Algemene voorwaarden winactie

Algemene voorwaarden winactie IGN Vastgoed B.V. (September 2022)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op winacties op de website van IGN Vastgoed B.V. . De winactie valt onder IGN Vastgoed B.V., hierna aan te duiden als: IGN Vastgoed B.V.

Deelname aan de winactie is gratis.

 1. De actie begint op donderdag 1 september 2022 om 12:00 en eindigt op 30 december om 12:00
 2. Door deelname aan de betreffende winactie gaat de Deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie.
 3. Deelname vindt plaats wanneer u de gegevens en de vragen heeft ingevuld en op de knop Versturen heeft gedrukt.
 4. Om deel te mogen nemen, moet een Deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere Deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 5. Iedere Deelnemer kan slechts één keer aan de actie meedoen.
 6. De Deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. IGN Vastgoed B.V. kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de Deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
 7. De trekking vindt plaats op 15 januari 2022 en wordt gedaan door een onafhankelijke notaris of een door IGN Vastgoed B.V. aan te wijzen onafhankelijke derde.
 8. IGN Vastgoed B.V. zal de winnaar uiterlijk diezelfde dag per email informeren. De winnaar dient na ontvangst van dit bericht binnen 3 werkdagen (72 uur) te reageren.
 9. Indien IGN Vastgoed B.V. geen deugdelijke reactie van de winnaar ontvangt binnen de gestelde periode, komt het recht van de winnaar op de prijs te vervallen. In dat geval zal de notaris een nieuwe winnaar selecteren uit de lijst met Deelnemers. Overige Deelnemers die niet door de notaris of onafhankelijke derde partij als winnaar zijn aangewezen ontvangen geen bericht. De aanwijzing van de winnaar is finaal en bindend in alle gevallen. IGN Vastgoed B.V. zal niet ingaan op correspondentie over de aanwijzing van de winnaars.
 10. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is IGN Vastgoed B.V. gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 11. De prijs (een kadastraal afgesplitst perceel van 55M2,-) wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. IGN Vastgoed B.V. is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs.
 12. De Deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. IGN Vastgoed B.V. mag de persoonsgegevens opnemen in haar eigen gegevensbestand en gebruiken voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. (zie privacyverklaring)
 13. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is IGN Vastgoed B.V. gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.
 14. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. IGN Vastgoed B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 15. Door deelname aan de betreffende winactie geeft de Deelnemer IGN Vastgoed B.V. toestemming om de door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor direct mailings die commerciële berichten kunnen bevatten en voor telefonische benadering met commerciële doeleinden.
 16. IGN Vastgoed B.V. heeft deze winactie opgesteld in overeenstemming met de regels uit de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 17. Eventuele kansspelbelasting zal voor rekening zijn van IGN Vastgoed B.V.
 18. IGN Vastgoed B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.
 19. Deelnemer heeft het recht om IGN Vastgoed B.V. te vragen zijn/haar persoonsgegevens te verwijderen.
 20. IGN Vastgoed B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de winactie.
 21. IGN Vastgoed B.V. is gerechtigd Deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de Deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de Deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 22. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.
 23. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door IGN Vastgoed B.V.
 24. Vragen, opmerkingen of klachten over de actie of deze Algemene voorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan:

IGN Vastgoed B.V.
Trasmolenlaan 12
3447GZ WOERDEN
info@ignvastgoed.nl

IGN Vastgoed B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten binnen twee weken af te handelen. Als de klager meent dat de klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij De Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG, Den Haag.

 

Privacyverklaring

IGN Vastgoed B.V. gaat uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met de door Deelnemer ingevulde (persoons)gegevens. De gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke schriftelijke/digitale toestemming van Deelnemer ter beschikking worden gesteld aan derden.

De onderstaande rechten zijn van kracht: (voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 • Het recht op dataportabiliteit
 • Het recht op vergetelheid
 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Het recht op beperking van de verwerking
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking