinet gevormd is. Vele gezichten verlaten de politiek dus er zal een heel nieuw speelveld ontstaan. Voordat het kabinet gevormt is zijn er maanden verder waardoor nieuwe wetgeving spaak loopt. De druk om te bouwen neemt alsmaar toe en er moeten sneller locaties aangewezen worden. Hier zijn verschillende oplossingen voor zoals aan de randen van steden of dorpen bouwen of kiezen voor flexwoningen voor een snelle oplossing.

IGN Vastgoed speelt hierop in en heeft verschillende projecten die aansluiten bij de problematiek.

Bebouwing van de Gnephoekpolder opgenomen in het coalitieakkoord
Bebouwing van de Gnephoekpolder opgenomen in het coalitieakkoord 1024 538 IGN Vastgoed

Bebouwing van de Gnephoekpolder opgenomen in het coalitieakkoord

Bebouwing van de Gnephoekpolder opgenomen in het coalitieakkoord

Al ruim 20 jaar wordt er gewerkt aan 5500 nieuwe huizen in de Gnephoekpolder in Alphen aan den Rijn. Ontwikkelaars zijn al ruim 20 jaar bezig met het opkopen van agrarische land van de boeren in de regio. Zij lobbyen flink bij de lokale overheden om de woningbouw van de grond te krijgen en dit lijkt nu eindelijk succesvol te zijn. Het bouwen in de polder ziet minister De Jonge wel zitten en zal als het moet uiteindelijk de knoop doorhakken. Nu is afgelopen juni 2023 het bebouwen van de Gnephoekpolder opgenomen in het coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland.

De Gnephoekpolder: Een Unieke Locatie

De Gnephoekpolder, gelegen ten westen van de rivier de Heimanswetering, is een bijzonder stuk land dat wordt omringd door Alphen aan den Rijn, Koudekerk aan den Rijn en Woubrugge. Het landschap biedt een perfecte balans tussen natuurlijke schoonheid en de mogelijkheid voor stedelijke ontwikkeling. Het gebied is groot genoeg om tienduizenden nieuwe huizen te bouwen, wat een veelbelovende oplossing zou kunnen zijn voor het huidige woningtekort in Alphen aan den Rijn.

De Voorgestelde Ontwikkeling

In een rapport van voormalig Deltacommissaris Wim Kuijken wordt aanbevolen om 5500 nieuwe woningen te bouwen in het noordelijke deel van de Gnephoekpolder. Dit scenario wordt beschouwd als het meest realistische en haalbare plan, omdat het gebied een stevige bodemgesteldheid heeft. Met deze ontwikkeling kunnen niet alleen de bestaande natuurwaarden worden versterkt, maar ook de wateropgave en duurzaam gebruik van de bodem worden aangepakt. Dit voorkeursscenario is een doorbraak in de langdurige discussie over woningbouw in de Gnephoekpolder.

Woningbehoefte in Alphen aan den Rijn

De woningbehoefte in Alphen aan den Rijn is dringend. De wachtlijst voor een sociale huurwoning is acht jaar, en ook ouderen en gezinnen hebben moeite om geschikte woningen te vinden. Het bouwen van 5500 nieuwe huizen in de Gnephoek zou een significante bijdrage leveren aan het verminderen van dit tekort. De gemeente en de provincie zijn het echter niet eens over het aantal benodigde nieuwe huizen. Terwijl de gemeente Alphen aan den Rijn beweert dat er 6000 huizen nodig zijn voor de huidige bevolking, stelt de provincie Zuid-Holland dat 3500 nieuwe woningen voldoende zouden zijn.

Grondeigenaren gaan samen kijken naar de mogelijkheden

Al jaren wordt de grond in de Gnephoekpolder opgekocht vanwege de potentiële woningbouw die kon plaatsvinden. Na jaren lang lobbyen gaat het er nu dan echt komen en gaan de grond eigenaren samen in gesprek met een door de gemeente aangestelde projectleider. In totaal het gaat om zo’n 125 hectaren waar vooral veel eengezinswoningen worden gebouwd maar ook hoogbouw en sociale woningbouw.

Vaker uitwijken naar de randen van de stad

Veel mensen zijn erop tegen om te gaan bouwen in de polder maar er is simpel weg geen ruimte meer in Alpen aan den Rijn en omgeving. Alle inbreidingslocaties zijn al opgenomen en opgevuld. Om snel en goedkoop te kunnen bouwen is er ruimte nodig en dit kan in de Gnephoekpolder. Niet alleen in Alphen aan den Rijn komt dit voor maar in steeds meer gemeenten in Nederland moet er gekeken worden naar de randen van de stad. Bouwen in het groen is geen taboe meer en hier ligt de toekomst van de woningbouw. De Gnephoekpolder moet een unieke pilot worden voor de rest van Nederland.

 

Ook investeren in unieke locaties aan de randen van de stad? Bekijk onze lopende projecten en vraag geheel vrijblijvend een brochure aan.

Onteigening van grond: Wat houdt het in?
Onteigening van grond: Wat houdt het in? 1024 538 IGN Vastgoed

Onteigening van grond: Wat houdt het in?

Onteigening van grond: Wat houdt het in?

Wat is onteigening van grond? Deze vraag komt vaak naar voren wanneer de overheid eigenaar wil worden van jouw grond, inclusief eventuele woning of gebouw. De laatste weken is dit weer in het nieuws naar voren gekomen als mogelijke oplossing voor het woningtekort. Onteigening vindt plaats wanneer de overheid een bepaald stuk land nodig heeft voor algemeen belang, zoals de aanleg van een weg, brug, spoorweg of waterweg. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de procedure van onteigening in Nederland en welke stappen er genomen worden in dit proces. Daarnaast kijken we naar de recente ontwikkelingen omtrent het onteigenen van grond.

Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.

Wat is onteigening van grond?

Onteigening is de gedwongen overdracht van het eigendomsrecht van particulieren aan de overheid. Dit houdt in dat de overheid eigenaar wordt van de grond, inclusief eventuele woningen of gebouwen, van een particulier. Onteigening wordt vaak toegepast wanneer de overheid de grond nodig heeft voor het algemeen belang, zoals voor de aanleg van een weg, brug, spoorweg of waterweg. Onteigening bestaat al heel lang maar recent is het weer in het nieuws gekomen door Minister de Jonge.

 

Waarom wordt onteigening toegepast?

Onteigening wordt toegepast omdat het kan bijdragen aan de realisatie van projecten die van belang zijn voor de samenleving. Het stelt de overheid in staat om grond en eigendommen te verkrijgen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van infrastructurele projecten, stadsontwikkeling, natuurbehoud of andere openbare doeleinden. Hierdoor kan de overheid de gewenste plannen en ontwikkelingen uitvoeren.

 

Rechten van de eigenaar bij onteigening

Bij onteigening heeft de eigenaar bepaalde rechten. Volgens de Onteigeningswet heeft de eigenaar recht op een volledige schadevergoeding. Dit houdt in dat de eigenaar een vergoeding ontvangt voor alle schade die het directe en noodzakelijke gevolg is van de onteigening. De schadevergoeding kan bestaan uit onder andere de waardevermindering van de overblijvende grond, verlies aan inkomsten, verhuiskosten, financieringskosten, belastingschade, herinrichtingskosten, advocaatkosten en andere redelijke deskundigenkosten zoals van een taxateur, makelaar of accountant. De schadevergoeding wordt verrekend met eventuele voordelen of andere vergoedingen, zoals een planschadevergoeding.

Het proces van onteigening verloopt in twee fasen: de administratieve procedure en de gerechtelijke procedure. In de administratieve procedure vraagt de overheid aan de regering om een onteigeningsbesluit te nemen. Na het onteigeningsbesluit volgt de gerechtelijke procedure, waarbij de overheid aan de rechter vraagt om de onteigening uit te spreken en de schadevergoeding vast te stellen. De rechter controleert daarbij of de administratieve procedure correct is uitgevoerd. Als eigenaar ontvangt men een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen, waarbij het verplicht is om een advocaat in te schakelen.

Waarom is onteigening de laatste tijd in het nieuws?

De laatste tijd in onteigening weer in opsprak gekomen. In Nederland is een enorm woningtekort. Een van de belemmeringen bij het bouwen van woningen is dat vaak de grond te duur is. Dit in combinatie met gestegen rente, gestegen materiaalkosten en gestegen arbeidskosten zorgen ervoor dat het bouwen van betaalbare woningen moeilijker is geworden. Vooral in de grote steden is de grond ontzettend duur. Vaak wordt ook gezegd dat niet het huis duur is maar de grond eronder: Locatie, locatie, locatie!

De Minister voor Volkshuisvesting, Hugo de Jonge, wil het woningtekort oplossen en zo snel mogelijk 1 miljoen woningen bouwen. Als doelstelling wil hij 100.000 woningen per jaar bouwen maar dat is tot dusver nog niet gelukt en dit zal ook in 2024 niet lukken. Het woningtekort zal de komende jaren dus alleen maar toenemen.

 

Onteigenen duurt te lang

Het onteigenen wordt de laatste tijd weer genoemd als (uiterste) middel om in te zetten om sneller te kunnen bouwen. Het probleem wat nu heerst is dat de procedure te lang duurt. Als men in onderhandeling is voor het kopen van grond dan gaat hier veel tijd overheen. Als men er dan niet uitkomt, kan over gegaan worden tot onteigening. Dit proces kan vervolgens ook een aantal jaar duren. Dit duurt te lang en Minister de Jonge wil dit aanpakken.

„Stel: in stedelijk gebied zitten drie, vier, vijf grondeigenaren die willen bouwen en één niet. Moet de rest daarop wachten? Onderhandelingen over grondaankopen duren nu tot twee à tweeënhalf jaar, onteigeningsprocedures ook. Door het parallel te doen, dat scheelt gewoon twee jaar tijd in de procedures.”

bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/06/19/het-grondbeleid-moet-om-grond-moet-sneller-beschikbaar-en-goedkoper-worden-a4167549

De Minister wil nu dat wanneer een gemeente interesse heeft in een stuk grond, deze gelijktijdig met de onderhandeling een onteigeningprocedure kan starten zodat dit parallel loopt en hier dus geen extra tijd over heen gaat. Dit zorgt voor opspraak want dit is eigenlijk onderhandelen met een mes op de keel.

Meer duidelijkheid door gemeenten

Het onteigen moet dus makkelijker en sneller kunnen door gemeenten. Hier is niet iedereen het mee eens en dit is tegen de wet. Hoogleraar onteigeningsrecht Jacques Sluysmans noemt de voorstellen van minister De Jonge over onteigening van grond ‘best radicaal’. De Jonge wil dat de grond goedkoper verworven wordt en dat de waarde van de grond wordt bepaald op het gebruik ervan, constateert Sluysmans. Dat betekent dat landbouwgrond, waarop woningbouw gepland is, door de overheid voor de landbouwwaarde gekocht kan worden. “In 1977 was het CDA daar tegen en dat leidde toen tot de val van het kabinet. Opmerkelijk dat dan nu juist uit de koker van het CDA dit voorstel komt.”

bron: https://www.boerderij.nl/hoogleraar-onteigening-minister-hugo-de-jonge-gaat-in-tegen-eigen-wet

Een bijzondere ontwikkeling omdat hier in het verleden al ontzettend veel over te doen is geweest. Een van de redenen dat de grondmarkt ontstaan is, is omdat voorheen gemeenten met voorkennis goedkoop landbouwgrond opkochten van boeren om vervolgens hier op te bouwen waardoor de enorme waardestijging een boer werd ontnomen. Dit mag niet bij wet.

 

Meer transparantie over woningbouw

Het kabinet wil op de langere termijn dat gemeenten duidelijker zijn aan projectontwikkelaars over woningbouw en dit eerder bekend maken. Hierdoor wordt van tevoren duidelijker wat de kosten zijn voor de ontwikkeling van een gebied. Een ontwikkelaar moet namelijk meebetalen aan de infrastructuur. Door meer duidelijkheid te geven over woningbouw en de kosten over de ontwikkeling, kan er een eerlijke prijs worden berekend voor een stuk grond. Een mooie ontwikkeling vindt IGN Vastgoed. Transparantie is ontzettend belangrijk in alle stappen van de keten.

Feiten en cijfers over onteigening

 • 89% (18.120) van alle grondeigenaren droeg voorafgaand of tijdens de onteigeningsprocedure in goed overleg de grond over aan de overheid. Bij 11% van de eigenaren vond uiteindelijk gedwongen onteigening plaats.
 • Ongeveer 30.000 (86%) percelen werden vrijwillig overgedragen. 5.388 (14%) percelen werden via onteigening overgedragen.
 • 15.000 hectare (84%) werd in goed overleg overgedragen en 3.008 hectare (16%) via onteigening.
 • De 2 meest voorkomende doelen van grondverwerving zijn: de aanleg van infrastructuur (zoals snelwegen, kanalen of spoorwegen) en ruimtelijke ontwikkeling (vooral woningbouw).
 • De staat onteigent vooral grond voor infrastructuur en natuurcompensatie. Dit vraagt relatief veel ruimte waardoor de staat meer grond onteigent dan gemeenten.
 • Van alle onteigende grond was 62% agrarische grond (1.866 hectare). Dit is 0,1% van de beschikbare oppervlakte aan landbouwgrond.
 • Zowel het aantal onteigeningen als het aantal onteigende percelen daalde sinds 1995, vooral voor woningbouw. De onteigende oppervlakte is echter niet afgenomen.
 • In de provincies Drenthe en Groningen werd de afgelopen 27 jaar de minste oppervlakte onteigend. In Zuid-Holland en Noord-Brabant de meeste.

bron: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/kadaster/hoeveel-wordt-er-nederland-onteigend

Ook in woondeals wordt gesproken over buitenstedelijk bouwen
Ook in woondeals wordt gesproken over buitenstedelijk bouwen 1024 538 IGN Vastgoed

Ook in woondeals wordt gesproken over buitenstedelijk bouwen

Ook in woondeals wordt gesproken over buitenstedelijk bouwen

Jaren lang werd er voorkomen om tegen de randen van dorpen of steden te gaan bouwen. Vaak werden eerst inbreidingsprojecten gerealiseerd en zoveel mogelijk binnenstedelijk gebouwd. Door het enorme woningtekort en het tekort aan ruimte, worden gemeenten gedwongen om te kijken naar meer buitenstedelijke locaties. Veel marktpartijen pleiten hier al jaren voor maar nu is ook de Tweede Kamer voor het bouwen aan de randen van de stad. Het binnenstedelijk bouwen is moeilijker geworden door de minimale ruimte. Daarnaast is door de dure grond en stijging van de materiaalkosten binnenstedelijk bouwen niet altijd meer rendabel. Er moeten namelijk ontzettend veel sociale woningen komen en betaalbare woningen.
deneme bonusu
bonus veren siteler

‘Er ligt veel focus op plannen om in de stad te bouwen. Mooi op papier, maar de praktijk is weerbarstiger. Want in de stad bouwen is duur en ingewikkeld. Ik wil van de minister weten hoe hij gaat zorgen dat reguliere en tijdelijke woningen sneller gebouwd gaan worden, niet langzamer.’

bron: Peter de Groot (VVD-Kamerlid) @pedegro – Twitter

Woondeals bevatten buitenstedelijke locaties

De afgelopen maanden is Hugo de Jonge in het hele land op bezoek geweest bij verschillende gemeenten. Samen met gemeenten heeft hij woondeals ondertekend. In deze deals staan o.a. hoeveel woningen iedere gemeenten tot 2030 gaan bouwen. Ook in deze deals ligt de focus voornamelijk nog op bouwen in de stad. Echter is het taboe doorbroken en wordt er steeds meer en steeds vaker gekeken naar ‘bouwen in het groen’. Hiermee wordt vooral bedoelt aan de randen van dorpen en steden. Of er nou gebouwd wordt in de stad of aan de rand van de stadsgrenzen, bouwprojecten lopen altijd op weerstand van belanghebbenden. Toch moet er een oplossing komen voor het woningtekort in Nederland. Steden raken vol en het wordt steeds lastiger om snel en goedkoop te kunnen bouwen. Er moet snel een oplossing komen vindt ook VVD-Kamerlid Peter de Groot.
casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler

Onnodige blokkades moeten verworpen worden

Momenteel zijn er enorm veel barrières voor het buitenstedelijk bouwen binnen de ‘Ladder voor Duurzame verstedelijking’. De Ladder voor duurzame verstedelijking (Ladder) is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik. Het bevoegd gezag moet voldoen aan een motiveringsvereiste als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt (Rijksoverheid). Aan de hand van dit instrument kan gekeken worden of er buitenstedelijk gebouwd kan worden. Met dit instrument moet er bijvoorbeeld eerst worden aangetoond dat de plannen binnen de bebouwde kom niet mogelijk zijn. Dit zorgt voor onnodige procedurele blokkades voor buitenstedelijke bouwopgaves.

Door het instrument te versimpelen en blokkades weg te nemen, moet het makkelijker worden om buitenstedelijk te kunnen bouwen. Dit zal de woningbouw kunnen versnellen. In 2022 is hier al eens onderzoek naar gedaan en het bebouwen van de randen van de stad zal de woningbouw enorm kunnen versnellen waardoor het woningtekort verminderd kan worden.

Nu lijkt een meerderheid van de Tweede Kamer het hier mee eens te zijn en daarmee aan te geven dat er minder vastgehouden moet worden aan het bouwen binnen de bebouwde kom maar dat men ook verder moet kijken zoals aan de stadsgrenzen.

Buitenstedelijk bouwen niet altijd goedkoper

Ondanks dat buitenstedelijk bouwen veel voordelen heeft, is het niet altijd goedkoper. Er moet namelijk veel gebeuren voordat er gebouwd kan worden. Bodem moet onderzocht worden, de grond bouwrijp en het is niet altijd optimaal. Zo moet er ook geïnvesteerd worden in voorzieningen, infrastructuur en aansluitingen op het stroomnet. Toch zijn er genoeg locaties waar wel een straatje bij gebouwd kan worden. Vooral in de grote steden is het bouwen duur geworden, maar ook de middelgrote steden worden steeds lastiger.

De plannen voor buitenstedelijke locaties zijn in sommige gemeenten al in een vergevorderd stadium, denk aan de Zuidplas of Rijswijk. Ook Minister de Jonge ondertekend dat het taboe doorbroken moet worden en er vaker gekeken moet worden naar het bouwen in het groen. Natuurlijk met oog op de bescherming van de natuur en het juiste gebruik van de ruimte.

Investeren in buitenstedelijke locaties

Zoals bekend is, is de grond in grote en middelgrote steden erg duur. Daarom is een woning van het zelfde formaat in een kleinere dorp vele malen goedkoper. Dit komt o.a. door de locatie van een woning wat er voor zorgt dat de grondprijs hier hoger is. IGN Vastgoed investeert in projecten aan randen van dorpen en steden met het oog op dat hier in de toekomst gebouwd kan worden. Daarnaast heeft IGN Vastgoed ook inbreidingsprojecten die binnen de kom liggen. Dit maakt investeren in grond interessant voor vermogensopbouw.

Benieuwd of investeren in grond ook iets voor jou is? Bekijk onze projecten en vraag een brochure aan!

ECB's inspanningen om de inflatie onder controle te krijgen en de financiële kwetsbaarheden blootgelegd door rentestijging
ECB’s inspanningen om de inflatie onder controle te krijgen en de financiële kwetsbaarheden blootgelegd door rentestijging 1024 538 IGN Vastgoed

ECB’s inspanningen om de inflatie onder controle te krijgen en de financiële kwetsbaarheden blootgelegd door rentestijging

ECB's inspanningen om de inflatie onder controle te krijgen en de financiële kwetsbaarheden blootgelegd door rentestijging

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft alles uit de kast gehaald om de inflatie in de eurozone terug te brengen tot 2 procent. Volgens het artikel van NU.nl[1] heeft ECB-president Lagarde verklaard dat de inflatie nog steeds te hoog is en dat zij streeft naar een renteverhoging om dit aan te pakken. Echter, een snelle rentestijging kan ook financiële kwetsbaarheden blootleggen, zoals gemeld door De Nederlandsche Bank (DNB). Het is daarom belangrijk om een evenwicht te vinden tussen het aanpakken van inflatie en het beheersen van de financiële risico’s.

“De inflatie is te hoog en dat zal nog lang zo blijven”, zei Lagarde in een toespraak. “We hebben nog steeds mogelijkheden om de belangrijkste rentetarieven te verhogen.”

ECB verhoogt rente opnieuw

In mei is de rente wederom door de Europese Centrale Bank verhoogt. Deze is gestegen van 3 procent naar 3,25 procent. Dit is het hoogste renteniveau sinds 2008! Sinds juli 2022 heeft de ECB de rente nu voor de zevende keer verhoogd. De stijging van 3 naar 3,25 is een kleinere stap dan de voorafgaande stijgingen die zijn geweest. Voor deze periode was de rente jaren lang negatief. Hierdoor kon men ‘gratis’ geld lenen.

De rentestijging zal verdere effecten veroorzaken op de huizenmarkt. Men moet meer rente betalen bij de bank waardoor zij dus minder kunnen lenen. Een gevolg hiervan is dat we een kanteling zien op de huizenmarkt. Overbieden is niet meer de norm zoals een paar jaar geleden. Vraagprijzen worden geboden en er wordt zelfs ondergeboden. Huizen zijn jaren lang overgewaardeerd geweest. Door de te hoge prijzen en i.c.m. de hogere rente zorgt het ervoor dat de vraagprijzen voor huizen momenteel dalen.

Financiële kwetsbaarheden door rentestijging

De snelle stijging van de rente legt de financiële kwetsbaarheden van de Europese Unie bloot. De Nederlandse Bank (DNB) stelt dat deze stijging de financiële stabiliteit kan bedreigen, omdat huishoudens en bedrijven mogelijk moeite hebben om met hogere rentelasten om te gaan naar jaren lang een lage rente te hebben gehad. De Nederlandse Bank waarschuwt dat de rentestijgingen negatieve gevolgen kan hebben in de toekomst.

Algemene oplossingen om inflatie terug te dringen

Het terugdringen van inflatie is een belangrijke uitdaging voor economieën wereldwijd. Er zijn verschillende algemene oplossingen die kunnen helpen bij het beheersen van inflatie. Ten eerste is het monetaire beleid een belangrijk instrument. Centrale banken kunnen de rentetarieven aanpassen om de geldhoeveelheid te beïnvloeden en zo de inflatie te beheersen. Daarnaast is het bevorderen van prijsstabiliteit en het voorkomen van overmatige vraag belangrijk.

Verder is het belangrijk om structurele hervormingen door te voeren die de productiviteit en concurrentiekracht van een land verhogen. Dit kan bijdragen aan het beheersen van kosteninflatie en het stimuleren van economische groei op de lange termijn.

Een andere mogelijke aanpak is het voeren van een verstandig fiscaal beleid, waarbij overmatige overheidsuitgaven en begrotingstekorten worden vermeden. Door de overheidsfinanciën op orde te houden, kan de vraag naar goederen en diensten worden beheerst en kan inflatie worden beteugeld.

Tot slot is het bevorderen van transparantie en het waarborgen van een gezonde concurrentie in de markt van groot belang. Dit kan helpen om prijsstijgingen te voorkomen en marktmisbruik te verminderen.

Beschermen tegen inflatie

Nog steeds is de inflatie in Nederland en de andere Eurolanden ontzettend hoog. Langzaam wordt je kapitaal minder waard. Ondanks de rentestijgingen van de ECB, krijgen spaarders nog steeds een te laag rente aanbod van banken waardoor sparen niet interessant is. Tevens is het nog steeds zo dat vermogende personen met meer dan €100.000,- op de rekening, geen rente ontvangen. Grote of kleine spaarders zien dus een hun vermogen steeds minder waard worden.

Er zijn verschillende manieren om je te beschermen tegen inflatie. Hier zijn enkele opties:

 1. Beleggingen: Aandelen, vastgoed, obligaties waarvan de rentevergoeding is gekoppeld aan de inflatie en goud kunnen bescherming bieden tegen inflatie. Dat wil zeggen dat je meer rente ontvangt dan de huidige inflatie. Het is echter belangrijk om de spreiding van je beleggingen in de gaten te houden, je huiswerk te doen en op de risico’s te letten.
 2. Obligaties met rente die meebeweegt met de inflatie: Obligaties waarvan de rente wordt aangepast aan de inflatie kunnen helpen om de waarde van je vermogen te beschermen tegen inflatie.
 3. Diversificatie: Het spreiden van je vermogen over verschillende beleggingen en activa kan helpen om je te beschermen tegen inflatie. Door te diversifiëren, verklein je het risico dat een enkele belegging wordt getroffen door inflatie.
 4. Investeren in tastbare activa: Het investeren in activa zoals vastgoed, grond, een vakantiehuis, whisky of kunst kan bescherming bieden tegen inflatie. Deze activa hebben vaak de potentie om in waarde te stijgen in tijden van inflatie.
 5. Indexering van inkomen: Als je inkomen afhankelijk is van een bepaalde index, zoals een loonindex of huurindex, kan dit helpen om je inkomen te beschermen tegen inflatie. De bedragen worden dan automatisch aangepast aan de inflatie.

Het is belangrijk om je goed te informeren en advies in te winnen bij een financieel adviseur voordat je beslissingen neemt over het beschermen van je vermogen tegen inflatie.

Investeren in grond kan een methode zijn om je te beschermen tegen inflatie. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk onze lopende projecten en vraag een brochure aan.

Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) - Wat betekent het
Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) – Wat betekent het 1024 538 IGN Vastgoed

Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) – Wat betekent het

Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) - Wat betekent het

De Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) is een belangrijke wet in Nederland die gemeenten de mogelijkheid geeft om als eerste een voorkeursrecht te vestigen op vastgoed zoals grond. Deze wet heeft invloed op vastgoedeigenaren en kan aanzienlijke gevolgen hebben voor hun eigendommen. In dit artikel zullen we de WVG in detail bespreken, inclusief wat het is, waarom het belangrijk is en hoe het werkt.

Wat is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten?

De Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) is een juridisch instrument dat gemeenten de mogelijkheid biedt om als eerste het recht te krijgen om een bepaald perceel of vastgoed te kopen, nog voordat het op de markt wordt aangeboden. Met andere woorden, als een gemeente besluit om het voorkeursrecht te vestigen, heeft zij de eerste optie om het betreffende eigendom te kopen voordat het aan andere partijen wordt aangeboden.

Waarom is de WVG belangrijk?

De WVG is belangrijk omdat het gemeenten in staat stelt om regie te hebben over de ruimtelijke ontwikkeling binnen hun gemeentegrenzen. Het stelt hen in staat om strategische locaties te verwerven voor stadsontwikkeling, infrastructuurprojecten of andere publieke doeleinden. Door het vestigen van een voorkeursrecht kunnen gemeenten voorkomen dat waardevolle percelen en vastgoed in handen komen van andere partijen voordat zij zelf de kans hebben gehad om te beslissen of ze het willen verwerven.

Hoe werkt de Wet Voorkeursrecht Gemeenten?

Wanneer een gemeente besluit om het voorkeursrecht te vestigen op een bepaald perceel of vastgoed, zijn er een aantal stappen en procedures die worden gevolgd.

 1. Identificatie van het betreffende perceel: Allereerst moet de gemeente het perceel of vastgoed identificeren waarop zij het voorkeursrecht wil vestigen. Dit kan gebaseerd zijn op ruimtelijke plannen, ontwikkelingsdoeleinden of andere strategische overwegingen.
 2. Bekendmaking van het voorkeursrecht: Nadat het perceel is geïdentificeerd, moet de gemeente het voorkeursrecht bekendmaken aan de eigenaar(s) van het vastgoed. Dit gebeurt meestal door middel van een officiële kennisgeving, waarin wordt aangegeven dat de gemeente het recht heeft om het vastgoed als eerste te kopen.
 3. Termijn voor reactie: De eigenaar(s) van het vastgoed krijgen een bepaalde termijn om te reageren op de kennisgeving. Deze termijn kan variëren, maar meestal is het enkele weken tot een paar maanden.
 4. Onderhandelingen en overeenkomst: Als de eigenaar(s) interesse hebben om het vastgoed te verkopen, kunnen er onderhandelingen plaatsvinden tussen de gemeente en de eigenaar(s) om tot een overeenkomst te komen over de verkoopprijs en andere voorwaarden.
 5. Terugkooprecht: In sommige gevallen kan de eigenaar(s) ervoor kiezen om het vastgoed niet te verkopen. In dat geval heeft de gemeente het recht om het perceel na een bepaalde periode opnieuw te kopen, vaak tegen dezelfde voorwaarden als eerder besproken.
 6. Registratie van het voorkeursrecht: Als er een overeenkomst wordt bereikt of als de gemeente besluit om het vastgoed niet aan te kopen, wordt het voorkeursrecht geregistreerd in het Kadaster. Dit zorgt ervoor dat andere potentiële kopers op de hoogte zijn van het voorkeursrecht.

Het is belangrijk op te merken dat het vestigen van een voorkeursrecht geen verplichting is voor de eigenaar(s) om het vastgoed te verkopen. Het geeft de gemeente echter wel de eerste optie om het vastgoed aan te kopen voordat het aan anderen wordt aangeboden.

Wat betekent het voor vastgoedeigenaren?

Voor vastgoedeigenaren kan het vestigen van een voorkeursrecht door de gemeente verschillende gevolgen hebben. Enerzijds kan het voordelen bieden, zoals de mogelijkheid om het vastgoed tegen een goede prijs aan de gemeente te verkopen. Het kan ook bijdragen aan de ruimtelijke ontwikkeling en waardecreatie in de omgeving.

Anderzijds kan het ook nadelen met zich meebrengen. Als een eigenaar het vastgoed niet wil verkopen, kan het voorkeursrecht beperkingen opleggen aan de verkoopmogelijkheden. Daarnaast kan het vestigen van een voorkeursrecht onzekerheid met zich meebrengen, omdat de gemeente gedurende een bepaalde periode de mogelijkheid heeft om het vastgoed aan te kopen.

Voordelen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten

De Wet Voorkeursrecht Gemeenten biedt gemeenten verschillende voordelen en mogelijkheden. Enkele van deze voordelen zijn:

 1. Regie over ruimtelijke ontwikkeling: Het vestigen van een voorkeursrecht stelt gemeenten in staat om controle te hebben over de ruimtelijke ontwikkeling binnen hun gebied. Ze kunnen strategische locaties verwerven voor publieke doeleinden, zoals de bouw van scholen, openbare infrastructuur of groene ruimtes.
 2. Voorkomen van speculatie: Door het vestigen van een voorkeursrecht kunnen gemeenten voorkomen dat waardevol vastgoed in handen komt van speculanten of andere partijen die geen rekening houden met de belangen van de gemeenschap. Het stelt de gemeente in staat om de regie te houden en ervoor te zorgen dat de ontwikkeling in lijn is met de gemeentelijke doelstellingen.
 3. Stimuleren van stedelijke vernieuwing: Het voorkeursrecht kan ook bijdragen aan stedelijke vernieuwing en herontwikkeling. Gemeenten kunnen strategische locaties verwerven en deze herontwikkelen om de leefbaarheid en kwaliteit van de stad te verbeteren.

Nadelen en beperkingen van de WVG

Hoewel de Wet Voorkeursrecht Gemeenten voordelen biedt, zijn er ook enkele nadelen en beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden:

 1. Beperkingen op eigendomsrechten: Het vestigen van een voorkeursrecht kan beperkingen opleggen aan de eigendomsrechten van de vastgoedeigenaar. De eigenaar kan bijvoorbeeld niet vrijelijk het vastgoed verkopen aan een andere partij gedurende de periode waarin het voorkeursrecht geldt.
 2. Onduidelijkheid en onzekerheid: Voor vastgoedeigenaren kan het vestigen van een voorkeursrecht door de gemeente onzekerheid met zich meebrengen. Ze kunnen niet met zekerheid voorspellen of de gemeente gebruik zal maken van het voorkeursrecht en of ze uiteindelijk hun eigendom zullen moeten verkopen.
 3. Potentiële waardevermindering: Het vestigen van een voorkeursrecht kan invloed hebben op de waarde van het vastgoed. Potentiële kopers kunnen terughoudend zijn om een vastgoed aan te kopen waarop een voorkeursrecht rust, waardoor de waarde kan verminderen.

Rechten en plichten van de gemeente bij de WVG

Bij het vestigen van een voorkeursrecht heeft de gemeente bepaalde rechten en plichten. Enkele van deze rechten en plichten zijn:

 1. Recht op eerste koop: De gemeente heeft het recht om als eerste het vastgoed aan te kopen voordat het aan andere partijen wordt aangeboden. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om de regie te hebben over de ontwikkeling en het gebruik van het vastgoed.
 2. Plicht tot zorgvuldigheid: De gemeente heeft de plicht om zorgvuldig om te gaan met het voorkeursrecht. Dit houdt in dat ze de belangen van de vastgoedeigenaar moeten respecteren en een eerlijke prijs moeten bieden bij het eventueel aankopen van het vastgoed.

Hoe kan een eigenaar reageren op een voorkeursrechtbesluit?

Als een eigenaar geconfronteerd wordt met een voorkeursrechtbesluit van de gemeente, zijn er verschillende manieren waarop hij kan reageren:

 1. Verkoop aan de gemeente: Als de eigenaar besluit om het vastgoed te verkopen, kan hij onderhandelen met de gemeente over de prijs en voorwaarden van de verkoop. Het is belangrijk om een eerlijke prijs te bedingen en eventueel juridisch advies in te winnen.
 2. Behoud van eigendom: Als de eigenaar het vastgoed niet wil verkopen, kan hij ervoor kiezen om het eigendom te behouden. In dit geval moet hij er rekening mee houden dat de gemeente gedurende een bepaalde periode het recht heeft om het vastgoed opnieuw te kopen.

Rechtsbescherming voor vastgoedeigenaren

Vastgoedeigenaren hebben rechtsbescherming bij het vestigen van een voorkeursrecht. Ze hebben het recht om bezwaar te maken tegen het voorkeursrechtbesluit en kunnen hiervoor juridische stappen ondernemen. Het is belangrijk om tijdig bezwaar te maken en eventueel juridisch advies in te winnen om de rechten en belangen van de eigenaar te beschermen.

Praktische tips voor vastgoedeigenaren

Als vastgoedeigenaar kunt u de volgende praktische tips overwegen wanneer u te maken krijgt met een voorkeursrecht:

 1. Informeer uzelf: Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en wat het voor u als eigenaar betekent. Raadpleeg eventueel een jurist die gespecialiseerd is in vastgoedrecht.
 2. Onderhandel met de gemeente: Als u geïnteresseerd bent in verkoop, onderhandel dan met de gemeente over de verkoopprijs en voorwaarden. Zorg ervoor dat u een eerlijke prijs bedingt en dat uw belangen worden beschermd.
 3. Raadpleeg een jurist: Als u twijfelt of vragen heeft over uw rechten en plichten als vastgoedeigenaar, raadpleeg dan een jurist die gespecialiseerd is in vastgoedrecht. Zij kunnen u adviseren over de beste aanpak en u helpen bij eventuele juridische procedures.

Veelgestelde vragen

Hier zijn enkele veelgestelde vragen over de Wet Voorkeursrecht Gemeenten:

Als een eigenaar ervoor kiest om het vastgoed niet te verkopen, heeft de gemeente het recht om gedurende een bepaalde periode het vastgoed opnieuw te kopen. Dit kan leiden tot een gedwongen verkoop als de eigenaar weigert het vastgoed aan de gemeente te verkopen.

Bij een gedwongen verkoop kan de gemeente de prijs bepalen, maar dit gebeurt niet zomaar. Er zijn wettelijke regels en procedures die moeten worden gevolgd om de waarde van het vastgoed vast te stellen. Vaak wordt er een onafhankelijke taxateur ingeschakeld om de marktwaarde van het vastgoed te bepalen. Op basis hiervan wordt de prijs bepaald die de gemeente moet betalen aan de eigenaar.

Als de gemeente geen gebruikmaakt van het voorkeursrecht binnen de gestelde periode, vervalt het voorkeursrecht. Dit betekent dat de eigenaar weer vrij is om het vastgoed aan anderen te verkopen. Het niet-gebruik van het voorkeursrecht heeft geen verdere gevolgen voor de eigendom of rechten van de eigenaar.

Nee, het is niet mogelijk dat meerdere gemeenten een voorkeursrecht vestigen op hetzelfde perceel. Het voorkeursrecht kan slechts door één gemeente worden gevestigd. Dit voorkomt dat er onduidelijkheid en conflicten ontstaan over wie het recht heeft om het vastgoed als eerste te kopen.

Het vestigen van een voorkeursrecht kan invloed hebben op de waarde van het vastgoed. Potentiële kopers kunnen terughoudend zijn om een vastgoed aan te kopen waarop een voorkeursrecht rust, omdat ze niet zeker weten of de gemeente uiteindelijk gebruik zal maken van het voorkeursrecht. Hierdoor kan de vraag naar het vastgoed afnemen, wat mogelijk een negatieve invloed heeft op de waarde ervan. Het is belangrijk om dit aspect mee te wegen bij het nemen van beslissingen met betrekking tot het vastgoed. Daarnaast kan het ook voor een waardestijging zorgen voor het perceel en de omliggende percelen omdat de gemeente wellicht in de nabije toekomst hier wil gaan ontwikkelen.

De duur van het voorkeursrecht kan variëren en wordt bepaald door de gemeente. Dit kan enkele jaren zijn, maar ook langer. Het is belangrijk om te weten hoe lang het voorkeursrecht geldt en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor de verkoopmogelijkheden van het vastgoed.

Nee, een voorkeursrecht is niet definitief. Het vestigen van een voorkeursrecht betekent niet automatisch dat het vastgoed aan de gemeente verkocht moet worden. Het geeft de gemeente het recht om als eerste te kopen, maar als de eigenaar ervoor kiest om niet te verkopen, kan het vastgoed in de toekomst aan anderen worden aangeboden.

Ja, een gemeente kan een voorkeursrecht vestigen op alle soorten vastgoed, inclusief woningen, bedrijfspanden en grond. Het vestigen van een voorkeursrecht is echter aan bepaalde voorwaarden gebonden en moet gerechtvaardigd zijn op basis van ruimtelijke plannen of andere beleidsdoeleinden.

Een vastgoedeigenaar heeft het recht om bezwaar te maken tegen het voorkeursrechtbesluit en kan juridische stappen ondernemen om zijn rechten en belangen te beschermen. Het is belangrijk om tijdig bezwaar te maken en juridisch advies in te winnen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Bij IGN Vastgoed heeft het zich al een aantal keer voorgedaan dat de gemeente de WVG uitgesproken heeft over percelen die in ons bezit zijn. Dit is goed nieuws voor onze investeerders. Bent u benieuwd naar het investeren in grond en hoe dit voor u lucratief kan zijn? Bekijk onze lopende projecten en vraag een gratis brochure aan!

1v1.lol google sites unblocked bit life funny shooter 2 slope paperio io games unblocked 1v1.lol io games unblocked games krunker.io unblocked
fapjunk
ankara escort
Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn
Free Porn
Ev depolama Ucuz nakliyat teensexonline.com